Zarządzenia z 2016 r.

Wersja do druku

  

Zarządzenie Nr 1/2016 z 4 stycznia z 2016 roku

w sprawie przekazania uprawień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Stopnica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarządzenie Nr 2/2016 z 4 stycznia z 2016 roku

w sprawie przekazania uprawień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Stopnica do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarządzenie Nr 3/2016 z 4 stycznia z 2016 roku

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Stopnica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacją w roku budżetowym i w łatach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarządzenie Nr 4/2016 z 4 stycznia 2016 roku

sprawie powołania komisji w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 5/2016 z 4 stycznia 2016 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Probłemów Ałkoholowych

Zarządzenie Nr 6/2016 z 20 stycznia 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej od udzielenia zamówienia pod nazwą: "Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą i wyrównaniem na remontowane drogi gminne"

Zarządzenie Nr 7/2016 z 20 stycznia 2016 roku

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 8/2016 z 20 stycznia 2016 roku

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Stopnica w 2016 roku.

Zarządzenie Nr 9/2016 z 27 stycznia 2016 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Stopnica na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Nr 10/2016 z 19 lutego 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 11/2016 z 24 lutego 2016 roku

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 12/2016 z 24 lutego 2016 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych a także do wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie Nr 13/2016 z 24 lutego 2016 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych

Zarządzenie Nr 14/2016 z 8 marca 2016 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 10/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 15/2016 z 8 marca 2016 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 201

Zarządzenie Nr 16/2016 z 14 marca 2016 roku

w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych" i "Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica"

Zarządzenie Nr 17/2016 z 21 marca 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 18/2016 z 23 marca 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 19/2016 z 29 marca 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 20/2016 z 29 marca 2016 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2016 i określenia regulaminu jej prac

Zarządzenie Nr 21/2016 z 31 marca 2016 roku

w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2016

Zarządzenie Nr 22/2016 z 1 kwietnia 2016 roku

w sprawie norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy i urządzenia pożarnicze eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 23/2016 z 8 kwietnia 2016 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych a także do wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie Nr 24/2016 z 19 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 26/2016 z 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy

Zarządzenie Nr 27/2016 z 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 28/2016 z 11 maja 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 29/2016 z 20 maja 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 30/2016 z 23 maja 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 31/2016 z 3 czerwca 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 32/2016 z 6 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: "Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gmin Stopnica, Solec-Zdrój i Pacanów" w trybie "projektuj i wybuduj"

Zarządzenie Nr 33/2016 z 13 czerwca 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 34/2016 z 20 czerwca 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 35/2016 z 24 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Nr 36/2016 z 28 czerwca 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 37/2016 z 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 38/2016 z 4 lipca 2016 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stopnicy

Zarządzenie Nr 39/2016 z 5 lipca 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 40/2016 z 12 lipca 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: "Modernizacja nawierzchni dróg i placów gminnych na terenie gminy Stopnica"

Zarządzenie Nr 41/2016 z 12 lipca 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: "Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą i wyrównaniem na modernizację dróg i placów gminnych"

Zarządzenie Nr 42/2016 z 12 lipca 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 43/2016 z 18 lipca 2016 roku

w sprawie zmian zarządzenia Nr 69/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Stopnica dla samorządowych instytucji kultury

Zarządzenie Nr 44/2016 z 20 lipca 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 45/2016 z 26 lipca 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 46/2016 z 27 lipca 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 47/2016 z 01 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 48/2016 z 9 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 49/2016 z 10 sierpnia 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót dla kontraktu nr 2 pod nazwą: "Instalacja kolektorów słonecznych w ramach projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego" - ROBOTY NA TERENIE GMINY STOPNICA"

Zarządzenie Nr 50/2016 z 18 sierpnia 2016 roku

w sprawie powierzenia zastępcy burmistrza prowadzenia niektórych spraw gminy

Zarządzenie Nr 51/2016 z 18 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 52/2016 z 23 sierpnia 2016 roku

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy

Zarządzenie Nr 53/2016 z 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 54/2016 z 31 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 55/2016 z 31 sierpnia 2016 roku

w sprawie ustalenia zasad postępowania dotyczącego zwrotu kosztów przejazdów uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki prywatnym samochodem przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Zarządzenie Nr 56/2016 z 9 września 2016 roku

w sprawie powierzenia wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w zakresie udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 58/2016 z 12 września 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 59/2016 z 12 września 2016 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 60/2016 z 20 września 2016 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót

Zarządzenie Nr 61/2016 z 20 września 2016 roku

w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 62/2016 z 26 września 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 63/2016 z 26 września 2016 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2016

Zarządzenie Nr 64/2016 z 26 września 2016 roku

w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 65/2016 z 28 września 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 66/2016 z 30 września 2016 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego

Zarządzenie Nr 67/2016 z 4 października 2016 roku

w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stopnicy

Zarządzenie Nr 68/2016 z 4 października 2016 roku

w sprawie powołania Zespołu do realizacji i koordynacji zadań przewidzianych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Stopnica

Zarządzenie Nr 69/2016 z 7 października 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 70/2016 z 12 października 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 71/2016 z 17 października 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 72/2016 z 17 października 2016 roku

w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego

Zarządzenie Nr 73/2016 z 21 października 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 74/2016 z 21 października 2016 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2016 i określenia regulaminu jej prac

Zarządzenie Nr 75/2016 z 31 października 2016 roku

w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy

Zarządzenie Nr 76/2016 z 31 października 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 77/2016 z 31 października 2016 roku

w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2016

Zarządzenie Nr 78/2016 z 2 listopada 2016 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 80/2016 z 10 listopada 2016 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Stopnica na 2017 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stopnica na lata 2017-2023

Zarządzenie Nr 81/2016 z 14 listopada 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 82/2016 z 15 listopada 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

Zarządzenie Nr 83/2016 z 15 listopada 2016 roku

w sprawie likwidacji składników majątkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 85/2016 z 17 listopada 2016 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy

Zarządzenie Nr 86/2016 z 17 listopada 2016 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Gimnazjum w Stopnicy

Zarządzenie Nr 87/2016 z 17 listopada 2016 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

Zarządzenie Nr 88/2016 z 17 listopada 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 89/2016 z 24 listopada 2016 roku

w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych

Zarządzenie Nr 90/2016 z 30 listopada 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 91/2016 z 30 listopada 2016 roku

w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Stopnica i jej jednostkach budżetowych

Zarządzenie Nr 92/2016 z 2 grudnia 2016 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 93/2016 z 5 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 94/2016 z 12 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 95/2016 z 20 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 96/2016 z 21 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 97/2016 z 22 grudnia 2016 roku

w sprawie likwidacji składników majątkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 98/2016 z 29 grudnia 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2016 w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 99/2016 z 30 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 100/2016 z 30 grudnia 2016 roku

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Stopnicy zastępującego dyrektora podczas jego nieobecności spowodowanej urlopem lub chorobą

Zarządzenie Nr 101/2016 z 30 grudnia 2016 roku

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 102/2016 z 30 grudnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2118

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2016-02-02 08:59:15
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2016-02-02 10:24:41
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2016-02-02 10:24:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony