2016

Wersja do druku

  

Uchwała Nr XIII/1/2016 z dnia 11 lutego 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Stopnica środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XIII/2/2016 z dnia 11 lutego 2016 roku

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Smogorzowie

Uchwała Nr XIII/3/2016 z dnia 11 lutego 2016 roku

w sprawie określenia kryterioów rekurutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Stopnica

Uchwała Nr XIII/4/2016 z dnia 11 lutego 2016 roku

w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała Nr XIII/5/2016 z dnia 11 lutego 2016 roku

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2016 roku"

Uchwała Nr XIII/6/2016 z dnia 11 lutego 2016 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu

Uchwała Nr XIV/7/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miasta i Gminy Stopnica

Uchwała Nr XIV/8/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

Uchwała Nr XIV/9/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmiany załącznika nr 2 Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała Nr XIV/10/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stopnica do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna "Moc Ponidzia"

Uchwała Nr XIV/11/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gminnych

Uchwała Nr XIV/12/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości w celu utworzenia cmentarza komunalnego oraz budowy domu przedpogrzebowego

Uchwała Nr XIV/13/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała Nr XIV/14/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2016-2023

Uchwała Nr XIV/15/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XV/16/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2015 rok

Uchwała Nr XV/17/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała Nr XV/18/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica

Uchwała Nr XV/19/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zawarcia porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej Gazu Ziemnego

Uchwała Nr XV/20/2016 z dnia 30 czerwca 2016 rok

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas nieoznaczony z Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy

Uchwała Nr XV/21/2016 z dnia 30 czerwca 2016 rok

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2016-2023

Uchwała Nr XV/22/2016 z dnia 30 czerwca 2016 rok

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XV/23/2016 z dnia 30 czerwca 2016 rok

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu

Uchwała Nr XV/24/2016 z dnia 30 czerwca 2016 rok

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stopnica

Uchwała Nr XV/25/2016 z dnia 30 czerwca 2016 rok

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XV/26/2016 z dnia 30 czerwca 2016 rok

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stopnica

Uchwała Nr XV/27/2016 z dnia 30 czerwca 2016 rok

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty

Uchwała Nr XV/28/2016 z dnia 30 czerwca 2016 rok

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XVI/29/2016 z dnia 9 września 2016 roku

W sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stopnica

Uchwała Nr XVI/30/2016 z dnia 9 września 2016 roku

W sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała Nr XVI/31/2016 z dnia 9 września 2016 roku

W sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała Nr XVI/32/2016 z dnia 9 września 2016 roku

W sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała Nr XVI/33/2016 z dnia 9 września 2016 roku

W sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego w Stopnicy

Uchwała Nr XVI/34/2016 z dnia 9 września 2016 roku

W sprawie zmiany Uchwały Nr XI/66/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XVI/35/2016 z dnia 9 września 2016 roku

W sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała Nr XVI/36/2016 z dnia 9 września 2016 roku

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2016-2023

Uchwała Nr XVI/37/2016 z dnia 9 września 2016 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XVI/38/2016 z dnia 9 września 2016 roku

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Niepublicznego „Akademia Stopnickiego Przedszkola” w Stopnicy

Uchwała Nr XVII/39/2016 z dnia 31 października 2016 roku

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

Uchwała Nr XVII/40/2016 z dnia 31 października 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2016-2023

Uchwała Nr XVII/41/2016 z dnia 31 października 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XVIII/42/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Uchwała Nr XVIII/43/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok

Uchwała Nr XVIII/44/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2017 rok

Uchwała Nr XVIII/45/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

Uchwała Nr XVIII/46/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XVIII/47/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku

w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stopnica w 2017 roku

Uchwała Nr XVIII/48/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Stopnica oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Uchwała Nr XVIII/49/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XVIII/50/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Uchwała Nr XVIII/51/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości na rzecz Gminy Stopnica

Uchwała Nr XVIII/52/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Stopnica na lata 2016-2023

Uchwała Nr XVIII/53/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu

Uchwała Nr XIX/54/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

Uchwała Nr XIX/55/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

Uchwała Nr XIX/56/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Uchwała Nr XIX/57/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Stopnicy na 2017 rok

Uchwała Nr XIX/58/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stopnicy na 2017 rok

Uchwała Nr XIX/59/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie Statutu Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy

Uchwała Nr XIX/60/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Stopnica a Gminą Chmielnik w zakresie zapewnienia obsługi informatycznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

Uchwała Nr XIX/61/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania

Uchwała Nr XIX/62/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

Uchwała Nr XIX/63/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2016-2023

Uchwała Nr XIX/64/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XIX/65/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Uchwała Nr XIX/66/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2017-2023

Uchwała Nr XIX/67/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2017 rok

Uchwała Nr XIX/68/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Stopnica

Uchwała Nr XIX/69/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stopnica

Uchwała Nr XIX/70/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/48/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Stopnica oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Uchwała Nr XIX/71/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Stopnica

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3098

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2016-02-18 09:41:25
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2016-02-18 09:45:27
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2016-02-18 09:45:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony