Zarządzenie Nr 35/04 z dnia 2 VII 2004r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 35/04
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 2 lipca 2004r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stopnica

 Na podstawie art.33 ust.2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Stopnica stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 23/2003 Wójta Gminy Stopnica z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stopnica wprowadza się następujące zmiany:

1/ w § 14 pkt 10 dodaje się literę i w brzmieniu:
"i/ nadzór realizacji zadań obronnych",

2/ w § 16 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:
"18/ koordynacja zadań obronnych realizowanych przez gminę",

3/ w § 18 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
"7/ realizacja zadań obronnych określonych w szczególnych regulacjach prawnych",

4/ w § 37 ust. 7 dodaje się zadania w zakresie spraw obronnych w brzmieniu:
"W zakresie spraw obronnych:
1/ planowanie działalności obronnej
2/ organizacja stałego dyżuru i prowadzenie dokumentacji z nim związanej,
3/ prowadzenie dokumentacji w sprawie świadczeń na rzecz obrony,
4/ organizacja, prowadzenie i ewidencjonowanie szkoleń obronnych,
5/ organizacja akcji kurierskiej,
6/ opracowywanie planu ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz".

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1672

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-30 07:39:35
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-10-01 08:12:25
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-10-01 08:12:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony