2017

Wersja do druku

  

Uchwała Nr XX/1/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku

w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla gminy Stopnica na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku

Uchwała Nr XX/2/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2017 roku"

Uchwała Nr XX/3/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stopnica na rok szkolny 2017/2018

Uchwała Nr XX/4/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stopnica

Uchwała Nr XX/5/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stopnica

Uchwała Nr XX/6/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Smogorzowie podporządkowanej Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy

Uchwała Nr XX/7/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia gminnego

Uchwała Nr XX/8/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2017-2023

Uchwała Nr XX/9/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XX/10/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości na rzecz Gminy Stopnica

Uchwała Nr XX/11/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku

w sprawie zwolnienia jednostek budżetowych Gminy Stopnica z obowiązku uiszczania opłat za pobór wody i wprowadzanie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych

Uchwała Nr XXI/12/2017 z dnia 7 marca 2017

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXII/13/2017 z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXII/14/2017 z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miasta i Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXII/15/2017 z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie uchwalenia zmiany "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stopnica na lata 2013-2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy"

Uchwała Nr XXII/16/2017 z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXII/17/2017 z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała Nr XXII/18/2017 z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2017-2023

Uchwała Nr XXII/19/2017 z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXII/20/2017 z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu

Uchwała Nr XXII/21/2017 z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXIII/22/2017 z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2016 rok

Uchwała Nr XXIII/23/2017 z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała Nr XXIII/24/2017 z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXIII/25/2017 z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXIII/26/2017 z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie zamiany uchwały Nr XVIII/46/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXIII/27/2017 z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/20/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 marca w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu

Uchwała Nr XXIII/28/2017 z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu

Uchwała Nr XXIII/29/2017 z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie zawarcia porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Uchwała Nr XXIII/30/2017 z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie zmiany rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Uchwała Nr XXIII/31/2017 z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXIII/32/2017 z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Smogorzowie

Uchwała Nr XXIII/33/2017 z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2017-2023

Uchwała Nr XXIII/34/2017 z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXIII/35/2017 z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XXIII/36/2017 z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. "Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w gminach Stopnica i Solec-Zdrój"

Uchwała Nr XXIII/37/2017 z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie ustalenia wysokości, zasad obliczania i wypłacania diet dla sołtysów z terenu Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXIII/38/2017 z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie ustalenia wysokości diety i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych

Uchwała Nr XXIII/39/2017 z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Stopnica instrumentem płatniczym

Uchwała Nr XXIV/40/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas nieoznaczony z Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy

Uchwała Nr XXIV/41/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku

w sprawie przyjęcia wysokości składki członkowskiej Gminy Stopnica na rzecz Stowarzyszenia "Królewskie Ponidzie" Lokalna Grupa Działania

Uchwała Nr XXIV/42/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu

Uchwała Nr XXIV/43/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku

w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli i zasad ustalania do wymiaru obowiązkowych godzin zajęć realizowanych w różnym wymiarze godzin

Uchwała Nr XXIV/44/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2017-2023

Uchwała Nr XXIV/45/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXIV/46/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XXIV/47/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/32/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Smogorzowie

Uchwała Nr XXIV/48/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku

w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy

Uchwała Nr XXIV/49/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku

w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. "Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług"

Uchwała Nr XXV/50/2017 z dnia 12 września 2017 roku

w sprawie zawarcia porozumienia między z Gminą Busko-Zdrój w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego przebudowę drogi wewnętrznej w Zaborzu usytuowanej na działce ewidencyjnej nr 390/3

Uchwała Nr XXV/51/2017 z dnia 12 września 2017 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/42/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu

Uchwała Nr XXV/52/2017 z dnia 12 września 2017 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/28/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu

Uchwała Nr XXV/53/2017 z dnia 12 września 2017 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko-Zdrój

Uchwała Nr XXV/54/2017 z dnia 12 września 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Uchwała Nr XXV/55/2017 z dnia 12 września 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/2/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2017 roku"

Uchwała Nr XXV/56/2017 z dnia 12 września 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji na jedno dziecko w wysokości wyższej niż wysokość określona na podstawie art. 90 ust. 2d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego niespełniających warunków o których mowa w art. 90 ust 1c

Uchwała Nr XXV/57/2017 z dnia 12 września 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2017-2023

Uchwała Nr XXV/58/2017 z dnia 12 września 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXV/59/2017 z dnia 12 września 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas nieoznaczony z Parafią Rzymskokatolicką Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stopnicy

Uchwała Nr XXV/60/2017 z dnia 12 września 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1217 w Czyżowie

Uchwała Nr XXVI/61/2017 z dnia 25 października 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/43/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli i zasad ustalania do wymiaru obowiązkowych godzin zajęć realizowanych w różnym wymiarze godzin

Uchwała Nr XXVI/62/2017 z dnia 25 października 2017 roku

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLIX/875/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Szanieckiego Parku Krajobrazowego

Uchwała Nr XXVI/63/2017 z dnia 25 października 2017 roku

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Uchwała Nr XXVI/64/2017 z dnia 25 października 2017 roku

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

Uchwała Nr XXVI/65/2017 z dnia 25 października 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2017-2023

Uchwała Nr XXVI/66/2017 z dnia 25 października 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXVI/67/2017 z dnia 25 października 2017 roku

w sprawie odpłatnego nabycia nakładów przez Gminę Stopnica

Uchwała Nr XXVI/68/2017 z dnia 25 października 2017 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/53/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko-Zdrój

Uchwała Nr XXVI/69/2017 z dnia 25 października 2017 roku

w sprawie wskazania wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej, uprawnionej do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącej Rady Miejskiej w Stopnicy

Uchwała Nr XXVII/70/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r.

Uchwała Nr XXVII/71/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2018r.

Uchwała Nr XXVII/72/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.

Uchwała Nr XXVII/73/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXVII/74/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku

w sprawie ustalenia dopłat do wybranych grup taryfowych

Uchwała Nr XXVII/75/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stopnica

Uchwała Nr XXVII/76/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej gminy pod nazwą: „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy” oraz nowego brzmienia jej statutu

Uchwała Nr XXVII/77/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Gminne Centrum Kultury w Stopnicy” oraz nowego brzmienia jej statutu

Uchwała Nr XXVII/78/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy” oraz nowego brzmienia jej statutu

Uchwała Nr XXVII/79/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2017-2023

Uchwała Nr XXVII/80/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXVII/81/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stopnica na lata 2018-2023 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”

Uchwała Nr XXVIII/82/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany Statutu Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXVIII/83/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie zawarcia porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej Gazu Ziemnego

Uchwała Nr XXVIII/84/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Stopnica a Gminą Chmielnik w zakresie zapewnienia obsługi informatycznej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

Uchwała Nr XXVIII/85/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Uchwała Nr XXVIII/86/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

Uchwała Nr XXVIII/87/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Stopnicy na 2018 rok

Uchwała Nr XXVIII/88/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

Uchwała Nr XXVIII/89/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXVIII/90/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2017-2023

Uchwała Nr XXVIII/91/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXVIII/92/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2018-2023

Uchwała Nr XXVIII/93/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2018 rok

Uchwała Nr XXVIII/94/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku

W sprawie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Uchwała Nr XXVIII/95/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stopnica, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3765

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2017-01-20 12:14:49
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2017-01-20 12:21:16
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2017-01-20 12:21:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony