Protokół Nr XIV/2004

Wersja do druku

Protokół Nr XIV/2004

z sesji Rady Gminy w Stopnicy odbytej w dniu 17 czerwca 2004 roku

W sesji udział wzięli:
- radni w liczbie 13 na stan 15 wg listy obecności,
- Wójt Gminy Ryszard Zych,
- Zastępca Wójta Jan Stachurski,
- Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz,
- Sekretarz Gminy Anna Godowska,
Otwarcie sesji nastąpiło o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok ( 2 uchwały),
4. Wolne wnioski i zapytania,
5. Zamkniecie sesji Rady Gminy.
 Przebieg obrad:
Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak dokonał otwarcia XIV sesji Rady Gminy,

powitał przybyłych na sesję. Stwierdził prawomocność do podejmowania uchwał.

Ad.2. Do przesłanego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o wprowadzenie dodatkowo uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.po czym otworzył dyskusję nad porządkiem obrad. Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek. Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych. Następnie poddał pod głosowanie porządek obrad. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych.

Ad.3. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie zmian w

budżecie gminy na 2004 rok
W dyskusji głos zabrali:
- Wójt Gminy Ryszard Zych poinformował, że po przedłożeniu w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy podjętej na poprzedniej sesji Rady Gminy okazało się, że wynikają pewne nieścisłości, które należy usunąć dlatego też przygotowano projekt uchwały o którym mowa.W związku z tym, że dalsza dyskusja radnych odbiegała od tematyki sesji Przewodniczący Rady Gminy odebrał mówcom głos. Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały po odczytaniu jego treści. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnym projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok. po odczytaniu jego treści. Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Podjęte uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

Ad.4. Wolne wnioski i zapytania.
- radny Krzysztof Zych zwrócił się z pytaniem kiedy gmina Stopnica przystąpi do opracowania projektu na budowę kanalizacji miejscowości: Konary, Smogorzów, Topola, Podlasek, po czym zgłosił chęć uczestnictwa w rozmowach prowadzonych nad wyborem koncepcji budowy kanalizacji. Następnie radny Zych zwrócił się do Wójta Gminy o powołanie komisji do sprawdzenia remontowanych dróg na które kończy się okres gwarancji oraz sprawdzenia wbudowanych przepustów przy drodze krajowej ( zapoznać radnego z projektem remontu tej drogi).

- radny Grzegorz Rokosz poparł wniosek zgłoszony przez radnego Zycha w części dotyczącej powołania komisji do przeglądu ostatnio asfaltowanych dróg na terenie gminy, ponieważ, jak wynika z wypowiedzi radnych na niektórych odcinkach dróg należy nanieść pewne poprawki.
- W nawiązaniu do powyższych wypowiedzi radny Romuald Kopiński zwrócił uwagę na fakt, że w czasie budowy odpowiedzialnym za wykonanie drogi był zatrudniony inspektor nadzoru natomiast obecnie o prawidłowości wykonania drogi winni wypowiedzieć się fachowcy w tym zakresie, natomiast radni winni dokonać przeglądu szkód nawierzchni asfaltowej i w przypadku ich wystąpienia zgłosić do Wójta Gminy.
- radny Feliks Szczepanik zapytał, jaki jest procentowy udział przyznanych środków z Agencji Rstrukturyzacji i Modernizacji SAPARD na realizację inwestycji pod nazwą "kanalizacja Falęcin Nowy, Klepie Dolne"?
- radny Czesław Sztuk zapytał kogo w drodze przetargu wybrano na wykonawcę budowy kanalizacji Klępie Dolne, Falęcin Nowy?
W odpowiedzi na poruszone problemy Wójt Gminy poinformował:
- w zakresie budowy dróg bezpośrednio odpowiedzialnym za wykonanie jest inspektor nadzoru, niemniej jednak z uwagi na kończące się okresy gwarancyjne rozpisano przeglądy tych dróg, w których oprócz pracownika Urzędu Gminy (drogowca) mogą uczestniczyć również radni, sołtysi.

W odpowiedzi na kolejne pytanie poinformował, że gmina nie uczestniczyła w projektowaniu przepustów przy drodze krajowej, jak również nie bierze udziału w prowadzonym remoncie tej drogi w związku z czym brak podstaw do powoływania komisji celem sprawdzenia prawidłowości wykonywanych prac. Odnosząc się do pytania w sprawie zlecenia opracowania projektu kanalizacji poinformował, że radny może brać udział w przetargu na opracowanie projektu oraz w dalszych przygotowaniach do budowy kanalizacji.
W uzupełnieniu do wypowiedzi Wójta Gminy Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że przed przystąpieniem do zlecenia wykonania danej inwestycji radni będą uczestniczyć w analizie opracowanych koncepcji.
- radny Romuald Kopiński - zdaniem radnego przed przystąpieniem do projektowania kanalizacji gmina winna przedstawić projektantowi prognozy rozwojowe danej miejscowości natomiast kwestia wybrania koncepcji winna leżeć w gestii fachowca w tym zakresie.
W odpowiedzi na pytanie dotyczące wyboru wykonawców Wójt Gminy poinformował, że umowy zostały już podpisane, po czy zwrócił się do Zastępcy Wójta Jana Stachurskiego o przedstawienie informacji w przedmiotowej sprawie.
- Zastępca Wójta Jan Stachurski poinformował, że w wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowy z następującymi wykonawcami: na budowę kanalizacji Falęcin Nowy z Przedsiębiorstwem Usług Handlowych PRO-AQUA M.M. Jaskóła Staszów, ul. Żeromskiego 18 na kwotę 801.963,15 zł (wpłynęło 6 ofert, w tym najtańsza oferta na kwotę 527.369,33 zł), na budowę kanalizacji Klępie Dolne ze Śląskim Przedsiębiorstwem Teletechnicznym Informatyki i Automatyzacji ERGOTEL Katowice na kwotę 1.198.162,60zł. ( wpłynęło 6 ofert w tym najtańsza oferta na kwotę  935.052,81 zł). Procentowy udział środków z SAPARDu w kosztach budowy kanalizacji to:

Falęcin Nowy - 60%, Klepie Dolne - 59,32%.
- W nawiązaniu do przedłożonej informacji radny Romuald Kopiński zwrócił się z pytaniem dlaczego nie wybrano najtańszej oferty?
- W odpowiedzi na pytanie radnego Zastępca Wójta Gminy Jan Stachurski poinformował, że złożone tańsze oferty nie spełniły wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia natomiast wybrane oferty są najtańsze spośród ofert, które spełniły wymogi określone w specyfikacji. Dokumenty z przeprowadzonego przetargu (obowiązywała procedura unijna) przedłożono do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa gdzie zostały zaakceptowane pozytywnie.
- radny Czesław Sztuk - zdaniem radnego należało ogłosić przetarg na budowę kanalizacji wsi Falęcin Nowy, Białoborze, Klepie Dolne jako jedno zadanie w celu zmniejszenia kosztów budowy tej inwestycji. W dalszej wypowiedzi zwrócił uwagę, aby przed przystąpieniem do kolejnych inwestycji opracować kilka koncepcji poddając je analizie radnym.
- Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę na fakt, że nie byłoby dyskusji na temat odbytych przetargów, zgłaszanych pewnych niejasności gdyby radni delegowani przez radę uczestniczyli w pracach komisji przetargowej. Przypomniał, że podczas posiedzenia zorganizowanego w związku z uchyleniem uchwały Rady Gminy w sprawie poszerzenia składu osobowego komisji  przetargowej o dwóch radnych, wobec przewodniczących stałych komisji i zainteresowanych radnych Wójt Gminy zobowiązał się powołać do komisji przetargowej radnych delegowanych przez radę z chwilą, kiedy pozwolą na to przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. W związku z tym, że obecne przepisy pozwalają na powołanie do składu komisji innych osób Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Wójta Gminy o przedstawienie zamierzeń w tym zakresie.
- W nawiązaniu do pytania radnego Czesława Sztuka Wójt Gminy poinformował, że inwestycje kanalizacyjną podzielono na trzy zadania z uwagi na możliwość pozyskania większej ilości środków z SAPARDu . Środki na dofinansowanie inwestycji są limitowane. W odpowiedzi na kolejne pytanie dotyczące składu osobowego komisji przetargowej poinformował, że odbył się już przetarg na remont Szkoły Podstawowej w Stopnicy w którym uczestniczyli radni Cezary Borowiec, Czesław Zych powołani jako członkowie komisji, poinformował ponadto, że w dalszym ciągu zamierza do komisji przetargowej powoływać radnych z terenu którego dotyczy przetarg.
- radny Romuald Kopiński przypomniał, że uchwała o powołaniu radnych została przez Wojewodę uchylona w związku z czym należy zapoznać się z treścią ustawy o zamówieniach publicznych w części regulującej powołanie komisji i zdecydować do czyjej kompetencji należy powołanie komisji Wójta czy Rady Gminy.
- radny Cezary Borowiec poparł zamierzenia Wójta Gminy w zakresie powoływania do komisji radnych z terenu, którego dotyczy przetarg.
- radny Czesław Sztuk - będąc członkiem komisji przetargowej należy ciągle śledzić zmieniające się przepisy ustawy o zamówieniach publicznych dlatego prawidłowym byłoby powołanie dwóch lecz stałych członków komisji spośród radnych.
Ad.5. Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował za wzięcie udziału w

sesji po czym uznał sesję za zakończoną.
Zakończenie sesji nastąpiło o godz.11.00


Protokolant

Zofia Marzec

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1719

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-30 08:00:27
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-10-01 07:59:46
Ostatnia zmiana: Mirosław Rajtar, data: 2013-07-25 14:59:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony