Zrealizowane Projekty

Wersja do druku


Logo_GOPS_1.JPG

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy w 2015 roku realizuje projekt systemowy pn. „Aktywna integracja – szansą na lesze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomoc społecznej w ramach którego kobiety zdobywają nowe kwalifikacje w zawodzie „Bukieciarz - Florysta” a mężczyźni w zawodzie „Magazynier + Obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia”
Realizatorem kursów jest Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku Zdroju wyłoniony na podstawie przeprowadzonego rozeznania cenowego. Pierwsze zajęcia teoretyczne w ramach kursów zawodowych odbyły się w dniu 18 maja 2015 r. w Busku-Zdroju. Ukończenie kursów przewidziane jest w połowie miesiąca czerwca 2015 r.
Nabyte przez Beneficjentów kwalifikacje i umiejętności przyczynią się do zwiększenia ich możliwości zatrudnienia na rynku pracy.

E. Krzystek

  Logo_GOPS_2.JPG

 

GOPS_2015_05_21_1.jpg 

 GOPS_2015_05_21_2.jpg

Aktualizacja 2015-05-22
M.Sz.

 


Logo_GOPS_1.JPG

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy w 2015 roku kontynuuje realizację projektu systemowego pn. „Aktywna integracja – szansą na lesze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomoc społecznej. Całkowita wartość Projektu wynosi 79.000 złotych w tym wkład własny gminu w kwocie 8.295 złotych.
Projekt jest skierowany do rolników, osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, będącymi klientami pomocy społecznej naszego Ośrodka. W celu zapewnienia sprawnej wymiany informacji dotyczących osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku-Zdroju a będących uczestnikami projektu zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stopnicy a Powiatowym Urzędem Pracy w Busku-Zdroju
Uczestnicy projektu dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznemu będą uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach, które pozwolą uzyskać kwalifikacje i umiejętności przydatne na rynku pracy.
W miesiącu lutym pracownicy socjalni zrekrutowali grupę 5 osób mieszkańców naszej gminy z którymi zawarli kontrakty socjalne. Beneficjenci (uczestnicy projektu) zgodnie ze swoimi zainteresowaniami sami wybrali kursy zawodowe w których będą brali udział. Są to: kurs,, Bukieciarz- Florysta”, oraz,, Magazynier + Obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia ”.
W ramach kontraktów socjalnych grupa 2 kobiet i 3 mężczyzn będzie brać udział w działaniach aktywizujących w których są zastosowane trzy instrumenty aktywnej integracji, tj. aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna.
Na przełomie miesiąca marca i kwietnia 2015 roku uczestnicy projektu skorzystali z treningu kompetencji społecznych- zajęć grupowych i indywidualnych z zakresu rozwijania inteligencji emocjonalnej, radzenia sobie ze stresem, wzmocnienia samooceny oraz poczucia własnej wartości oraz treningu kompetencji rodzicielskich dotyczących rozwiązywania problemów i konfliktów w rodzinie, odbudowy i wzmacniania więzi w rodzinie, metod wzmacniania zachowań właściwych a wygaszania zachowań niewłaściwych. Zajęcia z psychologiem odbywały się w budynku (sala konferencyjna) Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy. Na przełomie miesiąca maja i czerwca 2015 roku beneficjenci będą uczestniczyć w kursach zawodowych.
Uczestnicy szkolenia otrzymają bezpłatne materiały dydaktyczne, w tym podręczniki, odzież ochronną i inne niezbędne materiały do udziału w zajęciach. W czasie trwania usług szkoleniowo-dydaktycznych mają zagwarantowany catering (gorące posiłki) w trakcie spotkań grupowych, zimne i ciepłe napoje, wsparcie finansowe, ubezpieczenie NNW, badanie lekarskie.
Dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach kontynuowanego projektu systemowego stworzono dodatkowe stanowisko pracy dla pracownika socjalnego. Zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego pozwoli w większym stopniu upowszechnić pracę socjalną w Gminie Stopnica.

Opracowała: E. Krzystek

 Logo_GOPS_2.JPGGOPS_2015_1.jpg

 GOPS_2015_2.jpg

 

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1306

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2017-12-21 15:23:24
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2017-12-21 15:26:55
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2017-12-21 15:26:55
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony