2018

Wersja do druku

 

Uchwała Nr XXIX/1/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

Uchwała Nr XXIX/2/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXIX/3/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczania inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXIX/4/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/50/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Uchwała Nr XXIX/5/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2018-2023

Uchwała Nr XXIX/6/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXX/7/2018 z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie zmiany rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Uchwała Nr XXX/8/2018 z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Uchwała Nr XXX/9/2018 z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2018 roku ""

Uchwała Nr XXX/10/2018 z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie podziału gminy Stopnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XXX/11/2018 z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie podziału gminy Stopnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr XXX/12/2018 z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2018-2023

Uchwała Nr XXX/13/2018 z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXX/14/2018 z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXX/15/2018 z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczania inkasentów i określania wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXX/16/2018 z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia wysokości składki członkowskiej Gminy Stopnica na rzecz Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Rybacka Świętokrzyski Karp""

Uchwała Nr XXXI/17/2018 z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury z 2017 rok

Uchwała Nr XXXI/18/2018 z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała Nr XXXI/19/2018 z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXXI/20/2018 z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Uchwała Nr XXXI/21/2018 z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie zamiany nieruchomości

Uchwała Nr XXXI/22/2018 z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości na rzecz Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXXI/23/2018 z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości na rzecz Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXXI/24/2018 z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie ustalenia dopłat do wybranych grup taryfowych

Uchwała Nr XXXI/25/2018 z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów

Uchwała Nr XXXI/26/2018 z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie zmiany rocznego Programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Uchwała Nr XXXI/27/2018 z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie przyjęcia „Kompleksowego Planu Rozwoju Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Stopnicy na lata 2018-2023”

Uchwała Nr XXXI/28/2018 z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie zawarcia porozumienia miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia publicznego na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Uchwała Nr XXXI/29/2018 z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raków na wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce

Uchwała Nr XXXI/30/2018 z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Stopnica na lata 2018-2021

Uchwała Nr XXXI/31/2018 z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

Uchwała Nr XXXI/32/2018 z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały Nr XXII/16/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXXI/33/2018 z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stopnica

Uchwała Nr XXXI/34/2018 z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stopnica, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w art. 13 ust.1 pkt2 ustawy - Prawo oświatowe

Uchwała Nr XXXI/35/2018 z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2018 - 2023

Uchwała Nr XXXI/36/2018 z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXXI/37/2018 z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i doprowadzania ścieków do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

Uchwała Nr XXXII/38/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2018-2023

Uchwała Nr XXXII/39/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXXII/40/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu

Uchwała Nr XXXII/41/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXXIII/42/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2018-2023

Uchwała Nr XXXIII/43/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIII/44/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXXIII/45/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/16/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXXIII/46/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedażny oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXXIII/47/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczania inkasentów i określania wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXXIII/48/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXXIII/49/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko -Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy

Uchwała Nr XXXIII/50/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/8/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Uchwała Nr XXXIV/51/2018 z dnia 14 września 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/42/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu

Uchwała Nr XXXIV/52/2018 z dnia 14 września 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2018-2023

Uchwała Nr XXXIV/53/2018 z dnia 14 września 2018 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIV/54/2018 z dnia 14 września 2018 roku

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury

Uchwała Nr XXXIV/55/2018 z dnia 14 września 2018 roku

w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała Nr XXXIV/56/2018 z dnia 14 września 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Uchwała Nr XXXIV/57/2018 z dnia 14 września 2018 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu

Uchwała Nr XXXIV/58/2018 z dnia 14 września 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/40/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu

Uchwała Nr XXXV/59/2018 z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości na rzecz Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXXV/60/2018 z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych

Uchwała Nr XXXV/61/2018 z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

Uchwała Nr XXXV/62/2018 z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2018-2023

Uchwała Nr XXXV/63/2018 z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXXV/64/2018 z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Stopnica na lata 2016-2023

Uchwała Nr XXXV/65/2018 z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie przyjęcia aktualizacji Kompleksowego Planu Rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy na lata 2018-2023

Sesja nr I z dnia 21 listopada 2018 roku

Uchwała Nr I/1/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stopnicy

Uchwała Nr I/2/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Stopnicy

Uchwała Nr I/3/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku

w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stopnicy

Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku

w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego komisji stałych

Uchwała Nr I/5/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku

w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stopnicy

Uchwała Nr I/6/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica

Sesja nr II z dnia 10 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr II/7/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków za udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych udzielonego w ramach rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu"" na lata 2019-2023

Uchwała Nr II/8/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Uchwała Nr II/9/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/25/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stopnica

Uchwała Nr II/10/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia ,,Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stopnica - opracowany na lata 2018-2033""

Uchwała Nr II/11/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/81/2017 Rady ,,Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stopnica na lata 2018-2023 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy"

Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku

w sprawie Statutu Gminy Stopnica

Uchwała Nr II/13/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku

w sprawie ustalenia wysokości diety i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych

Uchwała Nr II/14/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r.

Uchwała Nr II/15/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2019r.

Uchwała Nr II/16/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.

Uchwała Nr II/17/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr II/18/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych

Uchwała Nr II/19/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku

w sprawie ustalenia dopłat do wybranych grup taryfowych

Uchwała Nr II/20/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Sesja nr III z dnia 31 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr III/21/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Stopnica a Gminą Chmielnik w zakresie zapewnienia obsługi informatycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

Uchwała Nr III/22/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy

Uchwała Nr III/23/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr III/24/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Uchwała Nr III/25/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Uchwała Nr III/26/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Stopnicy na 2019 rok

Uchwała Nr III/27/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

Uchwała Nr III/28/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku

o zmianie Uchwały Nr XXXII/40/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu

Uchwała Nr III/29/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Stopnica

Uchwała Nr III/30/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2018-2023

Uchwała Nr III/31/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr III/32/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2019-2023

Uchwała Nr III/33/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2019 rok

Uchwała Nr III/34/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stopnica

Uchwała Nr III/35/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stopnica

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4158

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2018-02-08 14:55:22
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2018-02-09 10:00:38
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2018-02-09 10:00:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony