Zarządzenie Nr 63/04 z dnia 5 X 2004r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 63/04
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 5 października 2004 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

 Na podstawie art.31 i art.33 ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do odbioru robót związanych z realizacja inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przykanalikami w miejscowości Falęcin Nowy”, w następującym składzie:

Przewodniczący Komisji – mgr inż. Helena Rokita - Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 Członkowie:

1.Jan Stachurski – Z-ca Wójta
2.Krzysztof Rogala
3.Maria Brońska

Ze strony przyszłego użytkownika inwestycji powołuję do udziału w pracach komisji P. Jana Łukasika – Kierownika Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Stopnicy.

§ 2

Ustalam termin odbioru na 12.10.2004 roku godz. 930. Zbiórka komisji w siedzibie Urzędu.

§ 3

Odbioru należy dokonać w obecności inspektora nadzoru P. Czesława Patera.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1688

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-11-09 11:05:07
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-11-15 11:09:46
Ostatnia zmiana: Mirosław Rajtar, data: 2014-04-10 13:26:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony