Zarządzenie Nr 90/04 z dnia 16 XII 2004r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 90/2004
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 16 grudnia 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok


Na podstawie § 13 Uchwały Nr XI/1/2004 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 09 marca 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r (Zmiany dotyczą zadań Gminy) oraz porozumienia Nr 127 z dnia 2 listopada 2004r. zawarte pomiędzy Ministrem Kultury Waldemarem Dąbrowskim a Gminą Stopnica w sprawie udzielenia dotacji celowej na program "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa" zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe
 w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 - Biblioteki, § 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
 o kwotę 2 000 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe
 w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 - Biblioteki, § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 o kwotę 2 000 zł
z przeznaczeniem na realizację programu "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa" wykonywanego przez bibliotekę publiczną - zakup wydawnictw .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1685

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-01-07 09:03:52
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-01-17 19:11:18
Ostatnia zmiana: Mirosław Rajtar, data: 2015-04-29 12:58:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony