Zarządzenia z 2020 r.

Wersja do druku

  

Zarządzenie Nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Stopnica do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarządzenie Nr 2/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Stopnica do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 5/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 6/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku

w sprawie określenia Planu postępowań o udzielenie zamówień w roku 2020

Zarządzenie Nr 7/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 10/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Stopnica w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 11/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz do przedszkola publicznego na rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stopnica

Zarządzenie Nr 12/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 12A/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 13/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku

w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT w Gminie Stopnica i jej jednostkach budżetowych oraz w sprawie obowiązkowej weryfikacji na tzw. Białej Liście Podatników VAT

Zarządzenie Nr 14/2020 z dnia 7 lutego 2020 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2020

Zarządzenie Nr 15/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 16/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku

w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 17/2020 z dnia 2 marca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 18/2020 z dnia 4 marca 2020 roku

w sprawie powołania koordynatora gminnego d/s informatyki

Zarządzenie Nr 19/2020 z dnia 9 marca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 20/2020 z dnia 10 marca 2020 roku

w sprawie przeprowadzenia przeglądu materiałów niejawnych w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony

Zarządzenie Nr 21/2020 z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 22/2020 z dnia 13 marca 2020 roku

w sprawie czasowego zamknięcia Targowiska miejskiego w Stopnicy

Zarządzenie Nr 23/2020 z dnia 16 marca 2020 roku

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 24/2020 z dnia 16 marca 2020 roku

w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego na terenie Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 25/2020 z dnia 16 marca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 26/2020 z dnia 23 marca 2020 roku

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 27/2020 z dnia 23 marca 2020 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i do wydawania w tych sprawach decyzji, do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

Zarządzenie Nr 28/2020 z dnia 23 marca 2020 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie Nr 29/2020 z dnia 23 marca 2020 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny, a także wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie Nr 30/2020 z dnia 23 marca 2020 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 31/2020 z dnia 23 marca 2020 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 w/w programu

Zarządzenie Nr 32/2020 z dnia 23 marca 2020 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 33/2020 z dnia 23 marca 2020 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawach o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny ,,Za życiem" a także do wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie Nr 34/2020 z dnia 23 marca 2020 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie odmowy przyznania Karty

Zarządzenie Nr 35/2020 z dnia 23 marca 2020 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

Zarządzenie Nr 36/2020 z dnia 24 marca 2020 roku

w sprawie czasowego zamknięcia Targowiska miejskiego w Stopnicy

Zarządzenie Nr 37/2020 z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia ,,Regulaminu wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy"

Zarządzenie Nr 38/2020 z dnia 30 marca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 39/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 40/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2020 i określenia regulaminu jej prac

Zarządzenie Nr 41/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 42/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2019

Zarządzenie Nr 43/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 44/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 45/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku

w sprawie otwarcia Targowiska miejskiego w Stopnicy

Zarządzenie Nr 46/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 47/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Dobudowa windy osobowej do budynku Szkoły Podstawowej w Stopnicy"

Zarządzenie Nr 48/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą i wyrównaniem na remontowane, modernizowane nawierzchnie dróg, chodników i placów gminnych na terenie gminy Stopnica"

Zarządzenie Nr 49/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 50/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku

w sprawie zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji i podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Stopnica dla samorządowej instytucji kultury

Zarządzenie Nr 51/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 52/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku

w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla społeczności lokalnej Miasta i Gminy Stopnica w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej lub możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie Miasta i Gminy Stopnica wynikającej z rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2

Zarządzenie Nr 53/2020 z dnia 6 maja 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 54/2020 z dnia 6 maja 2020 roku

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 55/2020 z dnia 14 maja 2020 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Inspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Zarządzenie Nr 56/2020 z dnia 14 maja 2020 roku

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Stopnica na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i wojny

Zarządzenie Nr 57/2020 z dnia 14 maja 2020 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych i innych składników majątkowych w urzędzie Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 58/2020 z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 59/2020 z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Dobudowa windy osobowej do budynku Szkoły Podstawowej w Stopnicy"

Zarządzenie Nr 60/2020 z dnia 22 maja 2020 roku

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 46/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 61/2020 z dnia 22 maja 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 62/2020 z dnia 22 maja 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Remont dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych"

Zarządzenie Nr 63/2020 z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 64/2020 z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gminnej ds.szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 65/2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku

w sprawie sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 66/2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku

w sprawie przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o wyborach w formie uwzględniającej różne rodzaje niepełnosprawności

Zarządzenie Nr 67/2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 68/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 69/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku

w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego, Koordynatora Gminnego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Zarządzenie Nr 70/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Doposażenie i poprawa standardu funkcjonowania stołówki w Szkole Podstawowej w Stopnicy poprzez przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych"

Zarządzenie Nr 71/2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 72/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku

w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej w Urzędzie za zadania wyborcze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 73/2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Modernizacja nawierzchni dróg i placów gminnych na terenie Gminy Stopnica"

Zarządzenie Nr 74/2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 75/2020 z dnia 21 czerwca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 76/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 77/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gminnej ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 78/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gminnej ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej na terenie gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 79/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia usług świadczonych drogą elektroniczną oraz przyjęciu Regulaminu użytkownika usług świadczonych drogą elektroniczną

Zarządzenie Nr 80/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 81/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku

w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 82/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 83/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Dobudowa windy osobowej do budynku Szkoły Podstawowej w Stopnicy"

Zarządzenie Nr 84/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2020/2021"

Zarządzenie Nr 85/2020 z dnia 2 lipca 2020 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 86/2020 z dnia 3 lipca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 87/2020 z dnia 3 lipca 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na inkubator przetwórstwa rolnego w Strzałkowie"

Zarządzenie Nr 88/2020 z dnia 3 lipca 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Doposażenie i poprawa standardu funkcjonowania stołówki w Szkole Podstawowej w Stopnicy poprzez przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych"

Zarządzenie Nr 89/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników elektronicznych w zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy

Zarządzenie Nr 90/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczytniki"

Zarządzenie Nr 91/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 92/2020 z dnia 15 lipca 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Dobudowa windy osobowej do budynku Szkoły Podstawowej w Stopnicy"

Zarządzenie Nr 93/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 94/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 95/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 96/2020 z dnia 24 lipca 2020 roku

w sprawie zmian Zarządzenia Nr 69/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 8 czerwca 2020 roku dotyczącego wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego, Koordynatora Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Zarządzenie Nr 97/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 98/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

Zarządzenie Nr 99/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 100/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 101/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót

Zarządzenie Nr 102/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 103/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie prowadzenia opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych w roku 2020

Zarządzenie Nr 104/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 105/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 106/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Nr 107/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót

Zarządzenie Nr 108/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stopnica na lata 2021-2031

Zarządzenie Nr 109/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Modernizacja nawierzchni dróg i placów gminnych na terenie Gminy Stopnica"

Zarządzenie Nr 110/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą ,,Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawa i wyrównaniem na remontowane, modernizowane nawierzchnie dróg, chodników i placów gminnych na terenie gminy Stopnica"

Zarządzenie Nr 111/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 112/2020 z dnia 1 września 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 113/2020 z dnia 7 września 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 114/2020 z dnia 10 września 2020 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 115/2020 z dnia 10 września 2020 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, w tym prowadzenia opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych w roku 2020 i określenia regulaminu jej prac

Zarządzenie Nr 116/2020 z dnia 22 września 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 117/2020 z dnia 22 września 2020 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 10 września 2020 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 118/2020 z dnia 29 września 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 119/2020 z dnia 29 września 2020 roku

w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

Zarządzenie Nr 120/2020 z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie wyznaczenia koordynatora użytkowników aplikacji ,,Wykaz adresowo-mieszkaniowy"

Zarządzenie Nr 121/2020 z dnia 1 października 2020 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 122/2020 z dnia 8 października 2020 roku

w sprawie wprowadzenia usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wprowadzenia Regulaminu użytkownika usług świadczonych drogą elektroniczną

Zarządzenie Nr 123/2020 z dnia 9 października 2020 roku

w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 411 ust 10g ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń

Zarządzenie Nr 124/2020 z dnia 9 października 2020 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawach żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń

Zarządzenie Nr 125/2020 z dnia 9 października 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 126/2020 z dnia 13 października 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 127/2020 z dnia 15 października 2020 roku

w sprawie Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników Samorządowych

Zarządzenie Nr 128/2020 z dnia 20 października 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 129/2020 z dnia 23 października 2020 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót

Zarządzenie Nr 130/2020 z dnia 23 października 2020 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót

Zarządzenie Nr 131/2020 z dnia 23 października 2020 roku

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 132/2020 z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie na rok 2020

Zarządzenie Nr 133/2020 z dnia 2 listopada 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 134/2020 z dnia 3 listopada 2020 roku

w sprawie wyłączenia z zakresu pracy zdalnej

Zarządzenie Nr 135/2020 z dnia 6 listopada 2020 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Stopnica na 2021 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stopnica na lata 2021-2025

Zarządzenie Nr 136/2020 z dnia 6 listopada 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 137/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 138/2020 z dnia 17 listopada 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Usługa Ubezpieczenia Interesów Majątkowych i Odpowiedzialności Cywilnej Jednostek Organizacyjnych Gminy Stopnica"

Zarządzenie Nr 139/2020 z dnia 17 listopada 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Stopnica i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych z nieruchomości Gminy Stopnica w 2021 roku"

Zarządzenie Nr 140/2020 z dnia 23 listopada 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 141/2020 z dnia 24 listopada 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 142/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Gminie Stopnica oraz jej jednostkach budżetowych

Zarządzenie Nr 143/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Stopnica i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych z nieruchomości Gminy Stopnica w 2021 roku"

Zarządzenie Nr 144/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 145/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 146/2020 z dnia 2 grudnia 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót Projektu pod nazwą: ,,Wzrost wykorzystania odnawialnych Źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy"

Zarządzenie Nr 147/2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 148/2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb Gminy Stopnica"

Zarządzenie Nr 149/2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w związku z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID - 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 150/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 151/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 152/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 153/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy za rok 2020

Zarządzenie Nr 154/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 155/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2020 w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 156/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałków"

Zarządzenie Nr 157/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 158/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 159/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 160/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń

Zarządzenie Nr 161/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń

Zarządzenie Nr 162/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Stopnica regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019 r. poz. 2019; ze zm.)

Zarządzenie Nr 163/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw opracowania Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych Gminy Stopnica na lata 2021-2031

Zarządzenie Nr 164/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i budynku Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1416

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2020-01-26 17:05:53
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2020-01-26 19:04:34
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2020-01-26 19:04:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony