2005

Wersja do druku

 

Uchwała Nr XXII/1/05 z 17 lutego 2005r.

w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Stopnica na 2005 rok

Uchwała Nr XXII/2/05 z 17 lutego 2005r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu rozwoju kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki na 2005 rok

Uchwała Nr XXII/3/05 z 17 lutego 2005r.

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok

Uchwała Nr XXII/4/05 z 17 lutego 2005r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/30/04 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 31 sierpnia 2004 r w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Stopnica.

Uchwała Nr XXII/5/05 z 17 lutego 2005r.

w sprawie odbudowy zamku w Stopnicy.

Uchwała Nr XXII/6/05 z 17 lutego 2005r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Busku Zdroju

Uchwała Nr XXII/7/05 z 17 lutego 2005r.

w sprawie określenia wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Uchwała Nr XXIII/8/05 z 15 marca 2005r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na rok 2005

Uchwała Nr XXIII/9/05 z 15 marca 2005r.

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego oraz upoważnienia Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań.

Uchwała Nr XXIII/10/05 z 15 marca 2005r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym ________Uchwała została uchylona

Uchwała Nr XXIII/11/05 z 15 marca 2005r.

w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki w Publicznej w Stopnicy

Uchwała Nr XXIII/12/05 z 15 marca 2005r.

w sprawie przyjęcia do wiadomości i uznania za ważne konsultacji przeprowadzonych w sprawie zmiany urzędowych nazw oraz określenia rodzajowego miejscowości w Gminie Stopnica

Uchwała Nr XXIII/13/05 z 15 marca 2005r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowych nazw oraz określenia rodzajowego miejscowości w Gminie Stopnica

Uchwała Nr XXIV/14/05 z 29 marca 2005r.

w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Suchowola

Uchwała Nr XXIV/15/05 z 29 marca 2005r.

w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Klępie Górne

Uchwała Nr XXIV/16/05 z 29 marca 2005r.

w sprawie zmiany załącznika "Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne" do Uchwały Budżetowej Nr XXIII/8/05 z dnia 15 marca 2005.

Uchwała Nr XXV/17/05 z 25 kwietnia 2005r

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stopnica za 2004 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Uchwała Nr XXV/18/05 z 25 kwietnia 2005r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005rok

Uchwała Nr XXV/19/05 z 25 kwietnia 2005r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005rok

Uchwała Nr XXV/20/05 z 25 kwietnia 2005r

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Stopnica na lata 2005 – 2008

Uchwała Nr XXV/21/05 z 25 kwietnia 2005r

w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

Uchwała Nr XXV/22/05 z 25 kwietnia 2005r

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia wójta gminy

Uchwała Nr XXV/23/05 z 25 kwietnia 2005r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005rok

Uchwała Nr XXVI/24/05 z 10 maja 2005r

w sprawie przeznaczenia części szkoły w Klępiu Górnym na świetlicę wiejską.

Uchwała Nr XXVI/25/05 z 10 maja 2005r

w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji dla gminy Stopnica.

Uchwała Nr XXVI/26/05 z 10 maja 2005r

w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała Nr XXVI/27/05 z 10 maja 2005r

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Uchwała Nr XXVI/28/05 z 10 czerwca 2005r

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego oraz upoważnienia Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań.

Uchwała Nr XXVI/29/05 z 10 czerwca 2005r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005rok

Uchwała Nr XXVI/30/05 z 10 czerwca 2005r

w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała Nr XXVIII/31/05 z 27 września 2005r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXVIII/32/05 z 27 września 2005r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005rok

Uchwała Nr XXVIII/33/05 z 27 września 2005r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005rok

Uchwała Nr XXVIII/34/05 z 27 września 2005r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005rok

Uchwała Nr XXVIII/35/05 z 27 września 2005r

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Busku Zdroju

Uchwała Nr XXVIII/36/05 z 27 września 2005r

w sprawie ustanowienia dorocznego święta Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXVIII/37/05 z 27 września 2005r

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Stopnicy

Uchwała Nr XXVIII/38/05 z 27 września 2005r

w sprawie przystąpienia do programu edukacyjnego "Ośrodki przedszkolne - szansa na dobry start" prowadzonego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr XXVIII/39/05 z 27 września 2005r

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Uchwała Nr XXVIII/40/05 z 27 września 2005r

w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie sołectwa Klępie Górne

Uchwała Nr XXIX/41/05 z 13 grudnia 2005r

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2006r.

Uchwała Nr XXIX/42/05 z 13 grudnia 2005r

w sprawie podatku od posiadania psów na 2006r.

Uchwała Nr XXIX/43/05 z 13 grudnia 2005r

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2006r.

Uchwała Nr XXIX/44/05 z 13 grudnia 2005r

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok.

Uchwała Nr XXIX/45/05 z 13 grudnia 2005r

w sprawie zmiany wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny

Uchwała Nr XXIX/46/05 z 13 grudnia 2005r

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z terenu gminy Stopnica.

Uchwała Nr XXIX/47/05 z 13 grudnia 2005r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005rok

Uchwała Nr XXIX/48/05 z 13 grudnia 2005r

w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2005r.

Uchwała Nr XXIX/49/05 z 13 grudnia 2005r

w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy w samorządową instytucję kultury

Uchwała Nr XXIX/50/05 z 13 grudnia 2005r

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

Uchwała Nr XXIX/51/05 z 13 grudnia 2005r

w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała Nr XXX/52/05 z 29 grudnia 2005r

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok

Uchwała Nr XXX/53/05 z 29 grudnia 2005r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005rok

Uchwała Nr XXX/54/05 z 29 grudnia 2005r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005rok

Uchwała Nr XXX/55/05 z 29 grudnia 2005r

w sprawie zmian planu finansowego zakładu budżetowego na 2005 rok.

Uchwała Nr XXX/56/05 z 29 grudnia 2005r

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Stopnicy na 2006r.

Uchwała Nr XXX/57/05 z 29 grudnia 2005r

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Stopnicy na 2006 rok

Uchwała Nr XXX/58/05 z 29 grudnia 2005r

w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXX/59/05 z 29 grudnia 2005r

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Stopnica na 2006 rok.

Uchwała Nr XXX/60/05 z 29 grudnia 2005r

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2006r.

Uchwała Nr XXX/61/05 z 29 grudnia 2005r

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stopnica na 2006r.

Uchwała Nr XXX/62/05 z 29 grudnia 2005r

w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Stopnica.

Uchwała Nr XXX/63/05 z 29 grudnia 2005r

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Stopnica na 2006 rok.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5460

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-01-25 08:32:47
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-01-25 08:35:49
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-01-25 08:35:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony