Uchwała Nr XXII/3/05 z 17 lutego 2005r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXII/3/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 18 lutego 2005 r.

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się "Program współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2005 roku", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

 

 

Uzasadnienie

Art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) nakłada na organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Załącznik do Uchwały Nr XXII/3/05

Program współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2005

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2694

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-02-24 15:14:30
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-02-25 15:45:19
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-02-25 15:45:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony