Załącznik do Uchwały Nr XXII/1/05

Wersja do druku

Załącznik do Uchwały Nr XXII/1/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 17 lutego 2005r.

PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
w Gminie Stopnica
na rok 2005

 

PODSTAWOWE CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

1.Stworzenie lokalnego systemu działań profilaktycznych adekwatnego do istniejącej na terenie gminy skali potencjalnego zagrożenia narkomanią w celu wyeliminowania lub przynajmniej redukcji czynników prowadzących do uzależnienia.
2.Zainicjowanie długofalowego procesu edukacji społecznej polegającego na systematycznym i rzetelnym dostarczaniu fachowej wiedzy wszystkim podmiotom zainteresowanym na temat zagrożeń związanych z narkomanią i uwrażliwienia na wczesne oznaki uzależnienia oraz informowanie
o dostępnych formach pomocy.
3.Uświadomienie i pozyskanie społeczeństwa do zasadności prowadzonych kampanii i przedsięwzięć edukacyjnych i profilaktycznych w przedmiocie uzależnienia od środków odurzających i narkotyków.
4.Stworzenie spójnego systemu przeciwdziałania narkomanii poprzez nawiązanie międzyinstytucjonalnej i merytorycznej współpracy oraz koordynację działań wszystkich podmiotów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych m. in. w celu realizacji programów edukacji zdrowotnej, zmierzających do modyfikowania stylu życia, propagowania zdrowia psychicznego, kondycji fizycznej, zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
5.Wypracowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych racjonalnych postaw wobec narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym poprzez wdrażanie i realizacje nowoczesnych programów profilaktycznych.
6.Organizowanie alternatywnych miejsc twórczego spędzania wolego czasu dla dzieci i młodzieży (szczególnie z grup podwyższonego ryzyka), np. świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych jako uniwersalnych form oddziaływania profilaktycznego, edukacyjnego i wychowawczego.
7.Zwiększenie skuteczności dotychczasowych przedsięwzięć w zakresie sprawowania nadzoru administracyjno - prawnego nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może prowadzić do narkomanii, powzięcie stosownych uchwał przez Radę Gminy dotyczących egzekwowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA

1.Chronienie przed uzależnieniami m. in. poprzez natychmiastową reakcję współpracujących ze sobą służb, instytucji i obywateli na wszelkie przejawy nieprzestrzegania ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
i ścisłą kontrolę miejsc potencjalnej dystrybucji narkotyków np. lokale gastronomiczne, dyskoteki, szkoły, stacje paliw, itp.
2.Przeszkolenie wybranych pedagogów szkolnych i nauczycieli, funkcjonariuszy i przedstawicieli służby zdrowia a także grupy rodziców w zakresie rozpoznawania narkotyków, postępowania z narkomanami, wykrywania wczesnych symptomów uzależnień oraz przekazywania w profesjonalny sposób właściwej wiedzy dzieciom i osobom dorosłym.
3.Prowadzenie cyklicznych badań ankietowych w celu dokładnego rozpoznania skali zjawiska
i uaktualnienia danych związanych z narkomanią.
4.Udzielenie interdyscyplinarnej pomocy dzieciom i rodzicom dzieci zaczynających eksperymentować
z substancjami narkotycznymi i uzależnionych od środków odurzających.
5.Wprowadzenie problematyki zapobiegania narkomanii do tematyki zajęć wychowawczych we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych na terenie gminy.
6.Finansowanie programów profilaktycznych w placówkach oświatowych oraz szkoleń mających na celu zwiększenie kompetencji zawodowych osób zajmujących się działalnością edukacyjną i wychowawczą w sferze profilaktyki uzależnień.
7.Wspólnie z innymi podmiotami organizowanie i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

 

Zadanie I. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej
w szczególności dla dzieci i młodzieży.

1.Organizowanie i prowadzenie we wszystkich szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych na terenie gminy, profesjonalnych programów profilaktycznych, dla dzieci młodzieży oraz ich rodziców.
2.Dofinansowanie funkcjonowania świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży m.in. z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych, w tym prowadzenia w nich zajęć profilaktyczno – wychowawczych.
3.Zorganizowanie i dofinansowanie obozu terapeutyczno – wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży
z grup ryzyka ze specjalnym programem zajęć terapeutycznych bądź profilaktycznych.
4.Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką narkotykową i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z uzależnieniami.
5.Zakup, opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno – edukacyjnych oraz materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w szkołach i innych placówkach oświatowych
i wychowawczych i ośrodkach kultury.
6.Wprowadzenie profilaktycznych programów dla dorosłych.
7.Organizowanie i prowadzenie stałego systemu informacji na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z zażywaniem narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym.
8.Organizowanie narad, konferencji, imprez lokalnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów o proweniencji narkotykowej.
9.Przeprowadzenie okresowych badań i sondaży opinii publicznej, lokalnych diagnoz i ekspertyz pozwalających ocenić aktualny stan problemów i zagrożeń związanych z narkotykami, a także stan istniejących zasobów w sferze ich rozwiązywania oraz efektów dotychczas prowadzonych działań.
10.Zorganizowanie i sfinansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów o podłożu narkotykowym, dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców
i psychologów – niezbędnych do prowadzenia pracy profilaktycznej i terapeutycznej z dziećmi
i młodzieżą.
 
Zadanie II. Rozwój edukacji publicznej i szkoleń przedstawicieli różnych zawodów, instytucji
i wyspecjalizowanych służb w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii a zwłaszcza w zakresie umiejętności wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo zażywania narkotyków i postępowania z osobami uzależnionymi.

 Edukacja w dziedzinie narkomanii zawierać powinna: wiedzę na temat środków odurzających, negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych ich używania, mechanizmów powstawania uzależnienia, działań kształtujących pożądane postawy wobec środków odurzających, oraz wyrabianie umiejętności radzenia sobie z naciskami otoczenia (umiejętność asertywnego odmawiania).

 

Proponowane formy oddziaływań społecznych mających na celu rozwój edukacji publicznej
w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii:

1.Współpraca ze szkołami w zakresie przekazywania nowoczesnej i profesjonalnej wiedzy na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii oraz działania różnych substancji narkotycznych.
2.Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek oraz różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez:
inicjowanie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
organizowanie atrakcyjnych form czynnego wypoczynku: rajdy i wycieczki krajoznawcze, festyny trzeźwościowe, bale i dyskoteki bezalkoholowe, biwaki itp.
popularyzowanie placówek o charakterze otwartym (klubów, świetlic środowiskowych ).
3.Współorganizowanie szkoleń w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla poszczególnych grup zawodowych z terenu gminy:
oświaty,
policji,
pomocy społecznej,
pracowników administracji samorządowej,
zorganizowanie szkolenia lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie stosowania metody wczesnego rozpoznawania wobec pacjentów biorących narkotyki.
4.Docieranie z tematyką antynarkotyczną do uczestników imprez organizowanych z okazji Dnia Wagarowicza, Dnia Dziecka, Międzynarodowych Dni Zapobiegania Narkomanii.

 

Zadanie III. Wdrażanie nowoczesnych programów profilaktycznych w środowiskach wychowawczych
a zwłaszcza w grupach podwyższonego ryzyka i wspieranie wszelkich działań na rzecz rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniem od narkotyków na szczeblu gminnym.

 Nowoczesna profilaktyka opiera się na aktywnym udziale dzieci i młodzieży w profesjonalnych programach. Szczególnie cenne są programy, które uczą dzieci nie tylko wiedzy, ale również wyrabiają w nich pozytywne nawyki. W związku z tym proponuje się podejmowanie następujących działań:
1.Wdrażanie i sfinansowanie wzorcowych i pilotażowych programów profilaktycznych przez uprawnione do tego osoby i zespoły fachowców we wszystkich szkołach na terenie gminy:
realizacja programu „Odlot”,
realizacja programu „ Nasze spotkania”,
realizacja programu „ Elementarz” – „ Tajemnica zaginionej skarbonki”
2.Realizacja innych programów zaakceptowanych i rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji
i Sportu
3.Udzielanie finansowej pomocy szkołom w pozyskiwaniu realizatorów programów.
4.Pomoc we wdrażaniu programów psychoedukacyjnych dla rodziców w zakresie profilaktyki problemów narkomanii.
5.Inicjowanie wprowadzania programów edukacyjno – rozwojowych dla świetlic środowiskowych
i świetlic szkolnych m. in. poprzez informowanie i dostarczanie odpowiednich materiałów informacyjnych.
6.Nawiązanie ścisłej współpracy przy opracowaniu i wdrażaniu nowych propozycji programowych
i strukturalnych z następującymi instytucjami:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy tworzeniu struktur realizujących pomoc rodzinom zagrożonym narkomanią,
ośrodkami pomocy społecznej i objęcie szkoleniami specjalistycznymi pracowników socjalnych pracujących w środowiskach szczególnie zagrożonych problemem narkomanii,
ośrodkami interwencji kryzysowej i punktami konsultacyjnymi działającymi w sferze uzależnień
w zakresie właściwego poradnictwa i pomocy na rzecz osób i rodzin zagrożonych narkomanią
i współuzależnionych.
 nawiązanie współpracy z policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych celem zapobiegania i przeciwdziałaniu rozprowadzaniu narkotyków wśród dzieci i młodzieży, przez dokonywanie kontroli miejsc szczególnie narażonych na działalność dealerów narkotykowych: lokale gastronomiczne, kafejki, szkoły, place zabaw, dyskoteki, itp.
nawiązanie współpracy ze służbą zdrowia – organizowanie specjalistycznych szkoleń dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, przekazywanie informacji o zagrożeniach narkotykami na terenie gminy.

 

Zadanie IV. Podejmowanie skutecznych działań na rzecz zmniejszania się nowych przypadków sięgania po narkotyki i inne substancje psychoaktywne zmieniające świadomość, szczególnie przez dzieci i młodzież.

 Miarą efektywności działań i ich skuteczności jest ograniczanie liczby nowych przypadków sięgania po narkotyki, szczególnie przez dzieci i młodzież. Warunkiem osiągnięcia tego celu jest zakres zaangażowania różnych lokalnych podmiotów. Realizacja w/w zadania może być podjęta w oparciu o następujące kierunki
i metody działania:
1.Oddziaływania profilaktyczne w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych na dzieci
i młodzież z tzw. grup wysokiego ryzyka poprzez:
upowszechnienie materiałów edukacyjnych o tematyce antynarkotycznej – plakaty, ulotki, informatory, organizowanie promocji filmów i książek,
prowadzenie konkursów i olimpiad wiedzy o zdrowiu wśród młodzieży,
realizowanie warsztatów poprawiających funkcjonowanie społeczno - psychiczne dzieci i młodzieży – uczenie ich zasad radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi.
2.Organizowanie spotkań z osobami mogącymi dać świadectwo swoich własnych traumatycznych przeżyć związanych z uzależnieniem narkotykowym oraz ze znanymi postaciami cieszącymi się powszechnym szacunkiem i autorytetem, których stanowisko wobec stosowania narkotyków i innych używek jest wyważone i racjonalne.
3.Podejmowanie działań informacyjnych wśród rodziców.
4.Tworzenie świetlic i klubów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych narkomanią i substancjami psychoaktywnymi.
5.Inicjowanie powstawania punktów konsultacyjnych zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnienia od narkotyków.
6.Inicjowanie tworzenia lokalnych centrów interwencji kryzysowej dla dzieci i młodzieży.
7.Tworzenie warunków do rozwoju organizacji młodzieżowych, kół zainteresowań i innych form działalności pozalekcyjnej, będących korzystną ofertą zagospodarowania czasu wolnego.
8.Prowadzenie publicznych debat o narkomanii.

 

Zadanie V. Nadzór nad uprawami roślin zawierających substancję, których używanie może prowadzić do narkomanii.

1.Prowadzenie przez Urząd Gminy nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem zapisów ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii w sferze prowadzenia legalnych upraw maku i konopi, które mogą być prowadzone na podstawie:
zezwolenia wójta oraz,
umowy kontraktacji, zawartej przez prowadzącego uprawę z podmiotem gospodarczym prowadzącym kontraktację na podstawie zezwolenia wojewody właściwego dla miejsca położenia uprawy,
w umowie kontraktacji powinien być określony sposób zniszczenia słomy makowej przez prowadzącego uprawę na jego koszt,
pozostałe na polu resztki pożniwne maku powinny być również zniszczone w miejscu prowadzenia uprawy w wyniku wykonania odpowiedniego zabiegu agrotechnicznego, na warunkach określonych w umowie kontraktacji.
2.W ramach wykonywania nadzoru osoby upoważnione przez Wójta Gminy są uprawnione do dokonania następujących czynności:
wejścia na grunty na których, na których są prowadzone uprawy maku lub konopi włóknistych,
kontroli dokumentów uprawniających do prowadzenia upraw,
w razie stwierdzenia prowadzenia nielegalnych upraw wbrew warunkom określonym w ustawie, wójt wydaje nakaz zniszczenia tych upraw przez zaoranie lub przekopanie gruntu, na koszt prowadzącego uprawę; decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu.
3.Gmina prowadzi rejestr wydanych zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych.
4.Organizowanie cyklicznych spotkań z rolnikami w celu zapoznania ich z zapisami ustawy
o przeciwdziałaniu narkomani, uświadomienia odpowiedzialności prawnej i moralnej płynącej z naruszenia tych przepisów, oraz zapoznania z następstwami będącymi wynikiem zarówno dystrybucji jak i zażywania narkotyków.
5.Rozprowadzanie ulotek, czasopism, biuletynów i informatorów o tematyce związanej z narkomanią wśród społeczności lokalnych.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1990

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-02-25 15:03:12
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-02-25 15:32:33
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-02-25 15:32:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony