2021

Wersja do druku

    

Sesja Nr XVI z dnia 22 marca 2021 roku

Uchwała Nr XVI/1/2021 z dnia 22 marca 2021 roku

w sprawie zmiany rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Uchwała Nr XVI/2/2021 z dnia 22 marca 2021 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

Uchwała Nr XVI/3/2021 z dnia 22 marca 2021 roku

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia pomocy społecznej

Uchwała Nr XVI/4/2021 z dnia 22 marca 2021 roku

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stopnica na lata 2021-2031

Uchwała Nr XVI/5/2021 z dnia 22 marca 2021 roku

w sprawie przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Stopnica, organowi regulacyjnemu do zaopiniowania

Uchwała Nr XVI/6/2021 z dnia 22 marca 2021 roku

w sprawie ustalenia dopłat do wybranych grup taryfowych

Uchwała Nr XVI/7/2021 z dnia 22 marca 2021 roku

w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2021 roku”

Uchwała Nr XVI/8/2021 z dnia 22 marca 2021 roku

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

Uchwała Nr XVI/9/2021 z dnia 22 marca 2021 roku

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

Uchwała Nr XVI/10/2021 z dnia 22 marca 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2021-2025

Uchwała Nr XVI/11/2021 z dnia 22 marca 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Sesja Nr XVII z dnia 15 czerwca 2021 roku

Uchwała Nr XVII/12/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Uchwała Nr XVII/13/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica

Uchwała Nr XVII/14/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok

Uchwała Nr XVII/15/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica

Uchwała Nr XVII/16/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Stopnica do Buskiego Klastra Energii

Uchwała Nr XVII/17/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Stopnica

Uchwała Nr XVII/18/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok

Uchwała Nr XVII/19/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Uchwała Nr XVII/20/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2021-2025

Uchwała Nr XVII/21/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Uchwała Nr XVII/22/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stopnica, na rok szkolny 2021/2022

Uchwała Nr XVII/23/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Uchwała Nr XVII/24/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

Uchwała Nr XVII/25/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie wyrażenia woli podjęcia współpracy Gminy Stopnica z Gminą Busko-Zdrój celem współdziałania w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju oraz przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2021-2030

Sesja Nr XVIII z dnia 29 października 2021 roku

Uchwała Nr XVIII/26/2021 z dnia 29 października 2021 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy

Uchwała Nr XVIII/27/2021 z dnia 29 października 2021 roku

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Uchwała Nr XVIII/28/2021 z dnia 29 października 2021 roku

w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała Nr XVIII/29/2021 z dnia 29 października 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2021-2026

Uchwała Nr XVIII/30/2021 z dnia 29 października 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Sesja Nr XIX z dnia 9 grudnia 2021 roku

Uchwała Nr XIX/31/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy

Uchwała Nr XIX/32/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych

Uchwała Nr XIX/33/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/48/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Uchwała Nr XIX/34/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/19/2021 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Uchwała Nr XIX/35/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 r.

Uchwała Nr XIX/36/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku

w sprawie ustalenia dopłat do wybranych grup taryfowych

Uchwała Nr XIX/37/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku

Uchwała Nr XIX/38/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica

Uchwała Nr XIX/39/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku

w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych

Uchwała Nr XIX/40/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku

w sprawie określenia wysokości diet i zasad na podstawie których sołtysom przysługiwać będzie dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych

Uchwała Nr XIX/41/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2021-2026

Uchwała Nr XIX/42/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Sesja Nr XX z dnia 30 grudnia 2021 roku

Uchwała Nr XX/43/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Stopnica a Gminą Chmielnik w zakresie zapewnienia obsługi informatycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

Uchwała Nr XX/44/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022- 2024

Uchwała Nr XX/45/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2022, za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy

Uchwała Nr XX/46/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok

Uchwała Nr XX/47/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok

Uchwała Nr XX/48/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Uchwała Nr XX/49/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Stopnicy na 2022 rok

Uchwała Nr XX/50/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok

Uchwała Nr XX/51/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Stopnica

Uchwała Nr XX/52/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Stopnica

Uchwała Nr XX/53/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2021-2029

Uchwała Nr XX/54/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Uchwała Nr XX/55/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2022-2029

Uchwała Nr XX/56/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2022 rok

Uchwała Nr XX/57/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1868

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2021-01-14 10:06:45
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2021-04-12 12:46:28
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2021-04-12 12:46:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony