Deklaracja Dostępności

Wersja do druku

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta i Gminy w Stopnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica.

 

Data publikacji strony internetowej: 01.07.2003 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 30.03.2015 r.

 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,
- zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
- tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
- elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 
Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Przemysław Kaczmarczyk, adres poczty elektronicznej gmina@stopnica.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna


Urząd Miasta i Gminy Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica

- Do budynku prowadzi wejście od ul. Tadeusza Kościuszki.

- Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.

- Do wejścia prowadzą: schody, brak podjazdu dla wózków.

- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

- Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

- W budynku nie ma na chwilę obecną windy.

- Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

- W jednostce nie ma możliwości skorzystania z języka migowego.

 

 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Urząd Miasta i Gminy Stopnica

 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1519

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2021-03-05 11:13:26
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2021-03-05 11:13:48
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2021-04-06 10:55:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony