Protokół Nr XXII/05

Wersja do druku

Protokół Nr XXII/05

z sesji Rady Gminy w Stopnicy odbytej w dniu 17 lutego 2005r.

W sesji udział wzięli:
- radni w liczbie 14 na stan 15 wg listy obecności,
- sołtysi wg listy obecności,
- Wójt Gminy Ryszard Zych,
- Zastępca Wójta Gminy Jan Stachurski,
- Sekretarz Gminy Anna Godowska,
- Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz,
- Prezes PSL Jerzy Cichoń,
- Dyrektorzy Szkół Podstawowych w: Stopnicy, Czyżowie, Mietlu, Smogorzowie, Strzałkowie.
Otwarcie sesji nastąpiło o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy i przegłosowanie,
5. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 14 i 30 grudnia 2004r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Czyżowie,
b/ zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Klępiu Górnym,
c/ zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mietlu,
d/ zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Smogorzowie,
e/ zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Strzałkowie,
f/ przyjęcia programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Stopnica na 2005 rok,
g/ przyjęcia gminnego programu rozwoju kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki na rok 2005,
h/przyjęcia programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2005 roku,
i/ zmiany uchwały Nr XVI/30/04 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Stopnica,
j/ odbudowy zamku w Stopnicy,
k/ zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju
l/ określenia wysokości sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie sesji Rady Gminy.
Przebieg obrad:
Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak dokonał otwarcia XXII sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na sesję. Stwierdził prawomocność do podejmowania uchwał.
Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad, po czym otworzył dyskusję nad jego treścią. Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych.
Ad.3. Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został wyłożony do wglądu w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad jego treścią . Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem protokółu głosowało 14 radnych.
Ad.4.5. Wójt Gminy Ryszard Zych złożył sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami Rady Gminy oraz Informację o realizacji uchwał podjętych na sesji w dniach 14 i 30 grudnia 2004r.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad treścią sprawozdania.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad informacją z wykonania uchwał Rady Gminy.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem informacji głosowało 14 radnych. Sprawozdanie oraz informacja stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Ad.6 . Interpelacje i zapytania radnych.
- radny Czesław Sztuk zapytał na jaką kwotę (brutto) w 2004 roku udzielono zleceń z wolnej ręki w tym: dla inspektorów nadzoru, Zakładu Gospodarki Komunalnej i pozostałych. Radny zwrócił się do Wójta Gminy aby odpowiedź w przedmiotowej sprawie udzielić na piśmie. W dalszej wypowiedzi radny Sztuk zwrócił się do Wójta Gminy o przedstawienie listy umorzeń podatku za 2004 rok.
Odnosząc się do drugiej części pytania radnego, Wójt Gminy poinformował, że listy osób dla których umorzono podatek przedstawi lecz dopiero po konsultacji z radcą prawnym i Regionalną Izbą Obrachunkową w Kielcach, ponieważ uczestnicząc w szkoleniu uzyskał informację, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie wszystkie informacje są jawne.
- radny Krzysztof Zych zwrócił się do Wójta Gminy o wystąpienie do Dyrektora Zakładu Energetycznego w Busku-Zdroju w sprawie wykonania kapitalnego remontu oświetlenia ulicznego w m. Szklanów. Powyższe uzasadnił tym, że 20 przewracających się słupów z lat pięćdziesiątych zagraża bezpieczeństwu. Poinformował, że w innych miejscowościach są trzy słupy jako przykład podał miejscowość Magierów gdzie wprowadzono kapitalny remont oświetlenia ulicznego.
Ad.7.Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektami uchwał w sprawie zamiaru likwidacji szkół. Przypomniał, że temat ten był omawiany na posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy, gdzie zdania radnych były podzielone.
W dyskusji głos zabrali:
- Wójt Gminy poinformował, że przygotowane projekty uchwał określone zgodnie z obowiązującymi przepisami jako zamiar likwidacji szkół w konsekwencji nie likwidują lecz przekształcają te szkoły i pozostają one dalej w obecnym kształcie. Zwrócił uwagę na fakt, że ustawa o finansach nakłada na Radę Gminy i Wójta obowiązek oszczędnego i racjonalnego gospodarowania pieniądzem publicznym natomiast Wójt zobowiązany jest do monitorowania, przewidywania i ostrzegania o ewentualnie niekorzystnych następstwach finansowych i społecznych. Dlatego też dla dobra gminy Wójt zgłosił propozycję przekształcenia szkół a przez to dalsze ich utrzymanie. Obecne przepisy pozwalają uczniom likwidowanej szkoły zapewnić naukę w szkole publicznej tego samego typu, co było niemożliwe kilka lat wcześniej przy likwidacji szkół. Mając na uwadze korzyści ucznia powstałe w wyniku reorganizacji szkół Wójt Gminy poinformował, że zakres nauczania w szkole przekształconej musi być taki sam jak w szkołach pozostałych, natomiast poprzez zwiększony czas pracy nauczyciela (pow. 18 godz. tygodniowo) wydłuży się kontakt dziecka z nauczycielem. Zwiększenie wymiaru czasu pracy da również możliwość rozdzielności klas łączonych, wprowadzenia dodatkowych zajęć nadobowiązkowych w godzinach popołudniowych, tworzenia kół zainteresowań, organizowania wszelkiego rodzaju gier i zabaw, konkursów, a z uwagi na zmianę wysokości wymiaru urlopu wypoczynkowego (tj. wysokości określonej w kodeksie pracy) wycieczek w czasie wakacji. Korzyści powstałe w wyniku reorganizacji szkół a dotyczące rodziców i poszczególnych miejscowości polegają na tym , że pieniądze na oświatę trafią do danego sołectwa, natomiast uruchomienie inicjatywy społecznej spowoduje większą wiedzę rodziców o szkole, nauczycielach i dzieciach. Korzyści dla nauczycieli. Wójt Gminy poinformował, że z udziałem dyrektorów szkół podstawowych gminy Stopnica uczestniczył w spotkaniu z nauczycielami już przekształconych szkół w Lisowie i Radomicach gm.Morawica. W wyniku prowadzonych rozmów okazało się, że dla nauczycieli zatrudnionych w "Małej Szkole" zwiększono liczbę godzin czasu pracy, natomiast wynagrodzenia pozostały na poziomie wysokości określonej dla pracownika mianowanego. Z przyznanej subwencji wygospodarowano jeszcze pewne środki i przy dofinansowaniu z budżetu gminy przeprowadzono remont szkoły oraz wprowadzono dodatkowe zajęcia popołudniowe. W dalszej wypowiedzi Wójt Gminy ponownie podkreślił, że przekształcenie szkoły prowadzonej przez gminę nie spowoduje jej likwidacji, tak więc będą miejsca pracy. Podkreślił, że przekształcenie szkół w dużej mierze zależy od dyrektorów szkół i nauczycieli dla których prawdopodobnie lepszym rozwiązaniem byłoby przekształcenie szkoły i utrzymanie miejsc pracy niż za dwa, trzy lata likwidacja danej szkoły. Z posiadanych wyliczeń wynika iż w roku 2005 z budżetu gminy należy do oświaty dołożyć ok. 400.000 zł podał dla porównania całoroczny wpływ z podatku rolnego który wynosi ok. 500.000 zł. Poinformował, że gmina dopłaca również do dowozu dzieci i klas "O". Zwrócił uwagę na fakt, że przekształcenie szkół nie zwalnia gminy z obowiązków edukacyjnych, natomiast gmina będąc w dobrej kondycji finansowej może dofinansować szkoły na odpowiednie programy, na utrzymanie budynku. Malejąca ilość dzieci ( w roku szkolnym 2004/2005 mniej o 65osób) spotęguje deficyt co zmusi gminę do zaciągania kredytów na płace w oświacie, lecz na takie gospodarowanie nie zezwoli Regionalna Izba Obrachunkowa która akceptuje każdy kredyt. W dalszej wypowiedzi Wójt Gminy podkreślił, że trudna sytuacja finansowa mniejszych szkół powoduje ubożenie Szkoły Podstawowej w Stopnicy i Gimnazjum, które ma wyrównywać szansę dzieci wiejskich, ponieważ zaoszczędzone środki finansowe w Gimnazjum winny być przeznaczone na prowadzenie nauki dodatkowego języka, zajęć pozalekcyjnych itp. Zwrócił uwagę na fakt, że w sytuacji gdy nie nastąpi przekształcenie szkół należy zrezygnować z planowanych inwestycji na terenie gminy. Kończąc wypowiedź zwrócił uwagę, że przygotowane projekty uchwał nie likwidują szkół, lecz podjęcie ich upoważni do prowadzenia rozmów z nauczycielami, rodzicami uczniów, kuratorem w temacie ewentualnego przekształcenia. Ostateczna uchwała o przekształceniu szkół zostałaby podjęta w m-cu maju br. tj. po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu prowadzonej przez stowarzyszenie lub osobę fizyczną.
- Radny Romuald Kopiński zwrócił uwagę, że sprawy prywatyzacji dotyczą również innych dziedzin gospodarki jako przykład podał przekształcenie Ośrodka Zdrowia w Stopnicy. Poinformował, że w związku z przekształceniem Ośrodka zatrudnieni tam pracownicy nie stracili na wysokości wynagrodzeń a ośrodek zdrowia zyskał na ciągle zwiększającej się liczbie pacjentów i co za tym idzie dodatkowych środków. Nawiązując do reorganizacji szkół zwrócił uwagę na fakt, że nie zawsze reorganizacja jest zła, w przypadku szkół najważniejszym jest utrzymanie tej szkoły na odpowiednim poziomie. Zdaniem radnego szkoła w pewnych granicach musi być opłacalna.
- Radny Stanisław Kozera zwrócił się do radnych o pozostawienie wymienionych w projekcie uchwały szkół na okres 2 lat według starych zasad.
- Przewodniczący Komisji Oświaty Cezary Borowiec w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę, że przy podejmowaniu decyzji dotyczącej przekształcenia szkół należy kierować się przede wszystkim dobrem dziecka. Zdaniem radnego szkoła dla danej wsi to jedyne miejsce spotkań kulturalnych jak akademia, choinka, "Dzień Babci". Analizując finansowanie oświaty zwrócił uwagę, że w porównaniu z gminami ościennymi w gminie Stopnica dopiero w ubiegłym roku dołożono do szkół. Przypomniał, że na posiedzeniach komisji przedłożono informację, iż w bieżącym roku szkolnym należy dopłacić do oświaty kwotę 250.000 zł natomiast z informacji przedłożonej na sesji przez Wójta Gminy wynika że 400.000 zł. Poinformował, że poza obowiązkowym pensum wynikającym z karty nauczyciela, nauczyciele prowadzą również dodatkowe zajęcia. W dalszej wypowiedzi zwrócił uwagę na fakt, że w przypadku nie powstania Stowarzyszenia dzieci ze zlikwidowanej szkoły zostaną przewiezione do Stopnicy gdzie są już 30- osobowe klasy. Zwrócił uwagę, że gmina Stopnica w porównaniu z gminami ościennymi była jedyną gminą gdzie doszło do zwolnień nauczycieli. Poddał pod rozwagę problem odroczenia likwidacji szkół do roku 2006 gdzie być może w związku z przejściem na emeryturę zmniejszy się liczba etatów wówczas będzie możliwość przesunięć kadrowych a tym samych ratowania miejsc pracy. Poinformował, że obecnie przy likwidacji szkół 17 nauczycieli otrzyma wypowiedzenia z pracy bez zapewnienia dalszego zatrudnienia w szkole prowadzonej przez Stowarzyszenie.
- Radna Ryszarda Wiśniewska - w nawiązaniu do informacji Wójta Gminy radna zgłosiła propozycję aby w przedmiotowej sprawie wypowiedzieli się Dyrektorzy Szkół którzy uczestniczyli w spotkaniu z nauczycielami szkół już przekształconych.
- Radny Krzysztof Zych zwrócił uwagę, że przy likwidacji 5 szkół gmina nie zyska na oszczędności finansów ponieważ zwolnionym nauczycielom należy wypłacić odprawy pieniężne. Zawnioskował o pozostawienie szkół na okres 2 lat wg starych zasad. Szczególną uwagę zwrócił na pozostawienie Szkoły Podstawowej w Smogorzowie do której gmina najmniej dopłaca.
- Radny Józef Fiutko - zdaniem radnego nie należy porównywać reorganizacji Ośrodka Zdrowia z reorganizacją szkoły, ponieważ jak wynika z danych statystycznych zmniejsza się liczba dzieci w związku z czym w pewnym czasie szkoły te zlikwidują się same. Zdaniem radnego przez okres najbliższych 2 lat szkoły o których mowa należałoby utrzymać.
- Radny Grzegorz Rokosz- w nawiązaniu do wypowiedzi Wójta zwrócił uwagę, że nieprawdą jest iż należy zrezygnować z gminnych inwestycji na rzecz oświaty. Nawiązując do treści projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły uznał, że w przypadku nie powstania Stowarzyszenia szkoły te będą zlikwidowane i wówczas dzieci należy dowieść do innych szkół. Zdaniem radnego w przypadku likwidacji szkół zaginie kultura wiejska na terenie gminy.
- Radny Jan Kowalik - zdaniem radnego likwidacja szkoły byłaby szkodliwa szczególnie dla najmłodszych dzieci. Zgłosił wniosek o pozostawienie szkół o których mowa na okres 2 lat, uzasadniając tym, że w wymienionym okresie problem oświaty w pewnym stopniu rozwiąże się ( przejścia nauczycieli na emerytury itp.). W dalszej wypowiedzi radny zapytał Wójta Gminy w jakim stanie technicznym zamierza przekazać Stowarzyszeniom budynki szkół.
- Radny Czesław Sztuk - zdaniem radnego problem oświaty winien być rozwiązany już na posiedzeniach komisji. Zwrócił uwagę, że pod wpływem przybycia rodziców i nauczycieli niektórzy radni zmienili zdanie jako przykład podał wypowiedź radnego Kozery który na posiedzeniu komisji cyt." wypowiedział się za likwidacją szkół dzisiaj on mówi zmienił zdanie". W nawiązaniu do wypowiedzi Wójta Gminy jest przeciwnego zdania co do powstania cyt. " bagna finansowego" w przypadku utrzymania szkół. Zwrócił uwagę, że gmina Stopnica jest najbogatszą gminą w powiecie buskim w związku z czym nie powinno być problemu z dofinansowaniem oświaty. Przypomniał, że oprócz podatku rolnego o czym informował Wójt Gminy do budżetu gminy są również wpływy z tytułu subwencji, z podatku od firm działających na terenie gminy. Zdaniem radnego dochody są lecz należy nimi prawidłowo gospodarować. Jako przykład niegospodarności podał: pokrycie przez gminę kosztów (180.000zł) za uszkodzony budynek w wyniku awarii sieci wodociągowej, wybór wykonawcy na budowę kanalizacji droższego o 850.000 zł, wybór inspektora nadzoru na budowę kanalizacji za kwotę 53.000zł. Kończąc wypowiedź zwrócił uwagę, że budżet gminy stać aby utrzymał szkoły nie tylko do 2006r. ale również dłużej.
- Radny Romuald Kopiński - w nawiązaniu do wcześniej udzielonej wypowiedzi poinformował, że podając przykład służby zdrowia miał na uwadze pozytywną stronę przekształcenia danego zakładu, natomiast w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Sztuka zwrócił uwagę, że w przypadku stwierdzenia niegospodarności środkami gminy, radny winien zwrócić się do Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli lub zgłosić doniesienie do prokuratora podpisane przez radnych celem wyjaśnienia zarzucanych nieprawidłowości.
- Radny Rafał Mazur zapytał ile gmina zaoszczędzi na zlikwidowaniu szkół. Zdaniem radnego w przypadku likwidacji szkół należy liczyć również koszty dowozu tych dzieci do Szkoły Podstawowej w Stopnicy, koszty remontu pustych budynków szkół. W dalszej wypowiedzi radny podkreślił, że przy podejmowaniu decyzji o likwidacji szkół należy kierować się przede wszystkim dobrem dziecka.
- radny Stanisław Kozera w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Czesława Sztuka poinformował, że nieprawdą jest aby na posiedzeniach komisji wypowiadał się za likwidacją szkół.
- Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Dyrektorów Szkół o wypowiedź na temat reorganizacji szkół.
Z uwagi na brak dyskusji ze strony Dyrektorów głos zabrał Wójt Gminy który w odpowiedzi na zadane przez radnych pytania poinformował:
- w nawiązaniu do wysokości kwoty podanej jako dofinansowanie oświaty wyjaśnił, że dla 5 szkół w roku 2005 planowane jest dofinansowanie kwoty 275.998zł plus koszty dowozu dzieci i utrzymanie klasy "O".(w roku 2004 dofinansowano 100.112zł)
- w wyjaśnieniu powstania fundacji lub stowarzyszenia poinformował, że jeżeli fundacja taka nie powstanie w danej miejscowości z udziałem nauczycieli i mieszkańców wówczas może ją założyć gmina powołując do składu fundacji następujące osoby: Wójta Gminy, Skarbnika i Sekretarza Gminy, radnego, sołtysa i nauczycieli. Poinformował ponadto, że w przypadku przekształcenia szkoły po jej przetestowaniu można ponownie podjąć uchwałę i wrócić do obecnego kształtu oświaty tj. szkoły podlegającej samorządowi.
- Wójt Gminy przypomniał, że poprzednia Rada Gminy przekazała tej Radzie olbrzymią nadwyżkę budżetową z której w ciągu dwóch lat regulowane były należności za prowadzone na terenie gminy inwestycje. Zwrócił uwagę, że obecnie prawdopodobnie wejdziemy w kredyty a wynik finansowy do końca tej kadencji przypuszczalnie będzie ujemny. Nawiązując do dyskusji nad projektem budżetu przypomniał o założeniach w zakresie inwestycji jak: projektowanie i budowa kanalizacji, asfaltowanie i tłuczniowanie dróg.
- Radny Cezary Borowiec - w nawiązaniu do wypowiedzi Wójta zwrócił uwagę, że powstanie nadwyżki budżetowej świadczy o tym ,że budżet był źle opracowany i źle realizowany. Zdaniem radnego prawidłowo był opracowany budżet na 2004 rok ponieważ nadwyżka nie wystąpiła.
- Radny Czesław Sztuk zapytał Wójta Gminy czy podtrzymuje swoją wypowiedź z posiedzeń komisji to jest, że jeżeli decydowałby jednoosobowo to szkoły te byłyby zlikwidowane.
W odpowiedzi na pytanie radnego Wójt Gminy poinformował, że nie likwidowałby szkół lecz czynił starania aby je przekształcić, (być może nie wszystkie w jednym roku) po to by dzieci w dalszym ciągu pozostały w swoich placówkach oświatowych.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że od mieszkańców Smogorzowa , Konar oraz radnego Krzysztofa Zycha wpłynęło pismo dotyczące wstrzymania likwidacji szkoły w Smogorzowie po czy zapoznał z jego treścią.
Pismo w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokółu
Nawiązując do kwoty przedstawionej przez Wójta Gminy na dofinansowanie szkół, Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że w kosztach wyliczonych na dofinansowanie szkół nie należy uwzględniać kosztów związanych z dowozem dzieci i utrzymaniem klas "O", ponieważ bez względu na likwidację szkół koszty te i tak wystąpią i muszą być finansowane jako zadanie własne gminy. Tak więc na dofinansowanie 5 szkół w roku 2005 potrzeba kwoty 275.998 zł. W nawiązaniu do powstania nadwyżki budżetowej i opracowania budżetu zwrócił uwagę, że wszystkie przepisy o finansach publicznych mówią jednoznacznie, że budżet winien być zrównoważony, większa nadwyżka budżetowa świadczy o tym, że budżet nietrafnie był skonstruowany. Budżet gminy nie składa się tylko z dochodów z tytułu podatku rolnego ponieważ duża część dochodów wpływa z tytułu podatków od osób prawnych, osób fizycznych, subwencji, dotacji. Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że oprócz dochodów z tytułu podatków gmina ma obowiązek występować o środki unijne szczególnie na realizację inwestycji. Nawiązując do spraw oświaty zwrócił uwagę, że w 2006r. z proponowanych do likwidacji szkół odejdzie 2 osoby na emerytury, być może z tytułu przejścia na emeryturę nastąpi również zwolnienie etatu w Szkole Podstawowej w Stopnicy co spowoduje pewne kadrowe przesunięcia ze szkół zagrożonych finansowo.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektów uchwał przystąpiono do głosowania.
- w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Czyżowie.
Przeciw przyjęciu uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
- w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Klępiu Górnym.
Przeciw przyjęciu uchwały głosowało 14 radnych.
- w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mietlu.
Przeciw przyjęciu uchwały głosowało 14 radnych.
- w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Smogorzowie.
Przeciw przyjęciu uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
- w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Strzałkowie.
Przeciw przyjęciu uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Wynik głosowania zadecydował o odrzuceniu w/w projektów uchwał.
Przed przystąpieniem do dyskusji nad kolejnymi projektami uchwał, w oparciu o wyjaśnienia złożone przez p. Skarbnik Gminy Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie z przepisami prawa budżet gminy może być niezrównoważony. Następnie w imieniu Dyrektorów Szkół i Grona Pedagogicznego podziękował radnym za podjęcie decyzji pozwalającej na pozostawienie szkół w obecnym kształcie.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnymi projektami uchwał:
- w sprawie programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Stopnica na 2005 rok.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2005 roku.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/30/04 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Stopnica.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- w sprawie odbudowy zamku w Stopnicy.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:
Radca Prawny Wojciech Zręda zwrócił uwagę, że Rada Gminy ma podjąć uchwałę zobowiązującą Wójta do wstępnych prac (opracowania koncepcji), dlatego też zaproponował wprowadzenie pewnych zmian do zapisu w przedłożonym projekcie uchwały polegających na tym, że § 1 otrzymałby brzmienie: "Rada Gminy postanawia rozpocząć prace zmierzające do odtworzenia w możliwie najbliższej pierwowzoru formie Zamku Królewskiego w Stopnicy z przeznaczeniem do spełnienia funkcji kulturalno-turystycznej", § 2 otrzymałby brzmienie: " Rada Gminy zobowiązuje Wójta Gminy do: przeprowadzenia wstępnych analiz i ocen oraz opinii zmierzających do ustalenia programu i terminu ewentualnych prac, przedstawienia Radzie Gminy programu rewaloryzacji.
Radni nie wnieśli sprzeciwu co do proponowanej przez radcę prawnego zmiany uchwały.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnymi projektami uchwał:
- w sprawie zaopiniowania uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju.
W dyskusji głos zabrali:
Sekretarz Gminy Anna Godowska poinformowała, że Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju w dniu 24.01.2005r. zwróciło się do Urzędu Gminy z pismem o wyrażenie przez Radę Gminy opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia ZOZ-u w Busku-Zdroju polegającego na likwidacji pracowni diagnostyki laboratoryjnej prątka gruźlicy. Następnie p.Sekretarz Gminy zapoznała radnych z przesłanym projektem uchwały.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały z uwzględnieniem pozytywnej opinii
Przeciw przyjęciu uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Wynik głosowania nad projektem uchwały zadecydował o podjęciu uchwały z udzieleniem negatywnej opinii.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnym projektem uchwały w sprawie określenia wysokości sumy do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
W dyskusji głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że środki określone w uchwale w kwocie 123.055 zł to dotacja na remont budynku po byłej masarni.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Ad.8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnego Czesława Sztuka Wójt Gminy poinformował, że udzieli pisemnej odpowiedzi w sprawie wydatków poniesionych z tytułu zleceń wydanych z wolnej ręki, przedstawi również listę umorzeń podatków w roku 2004 jeżeli przepisy prawa na to pozwolą.
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez radnego Krzysztofa Zycha poinformował, że wystąpi z pismem do Zakładu Energetycznego o wykonanie remontu oświetlenia ulicznego w m. Szklanów.
Ad.9. Wolne wnioski i zapytania.
Wójt Gminy zaapelował do radnych i sołtysów o ustalenie zakresu prac drogowych dla poszczególnych miejscowości na rok 2005.
Wracając do spraw oświaty radny Romuald Kopiński zwrócił uwagę, że przekształcenie choć jednej ze szkół dałoby rozeznanie czy taka forma byłaby korzystna dla szkół czy nie.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w dniu 23.02.2005r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się szkolenie prowadzone przez przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na temat dofinansowania gospodarstw niskotowarowych, zaapelował również o korzystanie z wniosków na zalesienie.
Ad.10.Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował za wzięcie udziału w sesji, po czym uznał sesję za zakończoną.
Zakończenie sesji nastąpiło o godz.12.10.


Protokolant:

Zofia Marzec

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1534

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-03-31 19:22:43
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-04-05 08:24:45
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-04-05 08:24:45
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony