Protokół Nr XXIII/05

Wersja do druku

Protokół Nr XXIII/05

z sesji Rady Gminy w Stopnicy odbytej w dniu 15 marca 2005r.

W sesji udział wzięli:
- radni w liczbie 15 na stan 15 wg listy obecności,
- sołtysi wg listy obecności,
- Wójt Gminy Ryszard Zych,
- Zastępca Wójta Gminy Jan Stachurski,
- Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz,
- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy Jan Łukasik.
Otwarcie sesji nastąpiło o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok,
b) zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego oraz upoważnienia Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań,
c) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
d) uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy,
e) przyjęcia do wiadomości i uznania za ważne konsultacji przeprowadzonych w sprawie zmiany urzędowych nazw oraz określenia rodzajowego miejscowości w gminie Stopnica ,
f) wystąpienia z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowych nazw oraz określenia rodzajowego miejscowości w Gminie Stopnica,
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie sesji Rady Gminy.

Przebieg obrad:

Ad.1.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak dokonał otwarcia XXIII sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na sesję. Stwierdził prawomocność do podejmowania uchwał.

Ad.2.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad, po czym otworzył dyskusję nad jego treścią . Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych.

Ad.3.
Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został wyłożony do wglądu w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad jego treścią. Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.

Ad.4.
Interpelacje i zapytania radnych.
- radny Czesław Sztuk zapytał czy przygotowano na piśmie odpowiedź na interpelacje zgłoszone przez radnego na poprzedniej sesji Rady Gminy.
- radny Rafał Mazur zgłosił wniosek o zapisanie w budżecie gminy na 2005r. wydatków w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Żernikach Dolnych.
Przewodniczący Rady Gminy zgłosił propozycję aby dyskusję nad wnioskiem radnego przenieść do punktu 5 porządku obrad - uchwalenie budżetu gminy na 2005r.

Ad.5.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektem budżetu gminy Stopnica na 2005 rok.
W dyskusji głos zabrali:
- W nawiązaniu do dyskusji prowadzonej na posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy na temat projektu budżetu gminy na 2005r., Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że poruszony był problem wysokości środków przeznaczonych na Administrację i Oświatę a szczególnie wydatków zaplanowanych w tych działach na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków po czym zwrócił się do p. Skarbnik Gminy o przedstawienie analizy zapisanych kosztów w tych działach.
- radny Grzegorz Rokosz – w nawiązaniu do ustaleń podjętych na posiedzeniu stałych komisji dotyczących podziału środków zaplanowanych na asfaltowanie i remonty dróg wniósł sprzeciw co do równego podziału środków dla każdego radnego. Powyższe uzasadnił tym, że są miejscowości gdzie z prowadzonych na terenie gminy inwestycji wykonywane są jedynie remonty czy asfaltowanie dróg.
- radny Cezary Borowiec zapytał, czy środki wygospodarowane w budżecie gminy na posiedzeniu stałych komisji można w części przeznaczyć na remont budynku Szkoły Podstawowej w Stopnicy ( I piętro)
- radny Romuald Kopiński zwrócił uwagę, że inwestycje na terenie gminy prowadzi Rada, Zarząd i Wójt Gminy natomiast radny zgłasza potrzeby dotyczące jego terenu.
- radny Czesław Sztuk w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Kopińskiego zwrócił uwagę, że po ostatnich wyborach samorządowych nastąpiły pewne zmiany polegające między innymi na tym, że Wójt Gminy został wybrany w wyborach bezpośrednich, nie ma natomiast Zarządu Gminy w skład którego wchodzili radni. W związku z powyższym rolą Rady jest przydzielenie środków na zadania których wykonawcą jest Wójt Gminy.
- Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że budżet na 2005 rok był szczegółowo analizowany przez stałe komisje Rady Gminy gdzie wypracowano pewne ustalenia. Zwrócił również uwagę, że środki zawarte w budżecie gminy na 2005 rok nie odpowiadają złożonym potrzebom.
- radny Ryszard Grzegorczyk zgłosił propozycję, aby z miejscowości w których prowadzona jest budowa kanalizacji przenieść przydzielone tam środki na drogi do innej miejscowości to jest tam gdzie oprócz dróg nie prowadzi się innej inwestycji.
- radna Ryszarda Wiśniewska – w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Grzegorczyka zwróciła się do radnych aby przekazali swoją pulę środków (na drogi) na rzecz dróg w miejscowościach: Zaborze gdzie ze środków budżetu gminy w okresie ostatnich lat nie wykonywano asfaltowania dróg, kolejnym zadaniem planowanym do zrealizowania było wykonanie asfaltowania drogi ( 1.780 mb) łączącej wsie Bosowice-Palonki co również nie wykonano. Do wykonania jest asfaltowanie drogi Szczytniki- Strzałków. Kończąc wypowiedź zwróciła uwagę, że w ramach przyznanych do dyspozycji radnego środków (80.000 zł) nie realnym staje się w jej przypadku wykonanie powyższego zadania.
- Wójt Gminy Ryszard Zych zwrócił się do radnych aby planowany zakres robót ograniczyć do możliwości finansowych budżetu gminy. Porównując prowadzone inwestycje w gminach ościennych zwrócił uwagę, że w naszej gminie przez okres ostatnich lat poprzez tłuczniowanie i asfaltowanie wykonano wiele odcinków dróg. Przypomniał, że w roku ubiegłym na remont dróg gminnych przewieziono 32 tys. ton tłucznia. Poinformował, że na 2005 rok złożono zapotrzebowanie na asfaltowanie dróg gminnych o długości 50 km co finansowo nierealnym jest do wykonania.
- radny Cezary Borowiec – odnosząc się do propozycji zgłoszonej na posiedzeniu Komisji przez Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie równego podziału środków zaplanowanych na asfaltowanie i remonty dróg uznał powyższą propozycję za najbardziej rozsądną.
- Przewodniczący Rady Gminy w swojej wypowiedzi podkreślił, że potrzeby zgłaszane przez radnych są znane lecz aby wykonać daną inwestycję należy posiadać odpowiednią pulę środków lub należy wskazać środki na jej wykonanie.
- W nawiązaniu do wniosku zgłoszonego przez radnego Mazura, Wójt Gminy zgłosił propozycję uzupełnienia zapisu w dziale 851- Ochrona zdrowia (bieżące naprawy świetlic) o świetlicę w Żernikach Dolnych. W dalszej wypowiedzi poinformował, że środki wygospodarowane na posiedzeniu komisji (134.000 zł) przeznaczono: 30.000 zł na remont budynku sportowego na stadionie, 100.000 zł na asfaltowanie drogi Chrusty.
- radny Rokosz Grzegorz zapytał czy w budżecie gminy planowane są środki na remonty budynków szkół podstawowych.
- w odpowiedzi na pytanie radnego Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz poinformowała, że w dziale Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę 13.500 zł na remont sal, korytarza.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnymi projektami uchwał:
- w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego oraz upoważnienia Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań.
Z uwagi na brak dyskusji, po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
W uzupełnieniu do treści podjętej uchwały Wójt Gminy poinformował, że istnieje możliwość zaciągnięcia kredytu na budowę kanalizacji na korzystnych warunkach tj. przy 3% oprocentowaniu, brak natomiast możliwości korzystania z takiego kredytu dla innych inwestycji jak np. zakup kamienia na remonty dróg.
- w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Czesław Sztuk w nawiązaniu do treści projektu uchwały zwrócił uwagę, że ustawodawca zobowiązał samorządy do wypłacenia stypendium nie zapewniając na powyższe zadanie środków.
- radna Ryszarda Wiśniewska w nawiązaniu do treści przedłożonego regulaminu zwróciła uwagę na fakt, że termin składania wniosków upływa z dniem 31 marca br. dlatego też zaapelowała do radnych i sołtysów o niezwłoczne przekazanie powyższego zainteresowanym mieszkańcom.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnymi projektami uchwał
- w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy.
Z uwagi na brak dyskusji, po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
- w sprawie przyjęcia do wiadomości i uznania za ważne konsultacji przeprowadzonych w sprawie zmiany urzędowych nazw oraz określenia rodzajowego miejscowości w gminie Stopnica .
Przed przystąpieniem do dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych z wynikiem przeprowadzonych konsultacji co stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Z uwagi na brak dyskusji , po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
- w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowych nazw oraz określenia rodzajowego miejscowości w gminie Stopnica.
Z uwagi na brak dyskusji, po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

Ad.6.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji Rady Gminy przez radnego Czesława Sztuka udzielono na piśmie (ksero odpowiedzi przekazano pozostałym radnym).

Ad.7.
Wolne wnioski i zapytania.
- W nawiązaniu do planowanego remontu budynku sportowego na stadionie radny Cezary Borowiec zapytał kto będzie odpowiedzialny za wyposażenie budynku po przeprowadzonym remoncie?
- W odpowiedzi na pytanie radnego Wójt Gminy poinformował, że odpowiedzialnym będzie użytkownik budynku tj. Zarząd Klubu Sportowego „Piast” w Stopnicy.
- W uzupełnieniu odpowiedzi Wójta radny Romuald Kopiński zwrócił uwagę, że również odpowiedzialnym za wymieniony budynek winien być Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stopnicy.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do Przewodniczącego Rady oraz Wójta wpłynęły następujące wnioski:
- od Zarządu OSP w Stopnicy o utwardzenie i wyasfaltowanie placu za budynkiem strażnicy w Stopnicy,
- od Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach o wsparcie działań zmierzających do poprawy stanu technicznego budynku Komisariatu Policji w Stopnicy,
- od Towarzystwa Przyjaciół Stopnicy o przyłączenie w obręb sołectwa Stopnica lewego brzegu rzeki Stopniczanki dotychczas wchodzącego w skład sołectw Wolica i Kąty Stare.
Po zapoznaniu radnych z treścią w/w wniosków Przewodniczący Rady Gminy zgłosił propozycję przekazania wniosków na posiedzenia stałych komisji Rady Gminy celem rozpatrzenia. Radni nie wnieśli sprzeciwu do zgłoszonej propozycji.
 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Busku-Zdroju wpłynęło pismo informujące, że dla działania 6 Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej zostanie wstrzymany proces przyjmowania wniosków z dniem 15 marca 2005 roku
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że w roku bieżącym przypada 15 rocznica istnienia samorządów w związku z czym zwrócił się do radnych o zgłaszanie propozycji zorganizowania obchodów rocznicy, zwrócił również uwagę, że z okazji rocznicy można wystąpić z wnioskiem o odznaczenie radnych obecnej kadencji, poprzednich kadencji oraz sołtysów.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w dniu 19.03.2005r. w hali sportowej w Stopnicy przez Stowarzyszenie Młodych „Nasza Szansa” organizowana jest konferencja na temat „Europa pod lupą”. Do udziału w konferencji zaproszono radnych, oraz wszystkich mieszkańców zainteresowanych tematyką konferencji.
W odpowiedzi na wniosek zgłoszony przez radnego Cezarego Borowca na jednej z poprzednich sesji Rady Gminy w sprawie wykonania pomiaru natężenia promieniowania stacji telefonii komórkowej w Stopnicy, Kierownik Referatu Budownictwa p. Helena Rokita poinformowała, że prowadziła rozmowy z przedstawicielami Sekcji Radiologicznej Powiatowej Stacji Sanitarnej w Radomiu w wyniku czego udzielono odpowiedzi, że mogą wykonać sprawdzające badania radiologiczne za kwotę 2- 3 tys. złotych. W czasie prowadzonych rozmów stwierdzili, że zlecenie takich badań jest bezcelowe, ponieważ zgodnie z przepisami badania te wykonują akredytowane laboratoria i zlecający nie ma możliwości wpłynąć na wyniki pomiarów. Wobec powyższego od właściciela stacji ściągnięto badania które wykonywane były przez Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych w Lędzicach na podstawie czego Wojewoda Świętokrzyski w dniu 20.09.2004r.wydał decyzję i udzielił Polskiej Telefonii Cyfrowej z siedzibą w Warszawie pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych z instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej w Stopnicy. Nie stwierdzono negatywnego oddziaływania na otoczenie.

Ad.8.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący rady Gminy podziękował za wzięcie udziału w sesji, po czym uznał sesję za zakończoną.
Zakończenie sesji nastąpiło o godz.10.40

Protokolant

Zofia Marzec

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1451

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-04-18 08:39:49
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-04-18 08:48:46
Ostatnia zmiana: Krzysztof Rogala, data: 2017-02-10 15:24:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony