Uchwała Nr XXV/18/05 z 25 kwietnia 2005r

Wersja do druku

Uchwała Nr XXV/ 18/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 25 kwietnia 2005r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 w rozdziale 85214 w § 2010 o kwotę 15.800zł
2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 w rozdziale 85212 w § 2010 o kwotę 15.800zł

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe: w dziale 852 w rozdziale 85214 w § 3110 o kwotę 15.800 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe:
 - w dziale 852 w rozdziale 85212
 w § 3110 o kwotę 15.484 zł
 w § 4010 o kwotę 190 zł
 w § 4110 o kwotę 36 zł
 w § 4120 o kwotę 5 zł
 w § 4210 o kwotę 85 zł
z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i koszty obsługi.
 
 Uzasadnienie:
 Zaplanowano kwotę 15.800 zł w rozdziale 85214 , winno być w rozdziale 85212 – 15.800 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1669

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-05-04 09:46:06
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-05-04 10:22:43
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-05-04 10:22:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony