Uchwała Nr XXV/23/05 z 25 kwietnia 2005r

Wersja do druku

Uchwała Nr XXV/23/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 25 kwietnia 2005r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148 ze zm.) oraz Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/6/2005 z dnia 9 lutego 2005r (pismo Znak: Fn.I.3011/6/2005 z dnia 2005-02-10 Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801, w rozdziale 80101 w § 2033 o kwotę 24.739 zł

§ 2

2. Zwiększa się wydatki budżetowe
- w dziale 710, w rozdziale 71035
 § 4210 o kwotę 600 zł
 § 4300 o kwotę 400 zł
z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i zakup zniczy na cmentarz.

- w dziale 900, w rozdziale 90004
 § 4210 o kwotę 3.000 zł
 § 4300 o kwotę 1.000 zł
z przeznaczeniem na zakup kwiatów i utrzymania zieleni w parku.

- dziale 600, w rozdziale 60016 § 4270 o kwotę 19.739 zł
z przeznaczeniem na remonty placów, dróg i chodników

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1743

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-05-04 10:10:56
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-05-04 10:24:33
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-05-05 14:24:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony