2022

Wersja do druku

     

Sesja Nr XXI z dnia 17 marca 2022 roku

Uchwała Nr XXI/1/2022 z dnia 17 marca 2022 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Uchwała Nr XXI/2/2022 z dnia 17 marca 2022 roku

w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Uchwała Nr XXI/3/2022 z dnia 17 marca 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXI/4/2022 z dnia 17 marca 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej

Uchwała Nr XXI/5/2022 z dnia 17 marca 2022 roku

w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2022 roku”

Uchwała Nr XXI/6/2022 z dnia 17 marca 2022 roku

w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu handlu

Uchwała Nr XXI/7/2022 z dnia 17 marca 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2022-2029

Uchwała Nr XXI/8/2022 z dnia 17 marca 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Uchwała Nr XXI/9/2022 z dnia 17 marca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji

Uchwała Nr XXI/10/2022 z dnia 17 marca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji

Uchwała Nr XXI/11/2022 z dnia 17 marca 2022 roku

w sprawie przyjęcia programu osłonowego ,,Korpus Wsparcia Seniorów" Gminy Stopnica na rok 2022

Uchwała Nr XXI/12/2022 z dnia 17 marca 2022 roku

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla Strażaka ratownika OSP

Sesja Nr XXII z dnia 14 kwietnia 2022 roku

Uchwała Nr XXII/13/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Uchwała Nr XXII/14/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku

w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Uchwała Nr XXII/15/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Sesja Nr XXIII z dnia 23 czerwca 2022 roku

Uchwała Nr XXIII/16/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXIII/17/2022 z dnia 23 czrewca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2021 rok

Uchwała Nr XXIII/18/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXIII/19/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Stopnica z Powiatem Buskim

Uchwała Nr XXIII/20/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Gminą Stopnica

Uchwała Nr XXIII/21/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stopnica, na rok szkolny 2022/2023

Uchwała Nr XXIII/22/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/6/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Uchwała Nr XXIII/23/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Uchwała Nr XXIII/24/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2022-2029

Uchwała Nr XXIII/25/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Sesja Nr XXIV z dnia 4 sierpnia 2022 roku

Uchwała Nr XXIV/26/2022 z dnia 4 sierpnia 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/69/2020 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Stopnica

Uchwała Nr XXIV/27/2022 z dnia 4 sierpnia 2022 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Uchwała Nr XXIV/28/2022 z dnia 4 sierpnia 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2022-2029

Uchwała Nr XXIV/29/2022 z dnia 4 sierpnia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Sesja Nr XXV z dnia 4 października 2022 roku

Uchwała Nr XXV/30/2022 z dnia 4 października 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXV/31/2022 z dnia 4 października 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXV/32/2022 z dnia 4 października 2022 roku

w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, tj. dodatku dla podmiotów wrażliwych

Uchwała Nr XXV/32/2022 z dnia 4 października 2022 roku

w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, tj. dodatku dla podmiotów wrażliwych

Uchwała Nr XXV/33/2022 z dnia 4 października 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Uchwała Nr XXV/34/2022 z dnia 4 października 2022 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych

Uchwała Nr XXV/35/2022 z dnia 4 października 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr III/35/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stopnica

Uchwała Nr XXV/36/2022 z dnia 4 października 2022 roku

w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Stopnica w miejscowościach Topola i Zaborze

Sesja Nr XXVI z dnia 20 października 2022 roku

Uchwała Nr XXVI/37/2022 z dnia 20 października 2022 roku

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

Uchwała Nr XXVI/38/2022 z dnia 20 października 2022 roku

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Uchwała Nr XXVI/39/2022 z dnia 20 października 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2022-2029

Uchwała Nr XXVI/40/2022 z dnia 20 października 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Uchwała Nr XXVI/41/2022 z dnia 20 października 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXVI/42/2022 z dnia 20 października 2022 roku

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Uchwała Nr XXVI/43/2022 z dnia 20 października 2022 roku

w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała Nr XXVI/44/2022 z dnia 20 października 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/81/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stopnica na lata 2018-2023 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”.

Sesja Nr XXVII z dnia 9 grudnia 2022 roku

Uchwała Nr XXVII/45/2022 z dnia 9 grudnia 2022 roku

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Stopnica a Gminą Chmielnik w zakresie zapewnienia obsługi informatycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

Uchwała Nr XXVII/46/2022 z dnia 9 grudnia 2022 roku

w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu wysokości zwrotu kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych

Uchwała Nr XXVII/47/2022 z dnia 9 grudnia 2022 roku

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXVII/48/2022 z dnia 9 grudnia 2022 roku

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXVII/49/2022 z dnia 9 grudnia 2022 roku

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok

Uchwała Nr XXVII/50/2022 z dnia 9 grudnia 2022 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

Uchwała Nr XXVII/51/2022 z dnia 9 grudnia 2022 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXVII/52/2022 z dnia 9 grudnia 2022 roku

w sprawie ustalenia dopłat do wybranych grup taryfowych

Uchwała Nr XXVII/53/2022 z dnia 9 grudnia 2022 roku

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku

Uchwała Nr XXVII/54/2022 z dnia 9 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2022-2029

Uchwała Nr XXVII/55/2022 z dnia 9 grudnia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Uchwała Nr XXVII/56/2022 z dnia 9 grudnia 2022 roku

w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stopnica oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i Gminy Stopnica

Sesja Nr XXVIII z dnia 29 grudnia 2022 roku

Uchwała Nr XXVIII/57/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Uchwała Nr XXVIII/58/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

Uchwała Nr XXVIII/59/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2023, za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy

Uchwała Nr XXVIII/60/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Stopnicy na 2023 rok

Uchwała Nr XXVIII/61/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok

Uchwała Nr XXVIII/62/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXVIII/63/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Stopnica.

Uchwała Nr XXVIII/64/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

"w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach administracyjnych miejscowości Konary, gmina Stopnica"

Uchwała Nr XXVIII/65/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2022-2029

Uchwała Nr XXVIII/66/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Uchwała Nr XXVIII/67/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2023-2029

Uchwała Nr XXVIII/68/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2023 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1182

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2022-04-15 10:58:45
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2022-04-20 09:47:26
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2022-04-20 09:47:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony