Zarządzenie Nr 7/05 z dnia 22 II 2005r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 7/05
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 22 lutego 2005r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stopnica

 Na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Stopnica, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 23/2003 Wójta Gminy Stopnica z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stopnicy, zmienionego zarządzeniem Nr 35/04 z dnia 2 lipca 2004r., w rozdziale XI pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do zadań Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należy:

W zakresie budownictwa:
1/ planowanie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację obejmujących między innymi budowę, modernizację obiektów i urządzeń komunalnych oraz zakupy inwestycyjne,
2/ opracowanie wieloletnich programów inwestycyjnych,
3/ przygotowanie założeń do projektów budowlanych, projektów umów, uzyskanie uzgodnień, opinii i zatwierdzenia projektu do dalszej realizacji,
4/ działania przygotowawcze do rozpoczęcia budowy: zawarcie umowy, przygotowanie dokumentacji budowy, przekazanie placu budowy oraz sprawy związane z pozwoleniem wejścia na teren,
5/ kontrola przebiegu robót, odbiory robót zanikających, odbiór końcowy, skompletowanie dokumentacji odbiorczej i dokumentów związanych z użytkowaniem,
6/ prowadzenie sprawozdawczości GUS w zakresie inwestycji gminnych w uzgodnieniu
z referatem finansowo-księgowym,
7/ koordynacja działań z inwestorami zastępczymi, udziały w naradach, przetargach oraz kontrola finansowania robót,
8/ opiniowanie planów finansowych zadań inwestycyjnych jednostek organizacyjnych gminy,
9/ prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
10/ przygotowanie projektów uchwał rady o przystąpieniu do sporządzenia gminnych planów
zagospodarowania przestrzennego z określeniem granic obszaru objętego planem, przedmiotu i zakresu jego ustaleń,
11/ prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem przez wójta planu zagospodarowania przestrzennego, m.in.:
a/ ogłaszanie o przystąpieniu do opracowania planu i zawiadamianie właściwych organów,
b/ zasięganie opinii oraz uzgadnianie projektu z właściwymi organami,
c/ wykładanie projektu planu do publicznego wglądu, a także zapewnienie informacji
o wyłożonym projekcie i umożliwienie uzyskania, za zwrotem kosztów, kopii wyrysów
i wypisów,
d/ przyjmowanie, rozpatrywanie i przedkładanie radzie protestów i zarzutów wniesionych do projektu planu,
e/ doręczanie zainteresowanym  wyciągu z uchwały rady dotyczących spraw wymienionych wyżej,
f/ przedkładanie radzie projektu planu, przedstawianie planu wojewodzie w celu oceny zgodności z prawem oraz do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym,
12/ wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego; przygotowanie projektów uchwał rady w sprawie opłat administracyjnych za te czynności,
13/ prowadzenie aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gromadzenie materiałów związanych z tymi planami wraz
z odpowiedzialnością za przechowywanie oryginałów planów, jak również uchylonych
i nieobowiązujących,
14/ ustalanie warunków zabudowy i ustalenia lokalizacji celu publicznego po uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych ustawą i przepisami szczególnymi,
15/ stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadkach określonych ustawą,
16/ prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
17/ opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z odrębnymi przepisami.

W zakresie gospodarki komunalnej:
1/ prowadzenie spraw z zakresu gospodarki lokalami będącymi własnością gminy,
2/ realizacja zadań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną poprzez planowanie
i organizację oświetlenia miejsc publicznych, dróg, ulic i placów,
3/ prowadzenie ewidencji dróg gminnych, wodociągów, sieci kanalizacyjnej,
4/ utrzymanie porządku i czystości w gminie,
5/ nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom,
6/ prowadzenie spraw związanych z modernizacją i remontami dróg gminnych i chodników,
7/ współpraca w zakresie remontów i modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich oraz chodników przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1/ prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność gminy m.in.:
a/ dotyczących tworzenia i gospodarowania gminnym  zasobem nieruchomości,
b/ ustaleniem sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych,
c/ związanych z obrotem tymi nieruchomościami, m.in. ich sprzedażą, zamianą, zrzeczeniem się, oddaniem w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczeniem,
d/ prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu nieruchomości,
e/ aktualizowanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
2/ prowadzenie spraw z zakresu komunalizacji mienia gminy, prowadzenie ewidencji mienia komunalnego nieruchomości,
3/ przygotowanie informacji dla rady o stanie mienia komunalnego zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych,
4/ zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości.

W zakresie rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa:
1/ aktualizacja dokumentacji do spisów rolnych oraz prowadzenie spraw związanych
z prowadzeniem tych spisów,
2/ prowadzenie spraw związanych z rejonizacją upraw i strukturą zasiewów,
3/ prowadzenie spraw związanych z ochroną roślin uprawnych przed szkodnikami, chorobami i chwastami,
4/ współdziałanie z samorządem rolniczym, prowadzenie spraw dotyczących wyboru do izb rolniczych,
5/ współdziałanie z administracją rządową w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
6/ realizacja zadań związanych ze znakowaniem obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt,
7/ prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa,
8/ prowadzenie spraw wynikających z ustawy - Prawo Wodne.

W zakresie ochrony środowiska, utrzymania porządku i czystości w gminie:
1/ kontrola realizacji przepisów o ochronie środowiska, między innymi w zakresie gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej,
2/ wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
3/ nadzór nad zadrzewianiem terenów gminnych i pielęgnacją zieleni,
4/ prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
5/ realizowanie zadań określonych w Gminnym Programie Ochrony Środowiska oraz Planie Gospodarki Odpadami,
6/ opiniowanie wniosków dotyczących zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów i programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
7/ opiniowanie projektów prac geologicznych.

W zakresie zamówień publicznych:
1/ prowadzenie całości spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez urząd, a w szczególności:
a/ prowadzenie rejestru zgłoszonych zamówień publicznych,
b/ opracowanie i przedłożenie wójtowi do akceptacji:
- propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego z uzasadnieniem prawnym i faktycznym,
- projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do udziału
w postępowaniu, zaproszenia do składania ofert w trybie zapytania o cenę lub projektu warunków zamówienia w przypadku zamówień wymienionych w art.15 ustawy,
- propozycji zaproszenia do rokowań w trybie zamówienia z wolnej ręki, ze wskazaniem podmiotu, z którym mają być prowadzone rokowania,
c/ przygotowanie treści ogłoszenia o zamówieniu,
d/ wydawanie zainteresowanym wykonawcom i dostawcom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz prowadzenia rejestru wydanych specyfikacji,
e/ organizowanie prac komisji przetargowej i czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem,
f/ przygotowanie umowy z wykonawcą wyłonionym w toku postępowania o zamówienie publiczne,
2/ udzielanie pomocy na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie organizowania przetargów, w szczególności poprzez opracowywanie projektów dokumentów wzorcowych celem usprawnienia procedury przetargowej,
3/ opracowywanie sprawozdań dla potrzeb organów gminy i instytucji zewnętrznych.

W zakresie ochrony dóbr kultury:
- koordynowanie spraw związanych z ochroną zabytków.

W zakresie rozwoju gminy:
1/ rozpoznawanie programów pomocowych Unii Europejskiej oraz sporządzania stosownej dokumentacji dla ich wykorzystania i pozyskania,
2/ realizacja zadań wynikających z Planu Rozwoju Lokalnego Gminy.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1723

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-05-05 10:21:30
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-05-05 10:44:46
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-05-05 10:44:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony