Zarządzenie Nr 10/05 z dnia 30 III 2005r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 10/05
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 30 marca 2005r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2005 roku

 Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) zarządzam:


§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2005 roku na terenie Gminy Stopnica, obejmujący: popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży, szkolenie, współzawodnictwo, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu lokalnym i regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem drużyn młodzieżowych, zakup odzieży, obuwia i sprzętu do uprawiania sportu oraz bieżące utrzymanie stadionu sportowego w Stopnicy.
2. Zadanie zostanie zlecone w formie powierzenia.
3. Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:
- organizacje pozarządowe,
- podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873).
4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 50.000 zł.
5. Ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja.
6. Termin realizacji zadania – maj-grudzień 2005r.
7. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2005 roku” w termine 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu w sekretariacie Urzędu Gminy Stopnica, ul. Kościuszki 2.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 9 maja 2005r. według kryteriów zawartych w art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.).
9. Wzór oferty określa Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
10. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Stopnica (pokój Nr 11) tel. 3779 800 w. 31.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1644

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-05-05 10:26:35
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-05-05 10:46:32
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-05-10 08:51:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony