Uchwała Nr XXV/21/05 z 25 kwietnia 2005r

Wersja do druku

UCHWAŁA Nr XXV/21/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 25 kwietnia 2005 roku

w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) Rada Gminy Stopnica uchwala, co następuje:

§ 1

Osoby fizyczne, jednostki organizacyjne będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków, zobowiązane z mocy  prawa do finansowania, prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku mogą ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy na ich dofinansowanie.

§ 2

Zasady i tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz kontroli określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stopnicy.

Załączone pliki:

Załącznik
(U21_zal.doc - 71.168 KB) Data publikacji: 2005-05-05 11:28:46 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1673

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-05-05 10:42:44
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-05-05 11:30:31
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-05-05 11:30:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony