Uchwała Nr XXV/20/05 z 25 kwietnia 2005r

Wersja do druku

UCHWAŁA Nr XXV/20/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 25 kwietnia 2005 roku

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Stopnica
na lata 2005 – 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 87 ust.3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) Rada Gminy w Stopnicy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji „Program opieki nad zabytkami dla Gminy Stopnica na lata 2005 - 2008” zaopiniowany pozytywnie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Stopnicy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załączone pliki:

Program opieki nad zabytkami dla Gminy Stopnica na lata 2005 - 2008
(Prog_opiek_nad_zabyt.doc - 67.584 KB) Data publikacji: 2005-05-05 15:32:18 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1950

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-05-05 15:25:08
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-05-05 15:27:59
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-05-05 15:32:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony