Zarządzenia z 2023 r.

Wersja do druku

 

Zarządzenie Nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Stopnica do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarządzenie Nr 2/2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Stopnica do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarządzenie Nr 3/2023 z dnia 3 stycznia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 5/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 6/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku

w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT

Zarządzenie Nr 7/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT

Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 16 stycznia 2023 roku

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Stopnica w 2023 roku

Zarządzenie Nr 9/2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Dostosowanie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica do potrzeb osób niepełnosprawnych” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 10/2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku

w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy

Zarządzenie Nr 11/2023 z dnia 20 stycznia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 12/2023 z dnia 25 stycznia 2023 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej w 2023 roku

Zarządzenie Nr 13/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz do przedszkola publicznego na rok szkolny 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stopnica

Zarządzenie Nr 14/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 15/2023 z dnia 7 lutego 2023 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT, z wyłączeniem wydawania decyzji

Zarządzenie Nr 16/2023 z dnia 9 lutego 2023 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy

Zarządzenie Nr 17/2023 z dnia 9 lutego 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 18/2023 z dnia 10 lutego 2023 roku

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa dla sołectwa Szklanów

Zarządzenie Nr 19/2023 z dnia 14 lutego 2023 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 95/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 6 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 10/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 75/2021 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stopnica.

Zarządzenie Nr 20/2023 z dnia 17 lutego 2023 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej w 2023 roku i określenia regulaminu jej prac

Zarządzenie Nr 21/2023 z dnia 22 lutego 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 22/2023 z dnia 22 lutego 2023 roku

w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej w 2023 roku

Zarządzenie Nr 23/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 25/2023 z dnia 13 marca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 26/2023 z dnia 16 marca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 27/2023 z dnia 20 marca 2023 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą i wyrównaniem na remontowane, modernizowane nawierzchnie dróg, chodników i placów gminnych na terenie gminy Stopnica” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 28/2023 z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 29/2023 z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Gmina Stopnica Obszarem Zielonej Energii - montaż ogniw fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 30/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 31/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2022

Zarządzenie Nr 32/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 33/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 34/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 35/2023 z dnia 16 maja 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 36/2023 z dnia 22 maja 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 37/2023 z dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Budowa placu zabaw w trybie zaprojektuj i wybuduj na potrzeby funkcjonowania Klubu Dziecięcego w Stopnicy” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 38/2023 z dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 39/2023 z dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Adaptacja i modernizacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Klubu Dziecięcego w Stopnicy” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 40/2023 z dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 41/2023 z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 42/2023 z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 43/2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 44/2023 z dnia 19 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 45/2023 z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2023/2024” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 46/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 47/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 73 na obszarze Gminy Stopnica” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 48/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję, do kwalifikacji wojskowej, osób zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 49/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 50/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2023/2024” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 51/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 52/2023 z dnia 3 lipca 2023 roku

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 53/2023 z dnia 3 lipca 2023 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 54/2023 z dnia 6 lipca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 55/2023 z dnia 11 lipca 2023 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Modernizacja dróg gminnych” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 56/2023 z dnia 14 lipca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 57/2023 z dnia 20 lipca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 58/2023 z dnia 20 lipca 2023 roku

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 59/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 60/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 61/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bosowice wraz z budową oczyszczalni ścieków w ramach realizacji operacji pn. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 62/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 63/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 64/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 65/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 66/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 roku

w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 67/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 roku

w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 68/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 69/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 70/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

Zarządzenie Nr 71/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 72/2023 z dnia 1 września 2023 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Stopnica” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 73/2023 z dnia 1 września 2023 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 75/2023 z dnia 1 września 2023 roku

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 76/2023 z dnia 6 września 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 77/2023 z dnia 6 września 2023 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 78/2023 z dnia 6 września 2023 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 79/2023 z dnia 7 września 2023 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 80/2023 z dnia 7 września 2023 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą i wyrównaniem na remontowane, modernizowane nawierzchnie dróg, chodników i placów gminnych na terenie gminy Stopnica” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 81/2023 z dnia 14 września 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 82/2023 z dnia 14 września 2023 roku

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 83/2023 z dnia 18 września 2023 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i modernizacja innych dróg na terenie Gminy Stopnica” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 84/2023 z dnia 19 września 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 85/2023 z dnia 25 września 2023 roku

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Stopnicy

Zarządzenie Nr 86/2023 z dnia 26 września 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 87/2023 z dnia 28 września 2023 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 88/2023 z dnia 4 października 2023 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 89/2023 z dnia 6 października 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 90/2023 z dnia 10 października 2023 roku

w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Stopnica i jej jednostkach budżetowych

Zarządzenie Nr 91/2023 z dnia 12 października 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 92/2023 z dnia 12 października 2023 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla potrzeb Referatu Gospodarki Komunalnej” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 93/2023 z dnia 23 października 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 94/2023 z dnia 26 października 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 95/2023 z dnia 31 października 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 96/2023 z dnia 31 października 2023 roku

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia Gminnego ćwiczenia obronnego doskonalącego

Zarządzenie Nr 97/2023 z dnia 7 listopada 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 98/2023 z dnia 8 listopada 2023 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Stopnica i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych z nieruchomości Gminy Stopnica w 2024 roku” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 99/2023 z dnia 8 listopada 2023 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 100/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Stopnica na 2024 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stopnica na lata 2024-2029

Zarządzenie Nr 101/2023 z dnia 17 listopada 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 102/2023 z dnia 20 listopada 2023 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 103/2023 z dnia 22 listopada 2023 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: "Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb Gminy Stopnica" i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 104/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 105/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Usługa ubezpieczenia interesów majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych gminy Stopnica” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 106/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 107/2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku

w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót dla zadania pod nazwą: „Gmina Stopnica Obszarem Zielonej Energii - montaż ogniw fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców”

Zarządzenie Nr 108/2023 z dnia 7 grudnia 2023 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2023 w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 109/2023 z dnia 8 grudnia 2023 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 110/2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąty Stare i Stopnica” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 111/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 112/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2024 r.

Zarządzenie Nr 113/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 114/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 115/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 570

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2023-01-31 10:32:04
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2023-01-31 10:32:48
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2023-05-31 15:04:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony