2023

Wersja do druku

 

Uchwała Nr XXIX/1/2023 z dnia 20 stycznia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Uchwała Nr XXIX/2/2023 z dnia 20 stycznia 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/46/2022 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu wysokości zwrotu kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych

Uchwała Nr XXX/3/2023 z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXX/4/2023 z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXX/5/2023 z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

Uchwała Nr XXX/6/2023 z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2023 roku”

Uchwała Nr XXX/7/2023 z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr XXX/8/2023 z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica do ustalania wysokości opłat za korzystanie z mienia Gminy Stopnica na potrzeby infrastruktury technicznej i telekomunikacyjnej

Uchwała Nr XXX/9/2023 z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2023-2029

Uchwała Nr XXX/10/2023 z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Uchwała Nr XXX/11/2023 z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój"

Uchwała Nr XXX/12/2023 z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości w celu realizacji zadań własnych gminy

Uchwała Nr XXX/13/2023 z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Uchwała Nr XXXI/14/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXXI/15/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok

Uchwała Nr XXXI/16/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXXI/17/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

Uchwała Nr XXXI/18/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu

Uchwała Nr XXXI/19/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji

Uchwała Nr XXXI/20/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

Uchwała Nr XXXI/21/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi działającymi na terenie Gminy Stopnica oraz dziennymi opiekunami sprawującymi opiekę na terenie Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXXI/22/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała Nr XXXI/23/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Stopnica

Uchwała Nr XXXI/24/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/41/2020 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXXI/25/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XXXI/26/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/68/2020 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XXXI/27/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2023-2029

Uchwała Nr XXXI/28/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Uchwała Nr XXXI/29/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stopnicy nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1118/1 w Stopnicy

Uchwała Nr XXXI/30/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/64/2022 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach administracyjnych miejscowości Konary, gmina Stopnica.

Uchwała Nr XXXI/31/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030

Uchwała Nr XXXII/32/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

Uchwała Nr XXXII/33/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku

w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Uchwała Nr XXXII/34/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXXII/35/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku

w sprawie zamiany nieruchomości

Uchwała Nr XXXII/36/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2023-2029

Uchwała Nr XXXII/37/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Uchwała Nr XXXIII/38/2023 z dnia 5 września 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2023-2029

Uchwała Nr XXXIII/39/2023 z dnia 5 września 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Uchwała Nr XXXIII/40/2023 z dnia 5 września 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/33/2023 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Uchwała Nr XXXIV/41/2023 z dnia 17 listopada 2023 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXXIV/42/2023 z dnia 17 listopada 2023 roku

w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała Nr XXXIV/43/2023 z dnia 17 listopada 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia Gminnej Straży Energetycznej

Uchwała Nr XXXIV/44/2023 z dnia 17 listopada 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2023-2029

Uchwała Nr XXXIV/45/2023 z dnia 17 listopada 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Uchwała Nr XXXV/46/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 r.

Uchwała Nr XXXV/47/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku

w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu" Miasta i Gminy Stopnica na lata 2024-2028

Uchwała Nr XXXV/48/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Uchwała Nr XXXV/49/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku

w sprawie ustalenia dopłat do wybranych grup taryfowych

Uchwała Nr XXXV/50/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stopnica na lata 2024-2028 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”

Uchwała Nr XXXV/51/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku

w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na terenie Gminy Stopnica w miejscowości Nowa Wieś

Uchwała Nr XXXV/52/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2023-2029

Uchwała Nr XXXV/53/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Uchwała Nr XXXV/54/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej z operatorem publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w Gminie Stopnica w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2024 roku

Uchwała Nr XXXVI/55/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

Uchwała Nr XXXVI/56/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok

Uchwała Nr XXXVI/57/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Stopnicy na 2024 rok

Uchwała Nr XXXVI/58/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok

Uchwała Nr XXXVI/59/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Stopnica a Gminą Chmielnik w zakresie zapewnienia obsługi informatycznej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

Uchwała Nr XXXVI/60/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Uchwała Nr XXXVI/61/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała Nr XXXVI/62/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024-2026”

Uchwała Nr XXXVI/63/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków położonym na obszarze Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXXVI/64/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXXVI/65/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXXVI/66/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu

Uchwała Nr XXXVI/67/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2023-2029

Uchwała Nr XXXVI/68/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Uchwała Nr XXXVI/69/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2024 - 2029

Uchwała Nr XXXVI/70/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2024 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1042

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2023-04-07 12:35:21
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2023-04-07 12:35:56
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2023-04-07 12:35:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony