Uchwała Nr XXVI/24/05 z 10 maja 2005r

Wersja do druku

Uchwała nr XXVI/24/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 10 maja 2005 roku

w sprawie przeznaczenia części szkoły w Klępiu Górnym na świetlicę wiejską.

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Stopnicy uchwala, co następuje:

§ 1

Wydziela się część parteru szkoły podstawowej w Klępiu Górnym tj. 2 pomieszczenia z korytarzem przylegającym do nich i sanitariatami i przeznacza na świetlicę wiejską .

§ 2

Zobowiązuje się Dyrektora szkoły do udostępnienia tej części budynku z odrębnym wejściem od strony szczytowej dla ogółu mieszkańców.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

Uzasadnienie

   Gmina Stopnica złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Klępiu Górnym” w ramach Działania „ Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego dokonując weryfikację wniosku zażądało miedzy innymi dostarczenia uchwały Rady Gminy mówiącą o wydzieleniu pomieszczeń w szkole na świetlicę wiejską w Klępiu Górnym. Ponadto uchwała winna zobowiązywać dyrektora szkoły do udostępnienia tych pomieszczeń dla ogółu mieszkańców.
W związku z powyższym należało podjąć w/w uchwałę.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1730

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-07-11 09:15:39
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-07-11 14:24:44
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-07-11 14:24:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony