Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2014-12-30 13:45:58

ul. Kościuszki 2

28-130 Stopnica

Kierownik: mgr Ewa Naporowska

gops@stopnica.pl

Pracownicy Socjalni pok. 3  tel.: 3779-814

 

Projekt pn. „Aktywna integracja – szansą na lepsze jutro” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wszedł w kolejny etapy realizacji.
Na początku czerwca 2009 r. odbyło się spotkanie kadry zaangażowanej w realizację projektu z beneficjentami ostatecznymi (uczestnikami projektu), które prowadził kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy – Ewa Naporowska.
W czerwcu 2009 r. rozpoczęło się szkolenie dla sześciu beneficjentów „Nowoczesny sprzedawca + obsługa kas fiskalnych + minimum sanitarne” w Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku Zdroju. Instytucja szkoleniowa w trakcie realizacji szkolenia zapewnia uczestnikom usługę cateringową w postaci: ciepłego posiłku oraz bufetu kawowego a także materiały dydaktyczne. Szkolenie zakończy się w lipcu 2009 r. Beneficjenci ostateczni otrzymają certyfikaty poświadczające uzyskane kwalifikacje.
W minionym miesiącu odbył się trening kompetencji społecznych, tj. zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem. Zajęcia z zakresu wsparcia psychologicznego miały na celu zniwelować bariery psychiczne występujące u osób pozostających długotrwale bez pracy. Zajęcia odbywały się w Urzędzie Gminy w Stopnicy. Podczas treningu został wykorzystany sprzęt tj. projektor multimedialny, ekran do projektora oraz laptop zakupiony w ramach projektu „Aktywna integracja – szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy treningu kompetencji społecznych mieli zapewniony serwis kawowy.
W bieżącym miesiącu odbędą się zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego mające na celu dostarczenie uczestnikom projektu wiedzy dotyczącej poruszania się i funkcjonowania na rynku pracy.
Natomiast szkolenie dla pozostałych trzech beneficjentów „Opiekunka społeczna” rozpocznie się we wrześniu.
Pracownicy socjalni ośrodka na początku czerwca zawarli kontrakty socjalne z uczestnikami projektu. Odbywają się spotkania pracowników socjalnych z beneficjentami w celu oceny bieżącej realizacji kontraktów socjalnych oraz modyfikowania ich. W ramach pracy socjalnej pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy współdziałają z uczestnikami projektu przy rozwiązywaniu ich problemów rodzinnych i bytowych.
Beneficjenci są zadowoleni z udziału w projekcie.

 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy realizuje Projekt systemowy pn. „Aktywna integracja – szansą na lepsze jutro” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII „Rozwój integracji społecznej’, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej.
Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób bezrobotnych zamieszkujących w Gminie Stopnica, będących klientami pomocy społecznej.
Zgodnie z przyjętymi kryteriami rekrutacji do udziału w projekcie wytypowano 9 beneficjentów. Uczestnicy projektu będą objęci działaniami aktywizującymi (tj. aktywizacja zawodowa, edukacyjna i aktywizacja społeczna) i wspierającymi określonymi w kontrakcie socjalnym zawieranym przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy.

W ramach projektu ośrodek proponuje następujące działania:
1. Praca socjalna.
2. Warsztaty aktywizacji zawodowej i społecznej, tj. zajęcia z doradcą zawodowym oraz zajęcia z psychologiem.
3. Kursy zawodowe:
- „Opiekunka społeczna. Opiekunka osób starszych i dzieci”.
- „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”.

Ponadto uczestnikom projektu zapewniamy:
1. Bezpłatny udział w projekcie.
2. Bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym, psychologiem.
3. Bezpłatne szkolenia.
4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
5. Bezpłatne badania z zakresu medycyny pracy.
6. Wyżywienie w trakcie szkolenia.
7. Zwrot kosztów dojazdów na treningi, szkolenia.
8. Ubezpieczenie zdrowotne.
9. Wsparcie dochodowe.

Działania planowane w projekcie w optymalny sposób pomogą uczestnikom wyrównać szanse i zlikwidować bariery dyskryminujące je na rynku pracy w szczególności poprzez podniesienie umiejętności psychospołecznych oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.
Projekt wpisuje się w cele strategiczne Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stopnica na lata 2007-2012.

    Zasady dożywiania uczniówPowrót