Uchwała Nr XXVI/27/05 z 10 maja 2005r

Wersja do druku

Uchwała Nr XXVI/27/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 10 maja 2005 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
     
      Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Warunki upoważniające do korzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym przedstawiono w § 2 i § 13 ust.1 Regulaminu.

§ 3

Wykonanie obowiązków w zakresie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik do Uchwały

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stopnica.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2686

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-07-11 09:34:01
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-07-11 14:30:17
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-07-11 14:30:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony