Uchwała Nr XXVI/30/05 z 10 czerwca 2005r

Wersja do druku

Uchwała Nr XXVII/30/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 10 czerwca 2005 r.

w sprawie zbycia nieruchomości

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późniejszymi zmianami), art.34 ust.1 pkt 1 z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz art. 231 Kodeksu Cywilnego Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1

Przeznacza się do sprzedaży na rzecz Kuleszyńskiej Mieczysławy,Wojciechowskiego Andrzeja i Wojciechowskiego Krzysztofa w trybie bezprzetargowym, działkę gminną oznaczoną nr 180/6 położoną w Stopnicy o pow. 71 m?, stanowiącą własność Gminy Stopnica na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego nr SP.IV.7723-65-1 /04 z dn. 12.01.2005r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

 

Uzasadnienie

  O nabycie w/w nieruchomości złożyli wniosek: Kuleszyńska Mieczysława, Wojciechowski Andrzej, Wojciechowski Krzysztof. Na nieruchomości tej ich rodzice: Feliks i Władysława małż. Wojciechowscy wybudowali w roku 1945 budynek mieszkalny. Wnioskodawcy na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Busku- Zdroju nr INS 663 / 04 z dn. 29.11.2004, nabyli spadek po zmarłych rodzicach w 1/3 części każde z nich. Wartość budynku przekracza wartość gruntu, co zgodnie z art.231 Kodeksu Cywilnego powoduje obowiązek przeniesienia własności nieruchomości na rzecz wnioskodawców.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1911

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-07-11 09:46:39
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-07-11 14:33:08
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-07-11 14:33:08
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony