Zarządzenie Nr 43/05 z dnia 4 VII 2005r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 43/05
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 4 lipca 2005 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

 Na podstawie art.19 ust 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. Nr 19 poz. 177/ zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu budowlanego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 757 Opatów-Staszów-Stopnica w miejscowości Stopnica, w następującym składzie:
1. Helena Rokita - Przewodnicząca Komisji
2. Krzysztof Rogala - Sekretarz Komisji
3. Maria Brońska - Członek Komisji

§ 2

Do zadań Komisji Przetargowej należy ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badanie i ocena ofert.

§ 3

Komisja przedstawi kierownikowi Zamawiającego propozycje: wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, lub wystąpi z wnioskiem o ewentualne unieważnienie postępowania.

§ 4

Komisja pracuje zgodnie z zasadami określonymi w/w Prawie Zamówień Publicznych. Komisja kończy pracę z dniem podpisania umowy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1588

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-07-11 14:22:30
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-07-11 14:41:33
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-07-11 14:41:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony