Zarządzenie Nr 59/05 z dnia 31 VIII 2005r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 59/05
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 31 sierpnia 2005 roku


w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie gminy Stopnica


      Na podstawie art.7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz.622 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

§1

1. Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:
1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
wymagane jest uzyskanie zezwolenia.
2. Zezwolenie może być wydane na wniosek przedsiębiorcy, który spełnia wymagania określone w § 2.

§2

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie( telefon kontaktowy), oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP). Ponadto należy wskazać osobę uprawnioną do reprezentowania przedsiębiorcy podczas kontroli i bezpośredni telefon kontaktowy do tej osoby.
2) określenie przedmiotu i obszaru działalności,
3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem, (należy podać markę, typ pojazdu, numer rejestracji, tytuł prawny do pojazdu),
4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem
5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności (mycie i odkażanie środków technicznych – rodzaj środka odkażającego częstotliwość i miejsce),
6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia,
7) przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną
8) przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych powinien dołączyć do wniosku informację o miejscu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

§ 3

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest do
1) zapewnienia organizacji zbierania odpadów komunalnych oraz selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ustaleniami uchwały Rady Gminy w Stopnicy w sprawie szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości w gminie
2) zapewnienia w odpowiedniej ilości i jakości opakowań (pojemniki, kontenery, worki) na segregowane i niesegregowane odpady komunalne;
3) prowadzenia odbioru odpadów komunalnych od usługobiorców na podstawie umów pisemnych, w których uzgodnione zostaną m.in. opłaty za świadczenie usług oraz terminy ich wykonywania;

§ 4

Przedsiębiorca musi zapewnić ciągłość świadczonych przez siebie usług w przypadku unieruchomienia (awaria, wypadek, inne) własnego sprzętu specjalistycznego.

§5

Odmowa wydania zezwolenia może nastąpić w przypadku, gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami lub nieczystościami płynnymi:
1. jest niezgodny z wymogami ustawy i przepisami odrębnymi,
2. mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska.


§6

1. Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim warunków, organ który wydał zezwolenie wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszania tych warunków. Jeżeli przedsiębiorca nie zastosuje się do wezwania organ może cofnąć w drodze decyzji zezwolenie bez odszkodowania.
2. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Wójtowi wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu

§7

Wójt jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1554

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-09-30 10:45:45
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-09-30 12:17:02
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-09-30 12:17:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony