Zarządzenie Nr 65/05 z dnia 12 IX 2005r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 65/05
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 12 września 2005 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

 Na podstawie art.19 ust 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. Nr 19 poz. 177/ zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Klępiu Górnym na świetlicę wiejską, w następującym składzie:

1. Helena Rokita - Przewodnicząca Komisji
2. Krzysztof Rogala - Sekretarz Komisji
3. Jan Stachurski - Członek Komisji

§ 2

Do zadań Komisji Przetargowej należy ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badanie i ocena ofert.

§ 3

Komisja przedstawi kierownikowi Zamawiającego propozycje: wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, lub wystąpi z wnioskiem o ewentualne unieważnienie postępowania.

§ 4

Komisja pracuje zgodnie z zasadami określonymi w/w Prawie Zamówień Publicznych. Komisja kończy pracę z dniem podpisania umowy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1533

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-09-30 11:15:19
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-09-30 12:18:14
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-09-30 12:18:14
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony