Uchwała Nr XXVIII/33/05 z 27 września 2005r

Wersja do druku

Uchwała Nr XXVIII/33/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 27 września 2005r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005rok

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr 15 poz. 148 ze zmianami)
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 o kwotę zł 703.360,00 § 6052 o kwotę zł 237.500,00
 
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 800, rozdziale 80101,§ 6050 o kwotę zł 12.000,00
 
3. Załącznik „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1739

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-10-06 08:09:17
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-10-06 09:13:02
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-10-06 09:13:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony