Uchwała Nr XXVIII/40/05 z 27 września 2005r

Wersja do druku

Uchwała Nr XXVIII/40/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 27 września 2005r.

w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie sołectwa Klępie Górne

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz.431 z późn. zm.), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz.718 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwalnia się Pana Jerzego Kępę z obowiązków inkasenta podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie sołectwa Klępie Górne z dniem 30 września 2005r.

§ 2

Powierza się inkaso powyższych podatków Pani Reginie Kępa od dnia 1 października 2005r.

§ 3

Inkasent zobowiązany jest do pobierania podatków, o których mowa w § 1, dokonywania wpłat na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Stopnicy w dniu następnym po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wplata podatku powinna nastąpić.

§ 4

Wynagrodzenie za inkaso podatków wynosić będzie 8% sumy zainkasowanych kwot.

§ 5

Inkasent odpowiada swoim majątkiem za pobrane i nie wpłacone na rachunek Urzędu Gminy podatki.

§ 6

Inkasent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o materialnej odpowiedzialności
za zebrane inkaso podatku.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Uzasadnienie

Pismem z dnia 2 czerwca 2005r. Pan Jerzy Kępa powiadomił Wójta Gminy o niemożności pełnienia obowiązków inkasenta podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie sołectwa Klępie Górne.
W związku z powyższym zgodnie z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz.431 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada Gminy powierzyła inkaso podatków innej osobie.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1713

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-10-06 09:00:10
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-10-06 09:22:57
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-10-06 09:22:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony