Zarządzenie Nr 100/05 z dnia 24 XI 2005r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 100/05
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 22 listopada 2005r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych znajdujących się na wyposażeniu Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy

 Na podstawie § 8 ust.2-4 Instrukcji w sprawie zasad weryfikowania w drodze inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów wykazanego w księgach rachunkowych, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 14/97 Wójta Gminy Stopnica z dnia 29 grudnia 1997r. w sprawie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych, których gospodarkę prowadzi Urząd Gminy w Stopnicy zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządza się przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w:
1/ Urzędzie Gminy w Stopnicy,
2/ Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w:
Bosowicach,
Czyżowie,
Mietlu,
Smogorzowie,
Stopnicy
Suchowoli,
3/ świetlicach wiejskich w:
Czyżowie,
Klępiu Dolnym,
Klępiu Górnym,
Suchowoli,
Szczytnikach
Żernikach Dolnych

przez Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie:
1/ Przewodnicząca – Anna Godowska – Sekretarz Gminy,
2/ Zastępca Przewodniczącej – Barbara Bielat – Inspektor
3/ Członek – Zofia Marzec – Inspektor

oraz zespoły spisowe:
1/ Zespół Spisowy w składzie:
 - Maria Brońska - Inspektor
 - Anastazja Matusik – Kierownik GOPS
dokona spisu z natury środków trwałych oraz wyposażania Urzędu Gminy,

2/ Zespół spisowy w składzie:
 - Józef Janusiewicz – Inspektor
 - Mariusz Szcześniak - Informatyk
dokona spisu z natury środków trwałych i wyposażenia:
- jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w: Bosowicach, Czyżowie, Mietlu, Smogorzowie, Stopnicy i Suchowoli,
- świetlic wiejskich w Czyżowie, Klępiu Dolnym, Klępiu Górnym, Suchowoli, Szczytnikach i Żernikach Dolnych,

3/ Zespół spisowy w składzie:
 - Mirosław Siekierski – Inspektor
 - Zofia Marzec – Inspektor
dokona spisu: gruntów, budowli i budynków, środków pieniężnych na rachunkach bankowych, należności i zobowiązań, druków ścisłego zarachowania,

4/ Zespół spisowy w składzie:
Helena Rokita
- Jan Stachurski
- Krzysztof Rogala
dokona spisu środków trwałych w budowie,

według stanu na dzień 31 grudnia 2005r.

§ 2

Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:
1/ środki trwałe,
2/ środki trwałe w używaniu,
3/ środki pieniężne,
4/ należności i zobowiązania,
5/ środki trwałe w budowie,
6/ druki ścisłego zarachowania

§ 3

1. Składniki majątku należy spisać na arkuszach spisu z natury.
2. Inwentaryzację środków pieniężnych należy przeprowadzić w drodze spisu z natury i porównania z danymi z ksiąg w formie protokołu kontroli kasy.
3. Inwentaryzację należności i zobowiązań należy przeprowadzić w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów.
4. Inwentaryzacje środków trwałych w budowie należy przeprowadzić przez porównanie stanu faktycznego ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych w drodze spisu z natury, jeżeli są dostępne oglądowi i spis ich jest możliwy; pozostałe składniki w drodze weryfikacji dokumentów z zapisami w księgach.
5. Inwentaryzację druków ścisłego zarachowania przeprowadzić poprzez porównanie stanu faktycznego ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych w drodze spisu z natury.

§ 4

Przyjmuje się plan przeprowadzenia inwentaryzacji stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 5

Przyjmuje się dzień 15 stycznia 2006r. jako termin zakończenia prac przez komisję inwentaryzacyjną.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączone pliki:

Plan inwentaryzacji
(Z100zal.doc - 12.8 KB) Data publikacji: 2006-02-09 09:56:41 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1615

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-12-02 11:34:21
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-02-09 09:57:25
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-02-10 10:43:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony