Uchwała Nr XXIX/46/05 z 13 grudnia 2005r

Wersja do druku

Uchwała Nr XXIX/46/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 13 grudnia 2005r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z terenu gminy Stopnica.


        Na podstawie  art.7 ust.1 pkt 3 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust. 1, 3, 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami)  Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1

Odmawia się zatwierdzenia  taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Stopnicy oraz we wszystkich sołectwach.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia


Uzasadnienie
     Zakład Gospodarki Komunalnej w Stopnicy złożył wniosek o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w której zaproponowano  podwyższenie ceny za 1 m3 ścieków o kwotę 10 groszy, z powodu naliczenia przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju opłat za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym. Rada Gmina ustaliła , że opłaty  powinny zostać ujęte w kalkulacji cen na rok 2006,  jednakże należy w budżecie zakładu dokonać oszczędności w innych  elementach kalkulacji  pokrywających ten  koszt.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1583

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-01-12 11:31:52
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-01-19 11:11:27
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-01-19 11:11:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony