Uchwała Nr XXIX/47/05 z 13 grudnia 2005r

Wersja do druku

Uchwała Nr XXIX/47/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 13 grudnia 2005r


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005rok

 

                 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami)
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 710, rozdziale 71004
    § 4170 o kwotę zł        20.000,00

2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801, rozdziale 80113
    § 4300 o kwotę zł        20.000,00
z przeznaczeniem na dowóz uczniów.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1659

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-01-12 11:32:44
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-01-19 11:47:10
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-01-19 11:47:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony