Uchwała Nr XXIX/49/05 z 13 grudnia 2005r

Wersja do druku

Uchwała Nr XXIX/49/05
Rady Gminy w Stopnicy
 z dnia 13 grudnia 2005r.

w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy w samorządową instytucję kultury

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 8 ust.2 pkt 2 i art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) oraz art. 2, art. 9, art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przekształca się z dniem 1 stycznia 2006r. jednostkę organizacyjną gminy Stopnica pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy” w samorządową instytucję kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy”, zwaną dalej „Biblioteką”.

§ 2

1. Biblioteka gospodarowała będzie wydzielonym majątkiem, stanowiącym część mienia komunalnego Gminy Stopnica.
2. Wartość mienia, określonego bilansem sporządzonym na dzień 31 grudnia 2005r. stanowić będzie fundusz Biblioteki.

§ 3

Pracownicy jednostki organizacyjnej pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy stają się, po przekształceniu prawno-organizacyjnym, pracownikami samorządowej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy.

§ 4

Bibliotece nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/49/05

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1868

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-01-17 13:00:50
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-01-19 11:00:20
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-01-19 11:00:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony