Kontrole w 2005 rokuDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2006-04-04 12:40:07

Lp

Data kontroli

Nazwa organu kontrolującego

Charakterystyka badanych Wydane zalecenia

1

10 - 12 stycznia 2005r.

Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

- prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przyznanych na realizację bieżących zadań własnych oraz zadań z zakresu administracj rządowej zleconych gminie w 2004r.

- terminowość przekazywania do budżetu państwa uzyskanych w 2004 r. dochodówz tytułu wydawania dowodów osobistych.

Nieprawidłowości nie stwierdzono

2

20-23 czerwca 2005r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Oddział w Kielcach . .

3

12 sierpnia 2005r.

Wydział Prawny i Nadzoru Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

- organizacja przyjmowania orza załatwiania skarg i wniosków

- organizacja i zakres działania organu wykonawczego

- przestrzeganie przez radnych gminy, zastępcę wójta, sekretarza, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających oraz członków organu zarządzającego gminną osobą prawną, a także osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym.

- uzupełnienie dokumentacji o odpowiednie oznaczenia kategorii archiwalnych oraz sygnatur zgodne z jednolitym rzeczowym wykazem akt funkcjonującym w kontrolowanej jednostce z uwzględnieniem uwag zawartych w protokole, realizację obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oświadczeń majątkowych oraz korekt tych oświadczeń w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi unormowaniami,

- opatrywanie   składanych   oświadczeń   majątkowych   odciskami   pieczęci   i adnotacjami potwierdzającymi daty ich składania oraz dokonanie ich analizy, podejmowanie odpowiednich działań w celu zapewnienia składania wraz z oświadczeniami majątkowymi kopii zeznań podatkowych PIT, bądź pisemnych oświadczeń o braku obowiązku składania takich zeznań.Powrót