Uchwała Nr XXX/59/05 z 29 grudnia 2005r

Wersja do druku

Uchwała Nr XXX/59/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Stopnica na 2006 rok.

      Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tj.: Dz.U. z 2003r., Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 1 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (tj.: Dz.U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Stopnica w roku 2006” stanowiący załącznik do Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r.

 

 

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, określa corocznie dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu obowiązującego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia :
- wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;
- szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, o których mowa w ust. 1 pkt 3;
- wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia o których mowa w ust. 1 pkt 4.

Załączone pliki:

Regulamin
(U59zal.doc - 119.296 KB) Data publikacji: 2006-02-02 11:18:56 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1664

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-02-01 12:53:21
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-02-02 11:19:54
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-02-02 11:19:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony