Uchwała Nr XXX/61/05 z 29 grudnia 2005r

Wersja do druku

Uchwała Nr XXX/61/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stopnica na 2006r.

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stopnica na 2006 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały porucza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączone pliki:

Program
(U61zal.doc - 63.488 KB) Data publikacji: 2006-02-02 11:59:01 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1708

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-02-01 12:54:58
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-02-02 12:00:19
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-02-02 12:00:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony