Uchwała Nr XXX/63/05 z 29 grudnia 2005r

Wersja do druku

Uchwała Nr XXX/63/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Stopnica na 2006 rok.

 

 Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tj.: Dz.U. z 2003r., Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 1 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Regulamin określający wysokość stawek nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stopnica w roku 2006” stanowiący załącznik do Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r.

 

 

 


Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 54 ust. 7 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, określa corocznie dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu obowiązującego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Załączone pliki:

Regulamin
(U63zal.doc - 31.744 KB) Data publikacji: 2006-02-02 12:26:11 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1722

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-02-01 12:56:03
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-02-02 12:27:21
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-02-02 12:27:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony