Uchwała Nr XXX/52/05 z 29 grudnia 2005r

Wersja do druku

Uchwała Nr XXX/52/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się "Program współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 roku", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

      Art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) nakłada na organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Program współpracy.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2225

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-02-02 08:00:32
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-02-02 08:49:53
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-02-02 08:49:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony