Uchwała Nr 12/2003 z 28 VI 2003r.

Wersja do druku

Uchwała Nr 12/2003
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 28 kwietnia 2003r.


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale
80110 - Gimnazja, § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne

o kwotę zł. 750.000,00

Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, § 4270 - Zakup usług remontowych

o kwotę zł. 738.000,00
zwiększa się wydatki w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków, § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
o kwotę zł. 12.000,00
z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu w szkołach podstawowych i na zakup dachówki na remont dachu na obiekcie zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1931

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2003-07-21 18:44:44
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2003-07-21 18:44:44
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2003-07-21 18:44:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony