Kontrole w 2006 roku

Wersja do druku

I.
Data kontroli:
9-10 marca 2006r.
 
Nazwa organu kontrolującego:
Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach
 
Charakterystyka badanych zagadnień:
1. Prowadzenie akt osobowych
2. Aktualność badań lekarskich
3. Aktualność szkoleń wstępnych ogólnych i okresowych z zakresu bhp
4. Stosowanie przepisów prawa urlopowego
5. Wypadkowość
6. Techniczne bezpieczeństwo pracy
 
Wydane zalecenia(wystąpienia, nakazy):

1. Udzielenie pracownikom urzędu zaległych urlopów za rok 2004 i 2005
2. Omówić przyczyny i okoliczności wypadku z pracownikami urzędu na dodatkowym szkoleniu z zakresu bhp
3. Powierzenie zadań służby bhp w Urzędzie Gminy kwalifikowanemu pracownikowi Urzędu zatrudnionemu przy innej pracy w Urzędzie ( wystąpienia)

1. Dokonać oceny i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywana pracą oraz zastosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko
2. Poinformować pracowników urzędu o ryzyku, które wiąże się z wykonywana pracą oraz o zasadach ochrony przed tymi zagrożeniami
3. Wyremontować i wyrównać podłogę przy przejściu z klatki schodowej na parterze do korytarza prowadzącego do holu budynku gminy
4. Wyremontować i przystosować dla potrzeb gminy zniszczone pomieszczenia w podpiwniczeniu budynku gminy
5. Wyremontować i pomalować ściany i stropy w pomieszczeniu sanitarnym dla personelu w budynku przedszkola
6. Usunąć z pomieszczenia byłej kuchni w budynku przedszkola wyparzacz do naczyń uniemożliwiający obecnie swobodne i bezpieczne dojścia do stanowisk pracy w tym pomieszczeniu
7. Zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych tablicę bezpiecznikową usytuowaną
w korytarzu budynku przedszkola
8. Wymienić na nowe spękane płyty betonowe przykrywające kanał ciepłowniczy, na wjeździe do głównego pomieszczenia garażowego w Remizie Strażackiej
9. Zagęścić siatkę odgradzającą sprężarkę powietrzną od miejsc Przechodu i przebywania ludzi, użytkowaną w głównym pomieszczeniu garażowym Remizy Strażackiej (nakaz)

II.
Data kontroli:
22 maja 2006r
 
Nazwa organu kontrolującego:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku Zdroju
 
Charakterystyka badanych zagadnień:
Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w Urzędzie Gminy
 
Wydane zalecenia(wystąpienia, nakazy):
1. Uzupełnić braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych (kierunków ewakuacji) w budynku urzędu gminy, znakami zgodnymi z polska Normą PN-92-N/01256/02 dotyczącą znaków bezpieczeństwa
2. Dokonać aktualizacji opracowanej dla kontrolowanego obiektu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
3. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie
4. zapoznać zatrudnione w urzędzie gminy osoby z przepisami przeciwpożarowymi

III.
Data kontroli:
10 sierpnia 2006r.
 
Nazwa organu kontrolującego:
Archiwum Państwowe w Kielcach
 
Charakterystyka badanych zagadnień:
Kontrola archiwum zakładowego
 
Wydane zalecenia(wystąpienia, nakazy):
1. opracować instrukcję o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego
2. Założyć ewidencję wypożyczeń dokumentacji z archiwum zakładowego
3. Rozważyć możliwość przeszkolenia pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie archiwum zakładowego na kursie archiwalnym I stopnia

IV.
Data kontroli:
22-24 sierpnia 2006r.

Nazwa organu kontrolującego:
Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach
 
Charakterystyka badanych zagadnień:
1. Realizacja uprzednich decyzji i wystąpień organów PIP oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.
2. Prawna ochrona pracy oraz wybranych zagadnień z technicznego bezpieczeństwa pracy
 
Wydane zalecenia(wystąpienia, nakazy):
1. Uzupełnienie regulaminu pracy o ustalenia dotyczące:
- okresu rozliczeniowego czasu pracy,
- pory nocnej,
- sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym,
- wykazu prac wzbronionych kobietom,
2. Uporządkowanie akt osobowych pracowników
3. Włączenie do akt osobowych, oświadczeń pracowników, o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z uprawnień z art. 148 pkt 3, art. 178& 2 i art. 188 kodeksu pracy
4. Usunięcie z akt osobowych pracowników oryginałów dokumentów i zastąpienie ich odpisami lub kopiami
5. Włączenie dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia do części B akt osobowych, natomiast dokumentów przedstawionych pracodawcy w związku z ubieganiem się o zatrudnienie do części A
6.Udostepnienie pracownikom tekstu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu
7. Poinformowanie pracowników na piśmie o: obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, urlopie wypoczynkowym oraz długości okresu wypowiedzenia umowy
8. Ustalenie w umowach o pracę zawartych z pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu pracy, dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowach wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia do dodatku do wynagrodzenia
9. Podawanie w treści świadectw pracy informacji dotyczącej ilości dni i godzin przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego
10. Rzetelne prowadzenie kart ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym prace w poszczególnych dobach
11. Niezwłoczne udzielenie 7 pracownikom urlopu wypoczynkowego, do którego nabyli prawo w roku 2004 i 2005
12. Udzielanie pracownikom urlopów wypoczynkowych w roku, w którym nabyli do nich prawo, nie później niż do końca I kwartału roku następującego po nim (wystąpienie)

1. Poddać badaniom lekarskim wstępnym 2 pracowników
2. poddać badaniom lekarskim okresowym 2 pracownice
3. Zapewnić wykonywanie zadań służby bhp zgodnie z przepisami
4-5. Poddać szkoleniu wstępnemu oraz instruktażowi stanowiskowemu z zakresu bhp 16 pracowników, w tym 14 zatrudnionych w ramach robót publicznych
6. opracować programy poszczególnych szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp, określające szczegółową tematykę, formę realizacji i czas trwania szkolenia, dla poszczególnych grup stanowisk
7. Ustalić, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach pracy
8. Zapewnić sprawne żaluzje lub zasłony w oknach pomieszczeń w których zlokalizowane są stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe

V.
Data kontroli:
13-14 listopada 2006r.
 
Nazwa organu kontrolującego:
Wojewoda Świętokrzyski
 
Charakterystyka badanych zagadnień:
Kontrola projektu Z/2.26/III/3.1/298/04 p.n. Kanalizacja sanitarna w m. Stopnica ul. Źródła, ul. Kościuszki, ul. 3 Maja
 
Wydane zalecenia(wystąpienia, nakazy):
nieprawidłowości nie stwierdzono

VI.
Data kontroli:
27-30 listopada 2006r.
 
Nazwa organu kontrolującego:
Wydział Finansowy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
 
Charakterystyka badanych zagadnień:
Dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej
 
Wydane zalecenia(wystąpienia, nakazy):
nieprawidłowości nie stwierdzono

VII.
Data kontroli:
27-28 grudnia 2006r.

Nazwa organu kontrolującego:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Polityki Społecznej
 
Charakterystyka badanych zagadnień:
Kontrola problemowa Ośrodka Pomocy Społecznej
 
Wydane zalecenia(wystąpienia, nakazy):
Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U.z 2004 roku, nr 64, póz. 593 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz.543 ze zmianami) informuje, że przeprowadzona w dniach 27 - 28.12. 2006 roku kontrola problemowa wykazała uchybienia w zakresie funkcjonowania placówki. W związku z powyższym ^zaleca się:
1. ewidencjonowanie wniosków o udzielenie pomocy wpływających do Ośrodka Pomocy Społecznej oraz opatrywanie ich datą wpływu.
2. na odbieranych osobiście przez klientów decyzjach umieszczać dokładną datę odbioru,
3. opracować gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych i zatwierdzić Uchwałą Rady Gminy w Stopnicy,
4. zorganizować dowóz gorącego posiłku do szkół, które nie posiadają stołówek,
5. utworzyć wyodrębnioną komórkę do realizacji świadczeń rodzinnych, -postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, zaliczki alimentacyjnej i zatrudnić pracownika, który prowadziłby powyższe sprawy,
6. wydać legitymacje pracownikom socjalnym, o których mowa w rozporządzeniu Ministra i Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz.672),
7. rozważyć możliwość poprawy warunków pracy pracowników socjalnych poprzez przydzielenie dodatkowego pomieszczenia.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, powinien zawiadomić organ prowadzący kontrolę o sposobie wykonania w/wym. zaleceń lub o przyczynach ich niewykonania

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 8309

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-04-04 12:44:02
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-12-01 14:38:06
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-11-19 11:53:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony