Uchwała Nr XXXI/5/06 z 14 marca 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXXI/5/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 14 marca 2006r.

w sprawie wystąpienia ze związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych


 Na podstawie art. 18 ust. 2, art. 64 ust. 2 i art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz  §§ 44 ust.1, 47 ust. 1 i 48 Statutu Związku Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Gmina Stopnica postanawia wystąpić ze związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych z siedzibą w Kielcach.

§ 2

Wykonanie uchwały porucza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 W dniu 30 grudnia 1999r. Gmina Stopnica przystąpiła do Związku Gmin Rolniczych
i Ekologicznych z siedziba w Kielcach, którego zadaniem miała być m.in. integracja gmin związanych z regionem poprzez prowadzenie wspólnej działalności na rzecz rozwoju rynku rolnego, przetwórstwa rolno-spożywczego i ekologicznych metod gospodarowania w rolnictwie.
 Z uwagi na fakt, że gmina Stopnica nie wyniosła żadnych wymiernych korzyści
z faktu przynależności do związku, postanawia się wypowiedzieć członkostwo
z zachowaniem 6-cio miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1512

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-04-10 14:08:29
Opublikował(a): Zofia Marzec, data publikacji: 2006-04-12 10:13:48
Ostatnia zmiana: Zofia Marzec, data: 2006-04-12 10:13:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony