Protokół Nr XXXI/06 z sesji z dnia 14 marca 2006

Wersja do druku

Protokół Nr XXXI/06


z sesji Rady Gminy w Stopnicy odbytej w dniu 14 marca 2006r.

W sesji udział wzięli:
- radni w liczbie 14 na stan 15,
- sołtysi wg listy obecności,
- Wójt Gminy Ryszard Zych,
- Z-ca Wójta Gminy Jan Stachurski,
- Sekretarz Gminy Anna Godowska,
- Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz,
- Radca Prawny Wojciech Zręda.
Otwarcie sesji nastąpiło o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokółów z poprzednich sesji Rady Gminy z dnia 13 i 29 grudnia 2005 r.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy i przegłosowanie.
5. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 13 i 29 grudnia 2005r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
6.a.. Zapoznanie z wykazem mienia gminnego przeznaczonego do komunalizacji.
7. Podjecie uchwał w sprawie:
 a) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stopnica,
 b) zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stopnica
 na 2006 r.
 c) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
 Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2006 rok.
 d) zmiany zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt z trenu Gminy
 Stopnica,
 e) wystąpienia ze Związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych,
 f) trybu postępowania o udzielnie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora
finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonywania zadań zleconych,
 g) wydzierżawienia nieruchomości,
 h) uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2006r.
 i) zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego oraz upoważnienia
 Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie sesji Rady Gminy.

 

Przebieg obrad:
Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak dokonał otwarcia XXXI sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na sesję, stwierdził prawomocność do podejmowania uchwał.
Ad.2. Do przesłanego radnym porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku o pkt-y następującej treści: zapoznanie z wykazem mienia gminnego przeznaczonego do komunalizacji, podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego oraz upoważnienia Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań. Następnie Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektem porządku obrad.
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski.
Za przyjęciem wniosków głosowało 14 radnych.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad uwzględniając przyjęte wnioski.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych
Ad.3. Protokóły z sesji Rady Gminy odbytych w dniach 13 i 29 grudnia 2005r. zostały wyłożone do wglądu w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad ich treścią.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem protokółu z dnia 13.12.2005r. głosowało 14 radnych.
Za przyjęciem protokółu z dnia 29.12.2005r. głosowało 14 radnych.
Ad.4.5. Wójt Gminy Ryszard Zych złożył sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami Rady Gminy oraz informację z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 13 i 29 grudnia 2005r.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad przedłożonym sprawozdaniem.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 14 radnych.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad informacją z wykonania uchwał.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem informacji głosowało 14 radnych.
Sprawozdanie oraz informacja stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Ad. 6 Interpelacje i zapytania radnych.
- radny Czesław Sztuk przypomniał, że na poprzedniej sesji Rady Gminy złożył na piśmie zapytanie podpisane przez 9 radnych odnośnie hali sportowej – podłogi na co nie otrzymał odpowiedzi. Następnie zapytał Wójta Gminy czy wykorzystał urlop wypoczynkowy a jeżeli nie to dlaczego?
- w nawiązaniu do pytania radnego radny Romuald Kopiński zwrócił uwagę, że pracodawcą w zakresie zatrudnienia Wójta Gminy jest Przewodniczący Rady Gminy dlatego wszelkie sprawy wynikające z zatrudnienia z nim winny być uzgadniane a nie z Radą Gminy.
- radny Krzysztof Zych przypomniał, że kilkakrotnie wnioskował o założenie barierki przy drodze Nr 409 w Smogorzowie i nic w tej sprawie nie zrobiono,
- Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak przypomniał, że kilkakrotnie już poruszano problem, że na zakupionym samochodzie dla OSP Stopnica brak informacji o głównym sponsorze jakim jest samorząd gminy, dlatego też zwrócił się do Wójta Gminy o zobligowanie Zarządu OSP do zdjęcia istniejących na samochodzie napisów lub napisanie prawdy tj. samorząd gminy oraz Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. W dalszej wypowiedzi nawiązując do decyzji Rady Gminy która nie wyraziła zgody na podwyższenie ceny wody i ścieków, zapytał Wójta Gminy czy zarządzeniem Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy stawki opłat za ścieki i wodę zostaną podwyższone na 2006r. czy pozostawione na poziomie roku ubiegłego.
Ad.6.a.Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad wykazem działek mienia komunalnego przeznaczonych do komunalizacji.
Po zapoznaniu się z powyższym radni nie wnieśli sprzeciwu w sprawie przeznaczenia do komunalizacji działki Nr 526 położonej w Szczytnikach.
Ad.7. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektami uchwał:
- w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stopnica.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stopnica na 2006 r.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2006 r.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Czesław Sztuk zwrócił uwagę na planowane wydatki w zakresie wynagrodzenia członków komisji gdzie planowana jest kwota 12.000zł. Zdaniem radnego jest to kwota zbyt wysoka w stosunku do planowanych wydatków na dofinansowanie kolonii (8.000 zł) oraz dofinansowanie działalności szkół w zakresie organizacji imprez sportowych, kulturalnych i turystycznych ( 2.000 zł). W związku z powyższym radny zapytał ilu członków liczy komisja, ile posiedzeń odbyło się w roku 2005 oraz w jakiej wysokości wypłacane są diety?. W dalszej wypowiedzi radny poddał pod rozwagę problem ograniczenia posiedzeń lub zmianę wysokości diet.
- w nawiązaniu do planowanych środków na remont świetlic środowiskowych – 34.700 zł radny Rafał Mazur zapytał które świetlice w ramach tych środków będą remontowane i czy planowana jest do remontu świetlica w Jastrzębcu?
- w odpowiedzi na pytania radnych Wójt Gminy Ryszard Zych poinformował że na dofinansowanie kolonii, obozów, dożywianie dzieci oraz dofinansowanie działalności szkół w zakresie organizacji imprez sportowych, kulturalnych i turystycznych zapisano takie kwoty jakie wykazał odpowiedzialny za powyższe zadania pracownik, natomiast koszty związane z wynagrodzeniem członków komisji uzależnione są od ilości odbytych posiedzeń.
W zakresie środków planowanych na remont świetlic środowiskowych poinformował, że jeżeli otrzymamy dofinansowanie (ze środków unijnych) remontu świetlicy w Suchowoli wówczas środki zostaną tam przeznaczone, jeżeli nie to środki te zostaną wykorzystane na inne świetlice już istniejące.
- W uzupełnieniu odpowiedzi Wójta Gminy radny Romuald Kopiński zwrócił uwagę, że środki określone w wydatkach gminnego programu mogą być wykorzystane jedynie na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
- W podsumowaniu dyskusji na temat remontu świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że jeżeli gmina otrzyma środki unijne na dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Suchowoli to wówczas czynione będą starania o wygospodarowanie z budżetu gminy środków na remont świetlicy w Jastrzębcu.
- radny Romuald Kopiński poinformował, że w posiedzeniach Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi uczestniczy 5-6 osób a wypłacona dieta jest zgodna z wysokością określoną w uchwale Rady Gminy.
- Wójt Gminy zwrócił uwagę, że środki z przeciwdziałania alkoholizmowi winny być realizowane przez Gminną Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi, poinformował, że w roku ubiegłym odbyło się 30 posiedzeń, komisja liczy 13 członków lecz w posiedzenia zwykle uczestniczy 5 – 6 osób, wynagrodzenia za udział w posiedzeniu to 70 zł brutto.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnymi projektami uchwał:
- w sprawie zmiany zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Stopnica.
Prowadzona przez radnych dyskusja nie dotyczyła treści projektu uchwały.
Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu ( radny C. Borowiec chwilowo nieobecny).
- w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonywania zadań zleconych
W dyskusji głos zabrali:
- radny Czesław Sztuk zgłosił wniosek o zmianę zapisu w § 6 pkt 2 wzoru umowy stanowiącej załącznik do uchwały tj. aby rozliczenie zadania nastąpiło w terminie 30 dni a nie 14 jak zapisano.
- radca prawny Wojciech Zręda wyjaśnił, że ustawa daje możliwość ustalenia dowolnego terminu, w związku z czym można przyjąć inny termin.
- radna Ryszarda Wiśniewska – w nawiązaniu do zapisu w ppkt „c” załącznika Nr 3 do uchwały- rozliczenie dotacji, radna zapytała czy można żądać od jednostki dotowanej wskazania wszystkich innych źródeł finansowanie tego zadania.
- w nawiązaniu do pytania radnej, radny Romuald Kopiński zwrócił uwagę, że pkt ten winien być opisany po to aby udowodnić, że realnym finansowo jest wykonanie zadania na które dana jednostka występuje o dotacje.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnymi projektami uchwał:
- w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Czesław Sztuk zapytał w jakim celu będzie wydzierżawiona nieruchomość? Zdaniem radnego Rada Gminy winna zdecydować o dalszym przeznaczeniu tej nieruchomości. Następnie zapytał czy wpłynęły już oferty na dzierżawę , za jaką kwotę i na ile lat?
- radny Romuald Kopiński – należy zasięgnąć opinii fachowców czy zbiornik ten można wydzierżawić na cele rekreacyjne lecz wiąże się to z zagrożeniem jego zanieczyszczenia. Zdaniem radnego zbiornik winien być wydzierżawiony na hodowlę ryb.
- w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Kopińskiego, radny Sztuk zwrócił uwagę, że zbiornika nie należy wydzierżawiać na hodowlę pstrągów gdyż nastąpi zatrucie wody i środowiska natomiast hodowla karpia spowoduje rozbicie grobli w okresie 5 lat.
- Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że podczas omawiania projektu uchwały komisje wnioskowały o wydzierżawienie zbiornika na okres 5 lat.
- Wójt Gminy poinformował, że zbiornik o którym mowa znajduje się na bardzo żyznej glebie w związku z czym szybko wyrastają wodorosty. W pierwszym okresie zbiornik ten zarybiono lecz po pewnym czasie ryby zniknęły. W związku z czym czyszczenie zbiornika z wodorostów zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Stopnicy co pociąga za sobą pewne koszty. Na dzierżawę zbiornika nie wpłynęła jeszcze żadna oferta, jeżeli Rada Gminy podejmie uchwałę to wówczas zostanie ogłoszony przetarg na dzierżawę. Jeżeli wpłynie oferta niekorzystna dla eksploatacji zbiornika to nie dojdzie do podpisania umowy.
- radny Krzysztof Zych zgłosił propozycję przesunięcia terminu przyjęcia uchwały na kolejną sesję Rady Gminy.
- W podsumowaniu prowadzonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o zmianę zapisu w § 1 projektu uchwały tj. „ Rada Gminy wyraża zgodę na wydzierżawienie nieruchomości gminnych położonych w Wolicy i Stopnicy określonych w załączniku do uchwały, na okres do 5 lat”.
Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych. Następnie po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Rada Gminy zobowiązała Wójta Gminy aby projekt umowy na dzierżawę zbiornika skonsultować z Ochroną Środowiska a następnie przed podpisaniem przedłożyć Radzie Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stopnica na 2006 rok.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Rafał Mazur zapytał czy istnieje możliwość otrzymania w roku bieżącym na jego obwód wyborczy kwoty 40.000 zł nie wykorzystanej w roku ubiegłym.
- Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy.
- Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz poinformowała, że w związku z wymianą załącznika Nr 9 do uchwały ulegnie również zapis w § 9 projektu uchwały gdzie plan dochodów wynosił będzie 1.370.500 zł, natomiast wydatków 1.373.575 zł. W związku z przygotowaniem projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu kolejne zmiany dotyczą uzupełnienia następujących zapisów w załączniku Nr 6 „a”:
- poz. 6 kol. 13 - 90.000 zł
- poz. 7 kol. 13 - 70.000 zł
- poz. 3 kol. 13 - 64.000 zł
Ponadto poinformowała, że w wymienionym załączniku dopisane są okresy realizacji programu w poz. 1, kol. 6 – 2005 r, kol. 7 – 2006 r., w poz. 2 kol.6 – 2006r., kol. 7 – 2007r. w poz. 8, kol. 6- 2006r., kol. 7- 2007 r.
Zmiana dotyczy również załącznika Nr 2 wydatki budżetu w dziale 851 w kol. 7 wyszczególnione zostaną wydatki ( 12.000 zł) na wynagrodzenie i pochodne dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i w związku z tym zmieni się kwota wynagrodzeń zapisana w projekcie uchwały i wynosić będzie 4.915.704 zł.
- radny Czesław Sztuk zwrócił uwagę, że dochody własne gminy w roku ubiegłym były większe od dochodów roku bieżącego o kwotę 178.000 zł a dla porównania poinformował, że jego firma w roku ubiegłym do gminy wpłaciła podatek w wysokości 67.000 zł natomiast w roku bieżącym do samej gminy od jego firmy wpłynie podatek w wysokości 138.000 zł. Radny zapytał dlaczego dochody własne gminy spadają a nie wzrastają?. Kolejne pytania radnego dotyczyły :
- dz. 700 gospodarka mieszkaniowa – jakie kwoty w ramach 80.000 zł planowane są na podziały i na jakie podziały ile na wyceny i na jakie wyceny i rozgraniczenia działek?
- dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, adaptacja pomieszczeń na świetlice wiejskie – które świetlice wiejskie planowane są do wykonania w ramach planowanej kwoty 178.587 zł. i jakie kwoty planowane są na poszczególne świetlice?,
- projektowanie odbudowy zamku – 214.000 zł. Nawiązując do prowadzonych wcześniej rozmów na temat kosztów odbudowy zamku zdaniem radnego zbyt duże kwoty zaplanowano na projektowanie.
- remonty wiejskich figurek. Radny zapytał które figurki w ramach planowanej kwoty 10.000 zł będą remontowane i w jakich miejscowościach?. Zdaniem radnego należy ująć wszystkie figurki na terenie całej gminy lub żadnej.
- radny Krzysztof Zych zgłosił wniosek aby środki zaplanowane na drogi tj. kwotę 1.104.897 zł podzielić na 15 radnych.
- radny Cezary Borowiec zapytał czy w planowanej kwocie 13.000 zł jest sama rozbiórka czworaków czy również urządzenie zieleni?
- radny Czesław Sztuk zapytał na jakie prace idą środki zaplanowane w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 80.000 zł w tym: oczyszczanie miast – 55.000 zł i utrzymanie zieleni – 25.000 zł ?
W odpowiedzi na pytania radnych Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz poinformowała:
- z kwoty 80.000 zł zapisanej w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa – 50.000 zł przeznaczone jest na podziały, wyceny i rozgraniczenia działek natomiast kwotę 30.000 zł na zakup budynku po byłej Ogrodniczej w Strzałkowie, lecz zgodnie z przyjętymi ustaleniami stałych komisji Rady Gminy decyzja w sprawie zakupu nastąpi po obejrzeniu budynku przez radnych,
- w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 55.000 zł zaplanowano na odśnieżanie i sprzątanie, natomiast 25.000 zł planowane jest na opracowanie koncepcji i urządzenie zieleni w parku w Stopnicy,
- w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowana jest kwota 10.000 zł z przeznaczeniem na remont figurek wiejskich w Stopnicy i Konarach,
Na kolejne pytanie dotyczące budżetu gminy Wójt Gminy poinformował, że brak możliwości prawnych do podziału kwoty zapisanej na drogi na poszczególnych radnych .
- radny Krzysztof Zych - nawiązując do zapisu w załączniku nr 14 – wykaz dotacji radny zapytał czy strażnica w Smogorzowie jest własnością OSP?
- Przewodniczący Rady Gminy zgłosił propozycję uzupełnienia zapisu dla których jednostek OSP i jaką kwotę dotacji przyznano w ramach środków 40.000 zł.
- radny Romuald Kopiński zgłosił propozycję o pozostawienie dotacji w jednej kwocie ponieważ wysokość przyznanej dotacji dla danej jednostki może być uzależniona od wielkości zadania oraz terminu skompletowania dokumentów.
- Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że dotacja jest celowa i winna być określona kwotowo na wykonanie danego zadania.
- Wójt Gminy poinformował, że na ochotnicze straże pożarne zaplanowano kwotę 75.000 zł z czego 40.000 zł na dotację i tak: OSP Czyżów – 15.000 zł, OSP Mietel – 15.000 zł, OSP Bosowice- 5.000 zł , OSP Smogorzów- 5.000 zł. Nawiązując do wniosku radnego Rafała Mazura Wójt Gminy poinformował, że nie wykorzystane środki mieszczą się w nadwyżce budżetowej i w omawianym budżecie zostały rozpisane na inne wydatki tak że zwrot tych środków uzależniony jest od decyzji Rady Gminy.
- Radny Mazur zgłosił wniosek aby kwotę 40.000 zł wygospodarować w wydatkach z działu 750- Administracja publiczna ponieważ cyt. „w stosunku do roku ubiegłego jest tam zwyżka o 100.000 zł i dlaczego taka duża”?
- Radny Czesław Sztuk zapytał jakie będzie dalsze przeznaczenie budynku w Strzałkowie w przypadku jego zakupu przez gminę?
- W nawiązaniu do pytania radnego Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że w projekcie budżetu gminy nie ma zapisu dotyczącego zakupu budynku a są jedynie zagwarantowane środki. Tak więc uchwała ta nie daje Wójtowi Gminy możliwości zakupu tego budynku. Przypomniał, że zgodnie z ustaleniami stałych Komisji po obejrzeniu budynku Rada Gminy podejmie stosowną uchwałę.
- Wójt Gminy zwrócił uwagę, że budżet był już kilkakrotnie analizowany a wydatki zapisane w poszczególnych działach są zgodne ze złożonymi wnioskami do budżetu tak że brak możliwości zmniejszenia wydatków np. w administracji gdyż powstałe z tego tytułu skutki to nie wypłacenie pracownikowi wynagrodzenia. W sprawie zapisanych wydatków na przekwalifikowania gruntów poinformował, że jest to wymóg ustawowy.
- Na kolejne pytanie radnego Sztuka odpowiedzi udzieliła Kierownik Referatu Budownictwa Helena Rokita informując, że w dziale 921 założono środki na adaptację pomieszczeń na świetlicę wiejską w Klępiu Górnym. Kwota 178.587zł to środki z Sektorowego Programu Operacyjnego, natomiast środki gminy zapisane są w dziale 851 i określone w kwocie 59.713 zł. Suma tych kwot stanowi całą wartość remontu świetlicy. W wydatkach na wieloletnie programy zapisano również łączne nakłady finansowe na odbudowę Zamku (łącznie opracowanie projektowe plus wykonawstwo docelowe to jest 9.136.000 zł.). Poinformowała również, że kwota określona na projektowanie może ulec zmianie po przeprowadzonym przetargu.
- Radny Czesław Sztuk zwrócił uwagę, że w roku ubiegłym powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 438.125 zł. na rok bieżący planujemy zaciągnąć kredyt w wysokości 860.000 zł na projekty, tłuczniowanie a skąd będą środki na wykonawstwo tych projektów a jeżeli gmina ubiegać się będzie o dotacje unijne lub z innych źródeł to wówczas zabraknie środków własnych. Zdaniem radnego dużym błędem jest tłuczniowanie dróg przez gminę a firmie zlecanie asfaltowanie. Powyższą wypowiedź uzasadnił tym, że cyt. „wówczas nikt za nic nie odpowiada, brak badania stabilizacji, badania grubości”. Nawiązując do planowanego asfaltowania parkingu za kościołem zwrócił uwagę na fakt, że cyt. „było tam nawożone przez kilka lat, nie ma zagęszczeń” tak że niecelowym byłoby w roku bieżącym asfaltowanie tego parkingu. Zdaniem radnego niecelowym jest również asfaltowanie dróg dojazdowych do pól. Należy rozważyć potrzebę zaciągania kredytu oraz przeanalizować zakres robót drogowych to jest wykonać mniej lecz dobrze, aby po kilku latach drogi te nie wymagały remontu. Nawiązując do projektowania kanalizacji zwrócił uwagę, że należałoby rozważyć czy przy okazji projektowania kanalizacji cyt. „nie zaprojektować wodociągu który już się psuje, chodnika, asfaltowania całej drogi która po budowie kanalizacji i tak będzie zniszczona. Robimy bardzo duży błąd idąc na ilość nie na jakość”.
- Odpowiadając na pytanie radnego Mazura odnośnie wzrostu wydatków w administracji Skabnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz poinformowała, że na wzrost ten ma wpływ planowana 8% podwyżka dla pracowników Urzędu Gminy, pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie roku ubiegłego lecz założono również podwyżki w opłatach za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe.
- Przewodniczący Komisji Budżetowej Feliks Szczepanik zwrócił uwagę, że projekt budżetu został omówiony na posiedzeniach komisji w związku z powyższym zgłosił wniosek o przeprowadzenie głosowania nad projektem budżetu gminy.
- Przewodniczący Rady Gminy poparł wypowiedź radnego Szczepanika.
- radny Romuald Kopiński wracając do dyskusji na temat remontów i asfaltowania dróg przypomniał, że w latach ubiegłych na wniosek radnych ilość wykonanych odcinków dróg była ważniejsza od ich jakości. Zdaniem radnego Rada Gminy winna zatwierdzić ogólny zarys budżetu gminy. Zwrócił uwagę, że planowany do zaciągnięcia kredyt nie jest zbyt wysoki w stosunku do dochodów gminy a zaciągnięty na korzystnych warunkach pozwoli wykonać wiele inwestycji na terenie gminy.
- Przewodniczący Komisji Rolnej Grzegorz Rokosz zgłosił wniosek o przystąpienie do głosowania nad projektem budżetu ponieważ poruszane w dyskusji tematy omawiane były już na posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy.
- Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę aby radni przez cały rok analizowali budżet pod kątem jego realizacji. Nawiązując do planu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Pani Skarbnik o uzupełnienie planu o część opisową.
- radny Cezary Borowiec zwrócił uwagę, że na administrację przeznaczona jest z budżetu gminy kwota 2.076.000 zł a dla porównania w oświacie zatrudnionych jest ok.100 osób na co z budżetu przeznaczona jest kwota 4.400.000 zł
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem budżetu głosowało 11 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnym projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego oraz upoważnienia Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań
W dyskusji głos zabrali:
- Wójt Gminy Ryszard Zych poinformował, że projekt uchwały przygotowano z uwagi na fakt, że pojawiły się korzystne warunki do zaciągnięcia kredytu na wymienione w uchwale zadania z oprocentowaniem 2 i 3 %.
- radny Czesław Sztuk zapytał jak wysoka będzie prowizja od kredytu?
- W odpowiedzi na pytanie radnego Skarbnik Gminy poinformowała, że prowizja od kredytu to 1 %.
- Przewodniczący Komisji Oświaty Cezary Borowiec przypomniał, że w czasie posiedzenia komisji przy omawianiu budżetu i ewentualnego kredytu okazało się , że brak możliwości zaciągnięcia kredytu z uwagi na brak zabezpieczenia w środkach własnych. W związku z powyższym komisje biorące udział w posiedzeniu podjęły decyzję o nie zaciąganiu kredytu i nie wykonywaniu prac drogowych. Na kolejnych posiedzeniach stałych Komisji okazało się, że szansa zaciągnięcia kredytu istnieje.
- Skarbnik Gminy poinformowała, że środki własne mamy lecz nie było wcześniej możliwości zaciągnięcia na nie kredytu. W wyniku ostatnio prowadzonych rozmów z przedstawicielami banku okazało się, że na własne środki ( 80% netto) kredyt można zaciągnąć.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Ad. 9 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
W odpowiedzi na pytania radnych Wójt Gminy Ryszard Zych poinformował:
- w nawiązaniu do prowadzonej dyskusji na temat kredytu przypomniał, że gdyby nie odstąpiono od budowy drogi „Chrusty” planowanej do wykonania z udziałem środków unijnych to wówczas do zwrotu byłaby kwota 830.000 zł. i nie zachodziła by potrzeba zaciągania kredytu.
- cena opłat za ścieki pozostanie na poziomie roku ubiegłego.
- o zmianę zapisu na samochodzie strażackim podejmowane były już wielokrotnie rozmowy z przedstawicielami OSP lecz bezskutecznie. Poinformował również, że po sprawdzeniu sponsorów biorących udział w zakupie samochodu brak firmy PZU. W przedmiotowej sprawie zostanie skierowane pismo do Zarządu OSP w Stopnicy.
- nie wykonano barierki przy drodze w Smogorzowie z uwagi na brak środków na ten cel w budżecie gminy. Przyznane dla obwodu wyborczego środki zostały przeznaczone na modernizację dróg w Konarach.
- urlop wypoczynkowy zostanie wykorzystany jeżeli zajdzie taka potrzeba w miesiącach letnich.
- odpowiedź na wniosek dot. hali sportowej zostanie przesłana radnemu na piśmie.
Następnie Wójt Gminy zwrócił się do radnych o zgłaszanie potrzeb w zakresie tłuczniowania i asfaltowania dróg ponieważ należy jak najszybciej przystąpić do ogłoszenia przetargu.
- W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonych przez Wójta Gminy radny Czesław Sztuk zwrócił się do Wójta o udzielenie odpowiedzi na piśmie w sprawie hali sportowej lecz już na sesji zgodnie z przepisami prawnymi w tym zakresie. Następnie radny zwrócił się do Wójta Gminy o udzielenie odpowiedzi na piśmie w sprawie - czy wykorzystał urlop a jeśli nie to dlaczego i czy będzie żądał wypłaty ekwiwalentu za urlop? Nawiązując do budowy drogi „Chrusty” radny poinformował, że przetarg był ogłoszony na zaproszenia a nie otwarty, wysłano 5 zaproszeń do firm, przetarg wygrała firma za 830.000 zł. gdzie 1m? asfaltu kosztowałby 138 zł. W takiej sytuacji własnych środków należałoby dołożyć 284.000 zł. Obecnie droga ta poszła z przetargu publicznego za kwotę 112.000zł tj. 30 zł za 1m?. Nawiązując do budowy kanalizacji zdaniem radnego wydano więcej o 850.000 zł. cyt. „ Pan działa na szkodę gminy”. Analizując wykonane prace na terenie gminy należy zauważyć iż występuje wiele nieprawidłowości jak np. zbudowano budynek dla rodzin bezdomnych brakuje komina, zbudowano halę sportową coś tam brakuje, na drogi nawieziono wapnia z Morawicy co zdaniem radnego nie jest zgodne ze specyfikacją. Następnie radny zwrócił się do Wójta Gminy o doręczenie wykazu osób którym umorzono podatek w roku bieżącym.
Ad.10 Wolne wnioski i zapytania.
Radny Cezary Borowiec poruszył następujące problemy:
- czy teren po barakach jest przeznaczony pod asfaltowanie czy pod zieleń?
- zgłosił wniosek o umieszczenie na drzwiach w budynku Urzędu Gminy numeracji oraz danych personalnych osób tam pracujących.
- odśnieżyć drogę w Stopnicy ( obok posesji p. Tułaka).
Nawiązując do wypowiedzi radnego Sztuka Wójt Gminy Ryszard Zych poinformował, że przetarg na budowę drogi Chrusty przeprowadzony był w sposób prawidłowy, kilka przetargów a między innymi na budowę kanalizacji ( gdzie zarzutem jest wydana kwota 850.000 zł)sprawdzane były przez organy ścigania. W wyniku przeprowadzonej kontroli w tej sprawie wydano orzeczenie, że Wójt Gminy Stopnica przetarg przeprowadził prawidłowo.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych z pismem Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie składania oświadczeń majątkowych radnych. Przypomniał o obowiązku składania oświadczeń informujących o prowadzeniu działalności gospodarczej. Poinformował, że również na okres 2 miesięcy przed zakończeniem kadencji należy złożyć oświadczenia majątkowe.
Ad.11. Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady podziękował za wzięcie udziału w sesji po czym uznał sesję za zakończoną.
Zakończenie sesji nastąpiło o godz. 13°°.

 

Protokolant:

Zofia Marzec

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1841

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-06-07 10:26:06
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-06-07 10:26:44
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-06-07 10:26:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony