Protokół Nr XXXIII/06 z sesji z dnia 20 czerwca 2006

Wersja do druku

Protokół Nr XXXIII/06

z sesji Rady Gminy w Stopnicy odbytej w dniu 20 czerwca 2006 roku.

W sesji udział wzięli:
- radni w liczbie 14 na stan 15,
- sołtysi wg list obecności,
- Wójt Gminy Ryszarda Zych,
- Zastępca Wójta Gminy Jan Stachurski,
- Sekretarz Gminy Anna Godowska,
- Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz,
- Radca Prawny Wojciech Zręda,
- Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Helena Rokita,
- Projektant koncepcji kanalizacji sanitarnej gminy Stopnica Dobiesław Śliz.
- Radny Powiatu Jerzy Cichecki.
Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
4.Uzgodnienie koncepcji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Czyżów, Dziesławice, Jastrzębiec, Żerniki Dolne, Falęcin Stary, Bosowice, Zaborze, Skrobaczów, Kuchary, Szczytniki,, Strzałków, Prusy oraz cz. m. Folwarki.
5.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy i przegłosowanie.
6. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 27 kwietnia 2006 roku.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 a) zmian w budżecie gminy na 2006 rok ( 3 uchwały),
 b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny,
 c) zakupu nieruchomości,
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie sesji Rady Gminy.
Przebieg obrad:
Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak dokonał otwarcia XXXIII sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na sesję, stwierdził prawomocność do podejmowania uchwał.
Ad.2 Do przesłanego radnym porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o wprowadzenie do pkt-u 7 porządku, podjęcie uchwał w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny i zakupu nieruchomości oraz o zmianę kolejności porządku obrad tj. o wprowadzenie po pkt-cie 3 porządku pkt-u 8 uzgodnienie koncepcji kanalizacji sanitarnej. Następnie Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad ustaleniem porządku obrad.
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek o treści jak wyżej.
Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad z uwzględnieniem przyjętego wniosku.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych.
Ad.3. Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został wyłożony do wglądu w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stopnicy.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad jego treścią.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Cezary Borowiec – w nawiązaniu do treści protokółu zapytał czy radca prawny przygotował projekt uchwały wraz z opinią prawną w sprawie zmian w podziale administracyjnym sołectw: Stopnica i Wolica?
- w odpowiedzi na pytanie radnego radca prawny poinformował, że projekt uchwały wraz z opinią prawną przygotuje na najbliższą sesję Rady Gminy.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem protokółu głosowało 13 radnych 1 radny wstrzymał się od głosu.
Ad.4. Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Dobiesławowi Śliz – projektantowi koncepcji kanalizacji sanitarnej dla wsi: Czyżów, Dziesławice, Jastrzębiec, Żerniki Dolne, Falęcin Stary, Bosowice, Zaborze, Skrobaczów, Kuchary, Szczytniki, Strzałków, Prusy oraz część m. Folwarki, który nawiązując do treści przedłożonej koncepcji poinformował, że łączna liczba osób w obrębie tej kanalizacji to ok. 2.600 natomiast ilość przyłączy wynosić będzie ok. 700. Według tej koncepcji łączna długość sieci kanalizacyjnej to ok. 34 km. Koncepcja przewiduje wykonanie 15 przepompowni ścieków, większość ścieków będzie odprowadzana do istniejącej oczyszczalni, która z uwagi na zwiększoną ilość ścieków w przyszłości zostanie rozbudowana. Planowane jest wykonanie małych oczyszczalni ścieków dla miejscowości: Bosowice i Zaborze z uwagi lokalizację tych miejscowości. Koszt realizacji zadania to ok. 20.mln zł. Biorąc pod uwagę lokalizację poszczególnych miejscowości w większości planowane jest wykonanie kanalizacji grawitacyjnej, jednak są miejsca gdzie planowane jest wykonanie pompowni, rurociągów tłocznych które będą przerzucały ścieki do kanalizacji grawitacyjnej.
- radny Krzysztof Zych zapytał jaki rodzaj kanalizacji planowany jest do wykonania dla miejscowości Czyżów, Dziesławice?
- w nawiązaniu do pytania radnego Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że przedłożona koncepcja zostanie wyłożona do wglądu u Kierownika Referatu Budownictwa gdzie wszyscy zainteresowani będą mogli szczegółowo zapoznać się z jej treścią oraz wnieść swoje uwagi.
- radny Krzysztof Zych zgłosił propozycję aby kosztem rozbudowy starej oczyszczalni budować nowe np. w m. Czyżów.
- w odpowiedzi na pytanie radnego projektant koncepcji poinformował, że łatwiej kontrolować jeden obiekt niż kilka ponadto koszty eksploatacji nowej oczyszczalni będą wyższe niż koszty przetłoczenia ścieków z nowo wybudowanej kanalizacji do starej oczyszczalni.
- radny Rafał Mazur zapytał jaki byłby koszt 15 przepompowni ścieków oraz małej oczyszczalni?
- w odpowiedzi na pytanie radnego projektant koncepcji poinformował, że koszt jednej przepompowni to od 25 do 45 tys. zł, natomiast mała oczyszczalnia o przepustowości 10 m ? to ok. 150 tys. zł, 15 m? ok. 200 tys zł.( są to koszty wskaźnikowe),
- radny Czesław Sztuk zapytał jaką największą głębokość wykopów przyjęto w przedłożonej w koncepcji budowy kanalizacji oraz jak głębokość wykopów wpływa na koszty eksploatacji.
- w odpowiedzi na pytanie radnego projektant koncepcji poinformował, że w projektowanej kanalizacji na gruncie suchym rozsądna głębokość to 3,5 m , natomiast gdzie grunty są uwodnione głębokość będzie mniejsza lub będzie zastosowanie kanalizacji ciśnieniowej, w wykonawstwie jest to tańsze rozwiązanie natomiast w eksploatacji jeżeli po wykonaniu nie ma napływu wód gruntowych do sieci nie skutkuje to dodatkowymi kosztami.
- w nawiązaniu do powyższej wypowiedzi radny Czesław Sztuk zwrócił uwagę, że droższe jest wykonawstwo kanalizacji grawitacyjnej na głębokości 6 m lecz tańsza jest eksploatacja ponieważ nie mają wówczas zastosowania pompy które pobierają prąd i kiedyś mogą ulec awarii.
- projektant kanalizacji poinformował, że wykonanie kanalizacji grawitacyjnej na głębokości 6 m wiąże się napływem do kanalizacji wód gruntowych co w czasie eksploatacji spowoduje większą ilość ścieków. Zwrócił uwagę, że przedkładane materiały to koncepcja natomiast opracowany projekt dopiero określi ilość przepompowni, miejsce ich usytuowania. itp.
- nawiązując do projektowanej kanalizacji w m. Suchowla, radny Czesław Sztuk poddał pod rozwagę wniosek aby podjąć uchwałę o treści cyt. „przyjmujemy koncepcję pod warunkiem montażu UZ jeśli wykopy przekroczą 4 - 5 m, po przekroczeniu 5 m głębokości już montować UZ a do 5 m głębokości projektować grawitację”. Powyższe uzasadnił tym, że do wykonawstwa zadania gmina pozyska 80% środków unijnych, 20% to środki gminy tak więc w wykonawstwie mieszkańcy nie ponoszą żadnych kosztów natomiast ponoszą je w eksploatacji.
Dalsza dyskusja radnych odbiegała od tematyki sesji, Przewodniczący Rady Gminy odebrał mówcom głos.
Przewodniczący Rady Gminy zaapelował do radnych o branie czynnego udziału w projektowaniu kanalizacji jak również o wnoszenie uwag do przedłożonej koncepcji w terminie do dnia 10 lipca 2006r.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedłożoną koncepcję. Za przyjęciem koncepcji głosowało 10 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. ( radny F. Szczepanik chwilowo nieobecny).
Ad.5.6. Wójt Gminy Ryszard Zych złożył sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami Rady Gminy oraz informację o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 27 kwietnia 2006r.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad przedłożonym sprawozdaniem.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Krzysztof Zych zapytał dlaczego w przedłożonym sprawozdaniu brak informacji na temat projektowania oświetlenia ulicznego do dwóch budynków w m. Podlasek, zwrócił uwagę, że opracowany projekt jest zły.
- w odpowiedzi na pytanie radnego Wójt Gminy poinformował, że projekt oświetlenia ulicznego dla m. Podpasek został już wcześniej opracowany,
- radny Czesław Sztuk zapytał czy firma wybrana do budowy kanalizacji w m. Stopnica za 650 tys. zł. była najtańsza a jeżeli były tańsze to na jaką kwotę różnicy?
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że odpowiedzi na pytanie udzieli Kierownik Referatu Budownictwa w dalszej części sesji.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania nad sprawozdaniem.
Za przyjęciem sprawozdania głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad informacją z realizacji uchwał.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem informacji głosowało 14 radnych.
Sprawozdanie oraz informacja stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.7. Interpelacje i zapytania radnych.
- radny Romuald Kopiński zapytał jak przebiegać będzie granica po planowanym podziale administracyjnym Stopnicy i Wolicy?
W odpowiedzi na pytanie radnego Wójt Gminy poinformował, że obecnie meldunkowo do Wolicy należą budynki położone za mostem oraz opisał geodezyjne granice Stopnicy które przebiegają: cała ulica Stawy, budynek „Agronomówki”, posesja p. Siekierskich. Przypomniał, że Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum jest w Stopnicy i takie szkoły te posiadają pieczęcie jedynie adres do korespondencji jest Wolica.
W uzupełnieniu wypowiedzi Wójta Gminy radny Cezary Borowiec poinformował, że wnioskodawcy mieli na uwadze aby granicą administracyjną Stopnicy z Wolicą była droga Tarnów-Kielce
 - radna Ryszarda Wiśniewska zapytała czy gmina otrzymała już decyzje dotyczące obszarów o niekorzystnych warunkach zagospodarowania?
W odpowiedzi na pytanie radnej Wójt Gminy poinformował, że zgodnie z otrzymaną decyzją wstępnie do obszarów o niekorzystnych warunkach zagospodarowania zaliczono m. Zaborze, Jastrzębiec, Żerniki Dolne jednak gmina oczekuje na ostateczną decyzję.
- nawiązując do wniosku zgłoszonego na poprzedniej sesji Rady Gminy Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radcy prawnego o przedstawienie opinii prawnej w zakresie remontu grobu Dr. Piotrowskiego.
Zastępca Wójta Gminy Jan Stachurski udzielił odpowiedzi na pytanie radnego Czesława Sztuka dotyczące wykonawcy kanalizacji w Stopnicy informując: na budowę kanalizacji wpłynęło 5 ofert z czego tylko jedna oferta była ważna złożona przez Firmę BAKAMA -BUDOWNICTWO Spółka z o.o. Kielce ul. Zakładowa 4. Oferta ta opiewała na sumę 650.928,07 zł. brutto .Pozostałe oferty to Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELTAR z Tarnowa za kwotę 682.171,33 zł, ADWA Zakład Remontowo-Budowlany Adamczyk Staszów ul. Żeromskiego za kwotę 851.737,26 zł Zakład Sieci Wodociągowych i Instalacji Sanitarnych CO i Gaz Edyta Grochowska Solec-Zdrój za kwotę 623.808,56zł., Spółdzielnia Rzemieślnicza Busko-Zdrój ul.Piekarska za kwotę 508.068,46 zł.
Ad. 8 . Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. polegających na zmniejszeniu wydatków budżetowych w działach: 600 - o kwotę 25.000 zł, 700 - o kwotę 21.500 zł, 710 - o kwotę 44.400 zł., oraz zwiększeniu wydatków budżetowych w działach: 600 o kwotę 44.400 zł z przeznaczeniem na remont chodnika przy drodze krajowej, 700 o kwotę 21.500 zł. z przeznaczeniem na zakup budynku po byłej ogrodniczej w Strzałkowie, 754 o kwotę 25.000 zł. z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla OSP Czyżów.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Krzysztof Zych zapytał co planowano do wykonania w ramach środków zapisanych w budżecie gminy w działach 700 i 710 oraz który chodnik planowany jest do projektowania?
- nawiązując do pytania radnego Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz poinformowała, że dział 700 to gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 710 plany zagospodarowania przestrzennego.
- Wójt Gminy poinformował, że w roku bieżącym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza prowadzić remont drogi na odcinku od skrzyżowania dróg Stopnica-Staszów do Słupi. W związku z powyższym jeżeli gmina wykona projekt budowy chodnika odpowiednio do wskazań Generalnej Dyrekcji Dróg (właściciela drogi) to wówczas jego wykonanie byłoby realizowane łącznie z remontem drogi, przy czym istnieje możliwość 50% zwrotu kosztów poniesionych na projektowanie.
- radny Krzysztof Zych – zdaniem radnego nie należy zlecać projektowania chodnika do czasu pisemnego zapewnienia Generalnej Dyrekcji Dróg dotyczącego budowy chodnika.
- radny Czesław Sztuk zapytał jakie będzie przeznaczenie budynku w Strzałkowie po jego zakupie?
- w nawiązaniu do pytania radnego Sztuka radny Grzegorz Rokosz poinformował, że mieszkańcy wsi Strzałków zwrócili się z wnioskiem o dokonanie wykupu zabudowanej działki położonej w centrum wsi. Zgłoszono propozycję aby budynek po adaptacji przeznaczyć na świetlicę wiejską.
- radny Czesław Sztuk zwrócił uwagę, że w m. Strzałów znajduje się szkoła która prawdopodobnie za pewien czas ulegnie rozwiązaniu i do dyspozycji mieszkańców zostanie budynek dlatego należy rozważyć potrzebę zakupu budynku po ogrodniczej.
- radny Stanisław Kozera poinformował, że proponowana do zakupu działka zabudowana oprócz proponowanej świetlicy służyć będzie również dla celów rolniczych jak organizowanie skupów płodów rolnych z czego korzystać będą mieszkańcy Strzałkowa oraz sąsiadujących sołectw.
- Wójt Gminy poinformował, że inicjatywa zakupu zabudowanej działki powstała od mieszkańców Strzałkowa z chwilą ogłoszenia przez Rejonową Spółdzielnię Ogrodniczo-Pszczelarską w Busku-Zdroju faktu sprzedaży tej działki.
- w nawiązaniu do proponowanych przeniesień środków w budżecie gminy radny Rafał Mazur zgłosił wniosek o wygospodarowanie kwoty 17.000 zł. z przeznaczeniem za remont świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu.
- Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że zgłoszony przez radnego wniosek nie dotyczy projektu omawianej uchwały dlatego też zgłosił propozycję o przeniesienie go do interpelacji i zapytań radnych.
- w nawiązaniu do wykonania projektu chodnika przy drodze krajowej kierownik Referatu Budownictwa Helena Rokita zapoznała z treścią faxu przesłanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach z treści którego wynika, że w/w Oddział będzie partycypował w kosztach budowy i przygotowania dokumentacji technicznej tylko i wyłącznie na odcinku przejścia przez m.Mietel tj. od km 76 + 150 do km 78 + 160 o długości 2,010 km, gdzie występuje zwarta zabudowa oraz usytuowana jest szkoła. Na pozostałych odcinkach z uwagi na ograniczone środki finansowe Oddział nie będzie uczestniczył w procesie finansowania zarówno w fazie przygotowania tj. opracowania dokumentacji projektowej, jak i realizacji.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnymi projektami uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych w dziale 852 o kwotę 29.233 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok polegających na zmianie załącznika „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne”.
W uzupełnieniu do treści projektu uchwały Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz poinformowała o wprowadzonych zmianach w wymienionym załączniku.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.
W nawiązaniu do treści projektu uchwały Wójt Gminy poinformował, że Pani Różańska Rozalia zam.Klępiu Dolne ze względu na stan zdrowia oraz podeszły wiek przebywa w domu opieki a w związku z tym, że nie posiada rodziny która dopłacałaby do jej utrzymania. Sąd Rejonowy oraz opiekun prawny wyrazili zgodę na darowanie nieruchomości zabudowanej których właścicielką jest w/w na rzecz gminy. Po przejęciu przez gminę i sprzedaży tej nieruchomości uzyskane środki będą przeznaczone na utrzymanie podopiecznej w domu opieki.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnym projektem uchwały w sprawie zakupu nieruchomości.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Ad.10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
W odpowiedzi na pytanie radnego Mazura dotyczące wygospodarowania w budżecie gminy środków na remont świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu, Wójt Gminy poinformował, że z ostatnio otrzymanych informacji wynika, że remont świetlicy wiejskiej w Suchowoli wejdzie do realizacji z udziałem środków unijnych dlatego też środki zaplanowane w budżecie gminy na remont świetlicy ( z przeciwdziałania alkoholizmowi) zostaną wykorzystane.
Ad.11. Wolne wnioski i zapytania.
Wójt Gminy poinformował, że opracowano już wstępną koncepcję użytkowania zamku co przedstawi Kierownik Ref. Budownictwa Helena Rokita poinformował również, że w dniu 26 czerwca 2006r. planowany jest wyjazd do Niepołomic celem obejrzenia zamku.
- radny Cezary Borowiec zapytał kiedy będzie oddany do użytku kort tenisowy, czy planowany jest do rozbiórki garaż obok szkoły, poruszył również problem widoczności znaków drogowych w planowanym miasteczku ruchu drogowego w związku z rosnącymi drzewami. Ponownie zwrócił się o ustawienia znaku informującego o nazwie m. Stopnica, poruszył problem częstych awarii Internetu w szkole, zaapelował do radnych i sołtysów o zachęcanie młodzieży do składania dokumentów do szkoły wielozawodowej w Stopnicy.
- sołtys wsi Suchowola Maj Marek poruszył problem oświetlenia ulicznego wnioskując o wyłączenie oświetlenia na czas letni, następnie zapytał kiedy będzie wożony tłuczeń na drogi?
- radny Powiatu Jerzy Cichecki poinformował, że prawdopodobnie w roku bieżącym nie zostaną wykorzystane środki na planowane remonty i budowę dróg na terenie powiatu buskiego. W związku z powyższym zwrócił się do radnych i sołtysów o składanie wniosków z określeniem zadań niezbędnych do realizacji w danej miejscowości. Poinformował, że w przypadku zgłoszonych wniosków będzie czynił starania w zakresie przydziału środków na wykonanie określonych we wnioskach zadań.
- Kierownik Referatu Budownictwa Helena Rokita zapoznała zebranych z programem funkcjonalno-użytkowym zamku co przedstawia się następująco :
Odbudowa zamku i rewitalizacja jego otoczenia realizować będzie bezpośrednio lub pośrednio poniższe cele:
a) obudowa obiektu zabytkowego,
b) stworzenie dla społeczności lokalnej i regionu centrum kulturalnego z gminnym ośrodkiem kultury oraz biblioteką publiczną,
c) zorganizowanie punktu informacji turystycznej,
d) aktywizacja regionu poprzez stworzenie możliwości organizowania konferencji i spotkań w pomieszczeniach Zamku, obejmujących cztery sale wielofunkcyjne, łącznie na ok. 250 osób.
e) stworzenie nowych miejsc pracy w wyniku:
- adaptacji piwnic na restaurację na około 100 miejsc konsumpcyjnych oraz sale klubowe na około 60 osób,
- adaptacji poddasza na funkcję hotelową i schronisko turystyczne,
f) udostępnienie infrastruktury Zamku na prowadzenie centrum wymiany młodzieży krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
g) uporządkowanie i przebudowa otoczenia Zamku które po dokonaniu niezbędnych wyburzeń, przekształcone zostanie w park miejski wykorzystujący naturalne elementy ukształtowania terenu takie jak: staw, skarpy ziemne, rzeka Stopniczanka i trawiasty stadion sportowy,
h) stworzenie miejsca spotkań mieszkańców gminy oraz możliwości organizacji imprez kulturalnych i imprez plenerowych o zasięgu ponadlokalnym,
i) stworzenie bazy lokalowej dla ekspozycji zbiorów muzealnych o charakterze lokalnym lub tematycznym,
Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:
odstępuje się od ustalenia powierzchni użytkowych poszczególnych pomieszczeń oraz wskaźników ponieważ jest to budynek istniejący i układ konstrukcyjny narzuca pewne rozwiązania.
Proponuje się następujące funkcje:
- w części piwnic: kotłownia, restauracja z zapleczem kuchennym, sala klubowa oraz węzły sanitarne,
- parter: biblioteka publiczna multimedialna, kawiarenka internetowa, punkt informacji turystycznej, centrum informacji publicznej, baza lokalowa dla ekspozycji zbiorów muzealnych o charakterze lokalnym, sala wystaw dla innych ekspozycji tematycznych np.ze zbiorów Muzeum Narodowego, węzły sanitarne,
- piętro: sale bankietowe i sale narad oraz węzły sanitarne,
- poddasze: część hotelowa i schronisko turystyczne.
Kończąc swoją wypowiedź Kierownik Ref. Budownictwa zwróciła się do radnych o zgłaszanie własnych propozycji w zakresie zagospodarowania Zamku.
W odpowiedzi na pytania radnego Borowca Wójt Gminy poinformował:
- kort tenisowy zostanie oddany do użytku po założeniu siatki, wykonanie powyższego nastąpi w najbliższym czasie.
- z uwagi na zastrzeżenia złożone przez ostatniego użytkownika garażu podjęto działania polegające na zleceniu jego wyceny a następnie planowane jest jego wyburzenie.
- zlecone zostanie ustawienie znaku drogowego informującego o wjeździe do centrum Stopnicy ,
- jeżeli nie będzie naboru do średniej szkoły zawodowej Starostwo prawdopodobnie zrezygnuje z prowadzenia takiej szkoły, wówczas istnienie tej szkoły uzależnione będzie od środków budżetu gminy,
W odpowiedzi na kolejne pytania Wójt Gminy poinformował:
- przestawienie zegara regulującego czas włączenia oświetlenia ulicznego pociąga za sobą pewne koszty dlatego też postanowiono aby w okresie letnim oświetlenie uliczne również było włączone,
- odbył się już przetarg na tłuczeń lecz nie podpisano jeszcze umowy. Kolejność dowozu tłucznia ze wskazaniem miejsca należy uzgodnić z pracownikiem ds. drogowych p.Siekierskim,
- przystanki PKS zakupione na teren gm. Stopnica zostały już rozdysponowane dlatego też dla miejscowości Suchowola zostanie zakupiony przystanek lecz w ramach środków przeznaczonych na remonty dróg, ponieważ w budżecie gminy na założono wydatków na ten cel.
Ad.12. Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował za wzięcie udziału w sesji po czym uznał sesję za zakończoną.
Zakończenie sesji nastąpiło o godz. 12.30

Protokolant:

Zofia Marzec

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2198

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-08-04 07:31:58
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-08-04 07:35:26
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-08-04 07:35:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony