Uchwała Nr XXXV/39/06 z 3 października 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXXV/39/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 3 października 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 165, 184 ust. 1, art.188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801, rozdziale 80101 § 0970 o kwotę 40.000 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetowe: w dziale 801, rozdziale 80101 § 4220o kwotę 40.000 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Uzasadnienie

Funkcjonująca od 1 września 2006r. stołówka szkolna powoduje zwiększenie dochodów w wyniku odpłatności wnoszonej przez rodziców oraz wydatków budżetowych.
W związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały jest zasadne.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1269

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-11-02 14:12:49
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-12-11 11:24:41
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-12-11 11:24:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony